Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Brüssel, 26. juuni 2008

Komisjon soovib suurendada konkurentsi ja alandada mobiiltelefonikõnede hinda Euroopas

Komisjon alustab täna lõpetamistasusid käsitleva soovituse eelnõu alusel avalikku arutelu häälkõne lõpetamise tasude edasise reguleerimise osas EL-is, et suurendada mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi ning alandada kõnehinda Euroopa tarbijale. Häälkõne lõpetamise tasu on hulgihind, mida helistaja võrguoperaator maksab kõne vastuvõtja võrguoperaatorile. Lõppkokkuvõttes maksab need riiklike telekommunikatsiooniettevõtete reguleerijate määratud tasud kinni tarbija. Praegu on reguleerijate otsused viinud väga suurte hinnaerinevusteni EL-is. Mobiilikõne lõpetustasud jäävad vahemikku 0,02 eurot/minut (Küpros) kuni 0,18 eurot/minut (Bulgaaria) ning on üheksa korda kallimad kui püsiliini kõne lõpetustasud (keskmiselt 0,0057 eurot/minut kohaliku kõne lõpetamise eest). Selline olukord kahjustab eri riikide võrguoperaatorite ning püsiliini- ja mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. Komisjoni soovituse eelnõu avalik arutelu on avatud kuni 3. septembrini 2008.

„Suuresti erinevad lõpetustasud EL-is ning suured lõhed püsiliini- ja mobiilikõne lõpetustasude vahel on tõsine takistus konkurentsi ja tarbijat soosiva ühtse telekommunikatsioonituru loomisel. Erinevused riiklike õigusnormide vahel maksab kinni tarbija," ütles EL-i infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Lõpetustasudega seotud EL-i turge reguleerivad normid tuleb kriitilise pilguga läbi vaadata. Loodan, et järgmise kolme aasta jooksul langetab normide ühtlustamine ja koordineerimise tõhustamine mobiilikõnede hinda praeguste hindadega võrreldes ligi 70%.”

„Hinna arvestamine lõpetustasude määramisel suurendaks konkurentsi tarbija kasuks, kes kokkuvõttes maksaks odavamat jaehinda. Komisjoni soovitus on kasulik ka suurele osale telekommunikatsioonitööstusest, kuna sellega kõrvaldataks püsiliini- ja mobiilioperaatorite vahelised konkurentsimoonutused,” ütles EL-i konkurentsivolinik Neelie Kroes. „Samuti väheneksid summad, mida väiksemad mobiilioperaatorid peavad suurematele operaatoritele kõne lõpetamise eest maksma, kui nad soovivad praegu väga populaarsete kindlasummaliste pakkumiste osas viimastega konkurentsis püsida. Kogu kasu silmas pidades on kõnealuse soovituse õigeaegne rakendamine väga oluline.”

Komisjon teatas täna pärast viimase viie aasta jooksul riiklike reguleerijate esitatud üle 770 ettepaneku läbivaatamist, et hindade reguleerimine lõpetustasudega seotud turgudel on ebaühtlane. Komisjon tõdes, et erinevused teenuse pakkumisega seotud kulude ja võrkude vahel või riiklikud eripärad ei õigusta suuri lõhesid riiklike reguleerijate kehtestatud püsiliini- ja mobiilikõne lõpetustasude ning mobiilikõne lõpetustasude vahel. Erinevuste negatiivsed mõjud võivaid olla järgmised:

  • vähem õiguskindlust ja rohkem bürokraatlikke takistusi operaatoritele, kes pakuvad piiriülest teenust
  • tasusid alandades raskendavad riiklikud reguleerijad oma riigi teenusepakkujate olukorda, kui naaberriigis on endiselt lubatud kõrgemad tasud
  • investeerimine uutesse võrkudesse ja teenustesse muutub keerulisemaks, kui operaatoritel tuleb arvestada igas riigis erinevate seadustega.

Praegu toetavad püsiliinioperaatorid ja nende kliendid kaudselt mobiilioperaatoreid, makstes suuremaid lõpetustasusid kõnede eest püsivõrgust mobiilivõrku. Hinnanguliselt oli sellise ristsubsideerimise määr Saksamaal 10 miljardit eurot aastatel 1998–2006 (WIK Consult) ning Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Prantsusmaal 19 miljardit eurot aastatel 1998–2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Komisjon tutvustas täna soovituse eelnõud, millega soovitakse ühtlustada lõpetustasud Euroopas. Eelnõu sisaldab selgeid põhimõtteid selle kohta, milliseid kuluelemente tuleks lõpetustasude kindlaksmääramisel arvesse võtta, tõhusat kuluarvestusmetoodikat ja sümmeetrilist regulatsiooni (kui sama riigi mobiili- ja püsiliinioperaatorite puhul kohaldatakse samu hinnalagesid). Soovitus aitab tõhustada regulatiivset keskkonda ja vältida moonutusi, nagu ristsubsideerimine püsivõrgust mobiilivõrku võetud kõne lõpetamisel. Komisjon võttis arvesse ka Euroopa reguleerivate asutuste töörühma (ERG) soovitusi. ERG on alates 2006. aastast teinud mitmeid jõupingutusi lõpetamistasude ühtlasemaks reguleerimiseks.

Taustteave
Komisjon avaldab ELi telekommunikatsioonieeskirjade raamdirektiivi artikli 19 alusel püsiliini- ja mobiilikõnede lõpetustasude reguleerimist käsitleva soovituse lõpliku teksti oktoobris. See võimaldab komisjonil ühtlustada ELi telekommunikatsioonieeskirjade rakendamist ühtsel turul, et edendada konkurentsi ja suurendada tarbijate saadavat kasu. Liikmesriigid peavad tagama, et riiklikud reguleerijad võtavad komisjoni soovitusi „täies ulatuses arvesse”.

Euroopa Komisjoni hinnang lõpetustasude kohta on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Komisjoni avaliku arutelu dokument on kättesaadav järgmisel veebilehel: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Ülevaade ERG tööst lõpetustasude osas on kättesaadav järgmisel veebilehel: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Komisjoni avalike arutelude kohta saab kommentaare saata järgmisele aadressile:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar