Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Bruxelles, den 26. juni 2008

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Kommissionen vil gerne anspore operatørerne til mere konkurrence, så det kan blive billigere for europæiske forbrugere at telefonere. Derfor giver den i dag startskuddet til en offentlig høring om taksterne for den såkaldte terminering af taleopkald i EU. Høringen tager udgangspunkt i et udkast til henstilling fra Kommissionen om termineringstakster. Når en telefonabonnent ringes op af en abonnent hos et andet telefonselskab, opkræver den kaldte abonnents telefonselskab et beløb af den kaldende abonnents telefonselskab. Det er det der kaldes termineringstaksten for taleopkald. Beløbet indgår i telefonregningen og betales således i sidste ende af forbrugeren, og taksterne bestemmes af de enkelte landes tilsynsmyndigheder på teleområdet. I øjeblikket medfører de afgørelser, de nationale tilsynsmyndigheder har truffet, at der er store forskelle på taksterne i EU. Termineringstaksterne for mobilopkald varierer fra 0,02 EUR/minut (på Cypern) til mere end 0,18 EUR/minut (i Bulgarien), og de er 9 gange højere end termineringstaksterne for opkald over fastnettet (som i gennemsnit ligger på 0,0057 EUR/minut for lokal opkaldsterminering). Det forvrider konkurrencen mellem operatører fra forskellige lande og mellem operatører på fastnettet og operatører på mobilnettet. Høringsfristen for dette forslag er sat til den 3. september 2008.

"De forskellige termineringstakster fra land til land i EU og de store afstande mellem termineringstaksterne for fastnet- og mobilopkald udgør væsentlige hindringer for etableringen af det europæiske enhedsmarked for telekommunikation, der vil gavne konkurrencen og forbrugerne. Det er forbrugerne der betaler prisen for denne reguleringspolitiske skævhed mellem landene," siger Viviane Reding, EU's kommissær for telekommunikation. "Reguleringen af markederne for opkaldsterminering i EU trænger til et grundigt eftersyn. Jeg forventer at større ensartethed og mere samordning vil sænke prisen for mobilopkald med omkring 70 % fra det nuværende niveau i løbet af de næste tre år."
Neelie Kroes, der er EU's konkurrencekommissær, tilføjer: "Hvis termineringstaksterne for alvor kommer til at følge omkostningerne, vil konkurrencen blive mere intens, og det får forbrugerne gavn af. Forbrugerne bør forvente at regningerne falder som følge af det her. Men derudover vil henstillingen blive til gavn for store dele af telebranchen, fordi den sandsynligvis vil få den virkning, at skævvridningen af konkurrencen mellem fastnet- og mobiloperatører ophører. Den vil også reducere de store beløb, som de mindre mobiloperatører må betale for opkaldsterminering hos store operatører, når de prøver at konkurrere med dem ved hjælp af de meget populære tilbud om enhedstakster. Alle disse fordele gør det vigtigt at denne henstilling gennemføres hurtigt."

Efter gennem de seneste fem år at have vurderet over 770 reguleringsforslag fra de nationale tilsynsmyndigheder peger Kommissionen i dag på skævheder i prisreguleringen på de europæiske termineringsmarkeder. Den siger at afstandene mellem termineringstakster for fastnet- og mobiltelefoni og mellem termineringstakster fastsat af forskellige nationale tilsynsmyndigheder ikke fuldt ud kan begrundes med forskelle i de bagvedliggende omkostninger, telenet eller særlige nationale forhold. Det kan få følgende negative virkninger:

  • Det giver retsusikkerhed og øger regelbyrden for de operatører hvis ydelser er grænseoverskridende.
  • Tilsynsmyndigheder der nedsætter termineringstaksterne på mobilopkald i deres eget land, risikerer at det går ud over deres egen mobilbranche hvis myndigheden i et naboland bliver ved med at tillade højere takster.
  • Investeringerne i nye net og ydelser hæmmes hvis operatørerne skal følge forskellige regler i hvert land.

I øjeblikket subsidierer fastnetoperatørerne og deres kunder indirekte mobiloperatørerne ved at betale højere termineringstakster for opkald fra fastnettelefoner til mobiltelefoner. Denne krydssubsidiering anslås til 10 mia. EUR i Tyskland for 1998-2006 (WIK Consult) og til 19 mia. EUR i Storbritannien, Tyskland og Frankrig for 1998-2002 (CERNA-Warwick-WIK).

I dag har Kommissionen forelagt et udkast til henstilling om konvergens mellem termineringstaksterne i Europa. Det indeholder klare principper for hvilke omkostningselementer der bør tages i betragtning når de nationale tilsynsmyndigheder på teleområdet fastsætter termineringstakster, anviser en effektiv metode til omkostningsbestemmelse og peger på, at reguleringen bør være symmetrisk (dvs. at der, inden for det samme land, gælder de samme prislofter for mobiloperatører og fastnetoperatører). Det vil medvirke til at gøre reguleringssystemet effektivt og modvirke skævvridning som f.eks. krydssubsidiering fra fastnetabonnenter til mobilabonnenter. I udkastet til henstilling har Kommissionen taget hensyn til udtalelsen fra Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder, som siden 2006 har gjort adskillige forsøg på at nå frem til en mere ensartet regulering af termineringstaksterne.

Baggrundsoplysninger
Den endelige ordlyd af henstillingen om hvordan reguleringen af termineringstaksterne for mobil- og fastnetopkald bør tilrettelægges, vil Kommissionen udsende til oktober i medfør af artikel 19 i EU's rammedirektiv på teleområdet; denne artikel giver Kommissionen mulighed for yderligere at harmonisere anvendelsen af EU's teleregler på det indre marked for at fremme konkurrencen til fordel for forbrugerne. Medlemsstaterne skal sørge for at de nationale tilsynsmyndigheder tager "størst muligt hensyn" til Kommissionens henstillinger.

Se Kommissionens vurdering af termineringstaksterne her:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Se Kommissionens oplæg til den offentlige høring her: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Se resultatet af arbejdet i Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder her:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Bidrag til Kommissionens offentlige høring kan sendes til:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar