Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Брюксел, 26 юни 2008 г.

По-ниски такси, по-голяма съгласуваност, по-силна конкуренция: Комисията се допитва за намаляване на тарифите за мобилните телефони в Европа

С цел стимулиране на конкуренцията между операторите и понижаване на телефонните такси за европейските потребители, Комисията започва днес обществено допитване за бъдещото регулиране на „тарифите за осъществяване на крайната връзка при гласови повиквания“ в ЕС въз основа на проект на препоръка на Комисията относно тарифите за осъществяване на крайната връзка. Тарифите за осъществяване на крайната връзка при гласови повиквания са тарифите по цени на едро, които операторът на получаващия телефонно повикване потребител начислява на оператора на мрежата на повикващия. Включвани в телефонната сметка на всеки и следователно заплащани в края на краищата от потребителя, тези тарифи се определят с намесата на националните телекомуникационни регулатори. В момента решенията на националните телекомуникационни регулатори водят до силно различаващи се тарифи в рамките на ЕС. Тарифите за осъществяване на крайната връзка при мобилните услуги се движат от 0,02 евро/минута (в Кипър) до над 0,18 евро/минута (в България) и са 9 пъти по-високи от тарифите за осъществяване на крайната връзка при фиксираните телефонни линии (средно 0,0057 евро/минута за осъществяване на крайна връзка при градски разговори). Това нарушава конкуренцията между операторите от различните страни и между операторите на фиксирани и мобилни телефонни услуги. Общественото допитване по това предложение е открито за участие до 3 септември 2008 г.

„Несъответстващите тарифи за осъществяване на крайната връзка в различните страни от ЕС и големите различия между тези тарифи при фиксираните и мобилните телефонни услуги са сериозни пречки пред изграждането на единен европейски пазар на далекосъобщенията, който е от полза за конкуренцията и потребителите. Цената на тези различия в политиката на националните регулатори се заплаща от потребителя“, каза Вивиан Рединг, европейски комисар по далекосъобщенията. „Пазарите на ЕС за осъществяване на крайната връзка при повикванията имат нужда от регулаторен „водопроводчик“. През следващите 3 години очаквам по-голяма съгласуваност и координация, чрез които да бъдат намалени цените на разговорите по мобилен телефон с около 70 процента спрямо сегашното равнище.“

„Тарифи за осъществяване на крайната връзка, които действително се основават на разходите, ще засилят конкуренцията в полза на потребителите. В резултат на това потребителите би трябвало да очакват по-ниски цени на дребно. Тази препоръка ще бъде от полза и за голяма част от далекосъобщителния сектор, тъй като би премахнала нарушаването на конкуренцията между операторите на фиксирани и на мобилни телефонни услуги“, каза европейският комисар по въпросите на конкуренцията Нели Крус: „Тя ще намали и големите суми за осъществяване на крайната връзка, които по-малките оператори на мобилни услуги трябва да плащат на големите оператори при опитите си да се конкурират с последните чрез много популярните предложения за фиксирана такса. С оглед на тези ползи е от съществено значение тази Препоръка да бъде приложена своевременно.“

След като извърши оценка на над 770 регулаторни предложения, направени от националните регулатори през последните 5 години, днес Комисията предупреди, че липсва съгласуваност в ценовото регулиране на европейските пазари за осъществяване на крайната връзка. Тя заяви, че различията между тарифите за осъществяване на крайната връзка при фиксираните и при мобилните телефонни услуги, както и между наложените от националните регулатори тарифи за осъществяване на крайната връзка при мобилните телефонни услуги, не могат изцяло да бъдат оправдани с разлики в свързаните с тях разходи, мрежи или национални характеристики. Това би могло да има следните отрицателни последици:

  • Правна несигурност и повишаване на регулаторната тежест за операторите, които осигуряват трансгранични услуги.
  • Националните регулатори, които намалят тарифите за осъществяване на крайната връзка при мобилните телефонни услуги в страната си, рискуват да накажат собствения си сектор на мобилни услуги, ако регулатор в съседна страна продължава да разрешава по-високи тарифи.
  • Спъват се инвестициите в нови мрежи и услуги, ако операторите са изправени пред различна регулаторна рамка във всяка страна.

В момента операторите на фиксирани телефонни услуги и техните клиенти непряко субсидират мобилните оператори, като плащат по-високи тарифи за осъществяване на крайната връзка при разговорите от фиксиран към мобилен телефон. Стойността на това кръстосано субсидиране се оценява на 10 млрд. евро в Германия за периода 1998—-2006 г. (WIK Consult) и на 19 млрд. евро в Обединеното кралство, Германия и Франция за периода 1998—2002 г. (CERNA-Warwick-WIK).

Днес Комисията представи проект на препоръка за сближаване на европейските тарифи за осъществяване на крайната връзка, включващ ясни принципи за това кои елементи на ценообразуването трябва да се вземат предвид, когато националните телекомуникационни регулатори определят тарифите за осъществяване на крайната връзка, ефективна методология на ценообразуване и симетрично регулиране (при което в рамките на дадена страна се прилагат едни и същи пределни цени съответно за мобилните оператори и за операторите на фиксирани телефонни услуги). Това ще помогне за създаване на ефективна регулаторна среда и за избягване на нарушаването на конкуренцията, като например кръстосано субсидиране от потребителите на фиксирани към потребителите на мобилни телефонни услуги. В проекта на Препоръката Комисията взе предвид съвета на Групата на европейските регулатори (ERG), която от 2006 г. направи няколко опита за по-съгласувано регулиране на тарифите за осъществяване на крайната връзка.

Контекст

Комисията ще публикува през октомври окончателния текст на Препоръката относно регулаторното третиране на тарифите за осъществяване на крайната връзка при фиксираните и мобилните телефонни услуги съгласно член 19 от Рамковата директива относно правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, която дава на Комисията възможност за по-нататъшно хармонизиране на прилагането в единния пазар на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията с цел насърчаване на конкуренцията и повишаване на ползите за потребителите. Държавите-членки трябва да гарантират националните регулатори да отчитат „в максимална степен“ препоръките на Комисията.

Оценката на Европейската комисия по отношение на тарифите за осъществяване на крайната връзка е публикувана на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Документът на Комисията във връзка с общественото допитване може да се намери на адрес: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Работата на ERG по отношение на тарифите за осъществяване на крайната връзка е публикувана на адрес: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Материали за участие в допитването на Комисията до обществеността могат да се изпращат на адрес: infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Източник: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Източник: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Източник: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar