Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI

IP/08/1007

Bryssel den 25 juni 2008

Antitrust: Kommissionen ålägger vissa producenter av aluminiumfluorid att betala böter på 4,97 miljoner euro för medlemskap i en priskartell

Europeiska kommissionen har ålagt ett antal producenter av aluminiumfluorid att betala böter på 4 970 000 euro för att de i maskopi med varandra har fastställt priser i strid med förbudet mot karteller och begränsande affärsmetoder i EG-fördraget (artikel 81) och EES-avtalet (artikel 53). Aluminiumfluorid är en kemikalie som används för att sänka smälttemperaturen på aluminium. Därigenom minskar den energiförbrukningen i smältprocessen. Följande företag har bötfällts: Fluorsid S.p.A. (Italien), Minmet Financing Company S.A. (Schweiz), Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisien), Industrial Quimica de Mexico S.A. de C.V. samt Q.B. Industrias S.A.B. de C.V. (båda Mexiko). Under andra hälften av 2000 kom företagen överens om världsomspännande riktpriser och om en uppdelning av marknaderna. Företaget Boliden Odda (Norge) befriades helt från böter med stöd av det program för förmånlig behandling som kommissionen antog 2002 (se IP/02/247 och MEMO/02/23), eftersom det var först med att lämna information om kartellen.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: "Detta beslut visar att kommissionen tar alla karteller på allvar. Oavsett hur stor marknad som påverkas, hur länge kartellen varar eller storleken på de inblandade företagen existerar det inte någon skyddad zon för dem som inte följer reglerna."

Aluminiumfluorid är en kemisk förening med formeln AlF3. Genom att tillföra aluminiumfluorid vid produktion av primäraluminium sänker man avsevärt den elförbrukning som krävs i smältprocessen och därigenom minskas produktionskostnaderna. Energi är en av de största kostnadsfaktorerna i aluminiumproduktionen. Aluminiumtillverkarna (smältverk) är de viktigaste användarna av aluminiumfluorid.

Kommissionen inledde sin undersökning med anledning av att Boliden Odda i mars 2005 lämnat in en ansökan om befrielse från böter.

Kartellen

I kommissionens beslut fastslås att kartellens medlemmar arrangerade ett möte den 12 juli 2000 i Milano där de enades om en världsomspännande höjning av riktpriset. Olika delar av världen, inklusive Europa, diskuterades och ambitionen var att skapa en generell prisnivå och, i vissa fall, dela upp marknaden. De utbytte också kommersiellt känslig information. Under andra halvan av 2000 hade kartellens medlemmar bilaterala kontakter för att övervaka genomförandet av de överenskommelser som kartellen enats om i Milano. Överträdelsen varade från den 12 juli 2000 till den 31 december 2000.

Böterna

Böterna grundar sig på 2006 års riktlinjer för beräkning av böter (se IP/06/857 och MEMO/06/256), som gällde när parterna delgavs meddelandet om invändningar.

De metoder som avslöjades vid kommissionens undersökning utgör allvarliga överträdelser av antitrustreglerna i EG-fördraget. Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till överträdelsens korta varaktighet och den relativt låga omsättningen på marknaden för aluminiumfluorid liksom det faktum att företagen verkade på en världsomspännande marknad.

I föreliggande fall tillämpar kommissionen första gången punkt 18 i 2006 års riktlinjer för beräkning av böter, som innehåller en beräkningsmetod för karteller som geografiskt sträcker sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Anledningen är att alla medlemmar i kartellen, oberoende av sin faktiska försäljning inom EES, bidrog till kartellen i den mån den påverkade EES. I punkt 18 föreskrivs att de relativa andelarna av kartellmedlemmarnas försäljning i det geografiska område som kartellen omfattade ska vara basen för att fastställa försäljningsvärdet i EES för varje kartellmedlem. Syftet med detta är att få en bild av varje medlems delaktighet i kartellen.

Boliden Odda befriades helt från böter eftersom företaget var först med att lämna information till kommissionen om kartellen.

Bötesbeloppen och hur mycket de sänkts framgår av följande tabell:

Företagets namn
Böter*
(€)
Sänkning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling
(%)
Sänkning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling
(€)
Boliden Odda (Norge)
0
100%
1 000 000
Fluorsid (Italien) / Minmet Financing Company (Schweiz)
1 600 000
0%
0
Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisien)
1 700 000
0%
0
Industrial Quimica de Mexico (Mexiko) / QB Industrias (Mexiko)
1 670 000
0%
0
TOTALT
4 970 000


*) Juridiska personer inom företaget kan anses solidariskt ansvariga för böterna eller en del av dem.

Skadeståndstalan

Personer eller företag som påverkats av ett konkurrensbegränsande agerande av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsstaterna. Både EG-domstolens rättspraxis och rådets förordning 1/2003 ger vid handen att ett kommissionsbeslut i mål inför nationella domstolar utgör bindande bevis för att agerandet ägt rum och att det varit olagligt. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan att något avdrag görs på grund av böterna. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har offentliggjorts (se IP/08/515 och MEMO/08/216). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.htmlFör mer information om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/08/433.


Side Bar