Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV

IP/08/1007

Bryssel 25. kesäkuuta 2008

Komissio määrää alumiinifluoridin tuottajille hintakartellista 4.97 miljoonaa euroa sakkoja

Euroopan komissio on määrännyt 4 970 000 euron sakot alumiinifluoridin tuottajille, koska nämä ovat tehneet salaista yhteistyötä sopiakseen hinnoista. Toiminnallaan kyseiset yritykset rikkoivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa määrättyä kartelleja ja kilpailua rajoittavia liiketapoja koskevaa kieltoa. Alumiinifluoridi on kemikaali, jota käytetään alumiinin sulamislämpötilan alentamiseen. Tämä vähentää sulattamisprosessissa tarvittavan energian kulutusta. Sakkoja määrättiin seuraaville yrityksille: Fluorsid S.p.A. (Italia), Minmet Financing Company S.A. (Sveitsi), Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisia), Industrial Quimica de Mexico S.A. de C.V. ja Q.B. Industrias S.A.B. de C.V. (molemmat Meksikossa). Yhtiöt sopivat vuoden 2000 jälkipuoliskolla maailmanlaajuisista tavoitehinnoista ja markkinoiden jakamisesta. Norjalainen yhtiö Boliden Odda toimitti ensimmäisenä tietoja kartellista, joten se vapautettiin sakoista kokonaan vuonna 2002 hyväksytyn sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan komission ohjelman (ks. IP/02/247 ja MEMO/02/23) mukaisesti.

Kilpailukomissaari Neelie Kroes totesi päätöksen osoittavan, että komissio suhtautuu vakavasti kaikkiin kartelleihin. ”On yhdentekevää, mikä on kartellin kohteena olevien markkinoiden laajuus, kartellin kesto tai siihen osallistuvien yritysten koko; sääntöjä rikkovat yritykset eivät ole turvassa.”

Alumiinifluoridi on kemiallinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on AlF3. Alumiinifluoridin lisääminen primaarialumiinin tuotantoprosessiin vähentää sulattamisprosessissa tarvittavan sähkön kulutusta huomattavasti ja alentaa näin tuotantokustannuksia. Alumiinintuotannossa energia on merkittävä kustannustekijä. Alumiinintuottajat (sulattajat) ovat alumiinifluoridin merkittävimpiä käyttäjiä.

Komissio käynnisti tutkimuksensa saatuaan Boliden Oddalta sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen maaliskuussa 2005.

Kartelli

Komission päätöksessä todettiin, että kartellin jäsenet järjestivät 12. heinäkuuta 2000 Milanossa kokouksen, jossa ne sopivat maailmanlaajuisesta tavoitehinnan korotuksesta. Ne tarkastelivat tilannetta eri maanosissa, myös Euroopassa, tarkoituksenaan määritellä yleinen hintataso ja joissakin tapauksissa sopia markkinoiden jakamisesta. Lisäksi ne vaihtoivat kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Vuoden 2000 jälkipuoliskolla kartellin jäsenillä oli kahdenvälisiä kontakteja, joiden tarkoituksena oli valvoa Milanossa sovittujen kartellijärjestelyjen toteutumista. Kartellikiellon rikkominen alkoi 12. heinäkuuta 2000 ja päättyi 31. joulukuuta 2000.

Sakot

Määrätyt sakot perustuvat sakkojen laskentaa koskeviin vuonna 2006 annettuihin komission suuntaviivoihin (ks. IP/06/857 ja MEMO/06/256). Nämä suuntaviivat olivat voimassa ajankohtana, jolloin väitetiedoksianto lähetettiin osapuolille.

Komission tutkimuksissa paljastuneissa käytännöissä on kyse EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen vakavasta rikkomisesta. Sakkojen suuruutta määritellessään komissio otti huomioon rikkomisen lyhyen keston, alumiinifluoridimarkkinoiden melko alhaisen liikevaihdon sekä sen, että yhtiöt toimivat koko maailman kattavilla markkinoilla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komissio on soveltanut sakkojen laskentaa koskevien vuoden 2006 suuntaviivojen 18 kohtaa, jossa määritellään laskentamenetelmä kartelleille, jotka ulottuvat Euroopan talousaluetta (ETA) laajemmalle. Tämä johtuu siitä, että kaikki kartellin jäsenet osallistuivat kartelliin siltä osin, kun sillä oli vaikutusta ETA:n alueella, riippumatta niiden todellisesta myynnistä ETA:n alueella. Suuntaviivojen 18 kohdassa määrätään, että kartellin jäsenten myynnin suhteellisia osuuksia kartellin kattamalla maantieteellisellä alueella käytetään perustana laskettaessa kunkin kartellin jäsenen myynnin arvoa ETA:n alueella. Tarkoituksena on ottaa huomioon kunkin osallistujan painoarvo kartellissa.

Boliden Odda vapautettiin sakoista kokonaan, koska se toimitti komissiolle ensimmäisenä tietoja kartellista.

Komission määräämät sakot ja sen myöntämät sakkojen alennukset esitetään seuraavassa taulukossa:

Yrityksen nimi ja sijainti
Sakko*
(€)
Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus
(%)
Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus
(€)
Boliden Odda (Norja)
0
100 %
1 000 000
Fluorsid (Italia) / Minmet Financing Company (Sveitsi)
1 600 000
0%
0
Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisia)
1 700 000
0%
0
Industrial Quimica de Mexico (Meksiko) / QB Industrias (Meksiko)
1 670 000
0%
0
YHTEENSÄ
4 970 000


(*) Samaan yritykseen kuuluvia oikeushenkilöitä voidaan pitää yhteisvastuussa koko määrätystä sakosta tai sen osasta.

Vahingonkorvauskanne

Kaikki henkilöt tai yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa tässä asiassa kuvaillun kilpailunvastaisen toiminnan vuoksi, voivat hakea vahingonkorvauksia jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 vahvistetaan, että komission päätös on kansallisissa tuomioistuimissa sitova todiste toiminnan toteuttamisesta ja sen sääntöjenvastaisuudesta. Vaikka komissio on määrännyt asianomaisille yrityksille sakkoja, vahingonkorvausta voidaan myöntää ilman että sitä alennetaan komission määräämän sakon vuoksi. Komissio on julkaissut valkoisen kirjan, jossa käsitellään kilpailuoikeuden rikkomisen vuoksi nostettavia vahingonkorvauskanteita (ks. IP/08/515 ja MEMO/08/216). Lisätietoja ja yleistajuinen tiivistelmä valkoisesta kirjasta on saatavilla seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Lisätietoja komission kartellien vastaisista toimista, ks. MEMO/08/433.


Side Bar