Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Bryssel den 25 juni 2008

”Tänk småskaligt först” – Ett initiativ till stöd för småföretag i Europa

De flesta arbetstillfällena i EU skapas i små och medelstora företag, dvs. företag med högst 250 anställda. De spelar en avgörande roll för den framtida utvecklingen, men mycket ofta stöter de på stora byråkratiska hinder. Europeiska småföretag bör få mera stöd så att deras potential kan utnyttjas fullt ut för en långsiktigt hållbar utveckling och ökad sysselsättning. För att uppnå detta mål offentliggjorde kommissionen idag ett initiativ till stöd för småföretag i Europa, ”Small Business Act” som bygger på tio grundprinciper med förslag till åtgärder som ska vidtas både av kommissionen och medlemsstaterna.

Kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso gjorde följande uttalande: ”Dagens initiativ till stöd för småföretag i Europa är ett steg mot ett Europa för företagare med mindre byråkrati och bättre bemötande för EU:s 23 miljoner småföretagare. Syftet är att hjälpa småföretagare att blomstra och ge de bästa av dem förutsättningar att växa och bli världsbäst. Rättsakten för småföretag är en viktig milstolpe i genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Den medför smidigare offentliga förvaltningar, färre sena betalningar, tillgång till mera stöd för finansiering, innovation och utbildning, lägre omsättningsskatt på lokala tjänster och bättre tillgång till offentlig upphandling. Paketet kommer även att ge småföretagen tillgång till förordningen om en Europabolagsordning för mindre byråkrati och klarare regler i näringslivet.”

Günter Verheugen, vice ordförande i kommissionen med ansvar för näringsliv och industripolitik, kommenterar förslaget på följande sätt: ”Företagare och företagande är av avgörande betydelse för våra samhällen. Idag och än mer i morgon kommer små och medelstora företag att stå för yrkesutbildning och sysselsättning. Genom att ta hand om småföretagen tar man hand om nuvarande och kommande jobb i EU. Därför är det hög tid att en småföretagarvänlig politik blir en del av all politik i EU. Den drivande tanken bakom ”Small Business Act” är principen ”tänk småskaligt först”. Genom initiativet ger EU och medlemsstaterna småföretagen sitt fulla stöd. Tillsammans lyckas vi.”

Charlie McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, gav följande kommentar: ”Småföretag i hela EU kan se fram emot ett nytt instrument som gör det enklare att göra affärer på den inre marknaden. Förordningen om en Europabolagsordning är öppen, flexibel och den respekteras överallt. Därför uppmanar jag rådet och Europaparlamentet att snabbt enas om kommissionens förslag.”

Europeiska investeringsbankens ordförande Philippe Maystadt tillade: ”Kommissionens analys bekräftar slutsatserna från Europeiska investeringsbankens eget samråd. De små och medelstora företagens välbefinnande och tillväxt är avgörande för EU:s framtida konkurrenskraft. Marknaden kan i sig inte erbjuda tillräcklig finansiering till lämpligt pris för småföretagen, särskilt inte för snabbt växande innovativa företag. EIB-gruppen kommer därför att försöka åtgärda luckor på marknaden genom att rikta finansiering till en bredare målgrupp.”

Kommissionen föreslår ett genuint politiskt partnerskap mellan EU och medlemsstaterna som återspeglar en politisk vilja att erkänna småföretagens centrala roll för EU:s ekonomi och att man för första gången inför en övergripande politisk ram för EU och medlemsstaterna. Förslaget går hand i hand med EIB-gruppens aktuella förslag att förenkla, modernisera och bredda sina instrument till stöd för småföretagen.

Den centrala punkten i initiativet är övertygelsen om att de bästa möjliga ramvillkoren för småföretag i första hand kan skapas om samhället erkänner företagarna, däribland hantverkare, mikroföretag, familjeföretag eller företag inom den sociala ekonomin, och det blir lockande att starta eget. Detta innebär att den rätt så negativa bilden av företagare och risktagande i EU måste ändras.

I Small Business Act fastställs tio principer som bör antas på högsta politiska nivå samt konkreta åtgärder som kommer att göra livet enklare för småföretag. Efter samråd med företag och deras företrädare har Europeiska kommissionen även beslutat att föreslå ny lagstiftning på fyra områden av särskild betydelse för små och medelstora företag:

  • För det första, en ny allmän gruppundantagsförordning som förenklar förfaranden och sänker kostnader. Det ökar stödet till småföretag och gör det enklare för småföretag att utnyttja stöd för utbildning, forskning och utveckling, miljöskydd och andra typer av stöd.
  • För det andra, en ny förordning om en Europabolagsordning gör det möjligt att grunda ett privat Europabolag (Société privée européenne) som verkar enligt samma principer i alla medlemsstater. Den har utformats för att lätta på de betungande villkor som gäller för småföretag som bedriver gränsöverskridande verksamhet och som måste starta dotterbolag i olika bolagsformer i varje medlemsstat där de vill göra affärer. I praktiken skulle privata Europabolag innebära att småföretag kan grunda ett bolag i samma bolagsform oavsett om de är verksamma i sitt hemland eller i en annan medlemsstat. Genom att välja att grunda ett Europabolag kan företagarna spara tid och pengar i juridisk rådgivning, företagsledning och administration.
  • För det tredje ger ett nytt förslag om omsättningsskatt medlemsstaterna en möjlighet till sänkt omsättningsskatt för lokala tjänster, däribland arbetskraftsintensiva tjänster, som huvudsakligen erbjuds av småföretagare.
  • Slutligen planeras 2009 en ändring av direktivet om sena betalningar för att hjälpa småföretagare att få garantier för att de får betalt inom 30 dagar från utsatt betalningsdag.

Utformandet och genomförandet av politiken på EU-nivå och i medlemsstaterna styrs av tio principer. Enligt dessa principer erbjuds t.ex. ett företag en andra chans vid företagskonkurser, tillgång till finansiering underlättas och småföretag ges möjlighet att omvandla miljöutmaningar till möjligheter.

Förutom åtagandet att minska den administrativa bördan med 25 % fram till 2012, ska man kunna starta ett nytt bolag inom en vecka, det får inte räcka längre än en månad få verksamhetstillstånd och one-stop-shops ska hjälpa vid nystart och rekrytering.

När det är praktisk genomförbart planerar kommissionen att ange konkreta datum för ikraftträdande av förordningar och beslut som påverkar företag. Medlemsstaterna uppmanas att överväga liknande åtgärder.

I initiativet ingår en ambitiös uppsättning åtgärder som ger småföretagen möjlighet att fullt ut utnyttja fördelarna av den inre marknaden och utvidga sin verksamhet till internationella marknader. Detta görs genom att rikta mera resurser till småföretagens tillgång till finansiering, forskning och utveckling samt innovation. Det blir också enklare för dem att delta i standardiseringsprocessen och offentlig upphandling samt att omvandla miljöutmaningar till möjligheter.

Slutligen vill man genom initiativet stimulera intresset för företagande och främja en starkare företagaranda, särskilt bland ungdomar. Ungdomar som vill starta eget kan nu få erfarenheter genom att tillbringa tid i ett småföretag utomlands via det nya programmet ”Erasmus för unga entreprenörer”. På så sätt får de möjlighet att förkovra sig i sina färdigheter och bidra till nätbildningen mellan småföretag i Europa. Liknande utbytesprogram planeras även för lärlingar.

Small Business Act utgör en integrerad del av strategin för tillväxt och sysselsättning. Medlemsstaterna uppmuntras att utnyttja den uppdaterade Lissabonrundan 2008 för att införliva initiativet i sina nationella reformprogram.

Bakgrund

Även om 99 % av företagen i EU är små eller medelstora företag (företag med högst 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro) tar man inte hänsyn till företagsstorlek i största delen av lagstiftningen eller administrativa förfaranden. Detta har till följd att 23 miljoner små och medelstora företag ofta åläggs samma administrativa krav som EU:s 41 000 stora företag. Under de senaste åren har små och medelstora företag skapat 80 % av de nya arbetstillfällena i EU.

Mer information

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Samrådsrapport från Europeiska investeringsbanken:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar