Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

V Bruseli, 25. júna 2008

„Najskôr myslieť v malom“: iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu

Väčšinu pracovných miest v EÚ vytvárajú malé a stredné podniky (MSP), teda spoločnosti s 250 alebo menej zamestnancami. Tieto podniky majú kľúčový význam pre budúci vývoj, ale veľmi často narážajú na obrovské byrokratické prekážky. Európske MSP si zaslúžia lepšiu podporu, aby mohli plne využiť svoj potenciál, pokiaľ ide o dlhodobo udržateľný rozvoj a tvorbu väčšieho počtu pracovných miest. V záujme dosiahnutia tohto cieľa Európska komisia dnes predstavila iniciatívu „Small Business Act“ pre Európu (SBA) vychádzajúcu z desiatich hlavných zásad a navrhujúcu politické opatrenia, ktoré má realizovať Komisia aj členské štáty.

Predseda Komisie José Manuel Durão Barroso povedal: „Dnes zverejnená iniciatíva Small Business Act predstavuje krok smerom k Európe podnikateľov s menšou byrokraciou a s priaznivejšími podmienkami pre 23 miliónov MSP v Európe. Jej cieľom je pomôcť malým podnikom prosperovať a tým najlepším poskytnúť „odrazový mostík“, aby sa mohli stať svetovou špičkou. Iniciatíva Small Business Act je rozhodujúcim míľnikom pri realizácii lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Bude znamenať ústretovejšie verejné správy, menej oneskorených úhrad faktúr, prístup k lepšej podpore v oblasti financovania, inovácií a odbornej prípravy, nižšie DPH za služby poskytované na miestnej úrovni a lepšie možnosti získať zmluvy v rámci verejného obstarávania. Tento súbor opatrení okrem toho umožní MSP získať štatút európskej súkromnej spoločnosti, čím sa zníži byrokracia a zvýši jasnosť “.

Podpredseda Komisie Günter Verheugen, ktorý je zodpovedný za politiku v oblasti podnikania a priemyslu, uviedol: „Podnikatelia a podnikanie majú pre naše spoločnosti mimoriadny význam. Malé a stredné podniky už dnes poskytujú a v budúcnosti budú ešte vo väčšej miere poskytovať odborné vzdelávanie a pracovné príležitosti. Urobiť niečo pre MSP preto znamená urobiť niečo pre súčasné a budúce pracovné miesta v EÚ. Preto je najvyšší čas, aby sa ústretovosť k MSP stala základom politiky EÚ. Prostredníctvom iniciatívy Small Business Act, ktorá sa riadi zásadou „najprv myslieť v malom“, vyjadruje EÚ a jej členské štáty malým spoločnostiam plnú podporu. Spoločne to dokážeme.“

Komisár zodpovedný za vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Malé podniky v celej Európe sa môžu tešiť na nový nástroj, ktorý podporí ich činnosť na jednotnom trhu. Európska súkromná spoločnosť je transparentná, flexibilná a všade bude mať vysoký kredit. Preto vyzývam Radu a Európsky parlament, aby urýchlene dosiahli dohodu o návrhu Komisie.“

Predseda Európskej investičnej banky Philippe Maystadt dodal: „Analýza Komisie potvrdzuje závery konzultácií, ktoré vykonala EIB: prosperita a rast malých a stredných podnikov budú mať pre budúcu konkurencieschopnosť Európy kľúčový význam. Trh sám osebe nie je schopný MSP poskytnúť dostatočné finančné prostriedky za vhodných podmienok, najmä pokiaľ ide o rýchlo rastúce inovačné podniky. Skupina EIB sa preto pokúsi vyplniť medzery na trhu tým, že rozšíri rozsah svojho financovania.“

Komisia navrhuje skutočné politické partnerstvo medzi EÚ a členskými štátmi, ktoré odráža politickú vôľu uznať ústrednú úlohu MSP v ekonomike EÚ, a po prvýkrát vytvoriť komplexný politický rámec pre EÚ a jej členské štáty. Iniciatíva SBA úzko súvisí s nedávno oznámenými plánmi skupiny Európskej investičnej banky zjednodušiť, modernizovať a diverzifikovať nástroje na podporu MSP.

Iniciatíva SBA vychádza z presvedčenia, že najlepšie rámcové podmienky pre MSP sa môžu vytvoriť vtedy, ak spoločnosť uzná podnikateľov vrátane remeselníkov, mikropodnikov, rodinných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva, a možnosť založenia si vlastného podniku bude atraktívna. Musí sa zmeniť relatívne negatívne vnímanie úlohy podnikateľov a prijímania rizika v EÚ.

V európskej iniciatíve Small Business Act sa stanovuje 10 zásad, ktoré by sa mali prijať na najvyššej politickej úrovni, ako aj konkrétne opatrenia, ktoré malým podnikom uľahčia situáciu. Po konzultáciách s podnikmi a ich zástupcami má Komisia okrem toho v úmysle navrhnúť nové právne predpisy v štyroch oblastiach, ktoré sú pre MSP mimoriadne dôležité:

  • 1. Novým všeobecným nariadením o skupinovej výnimke týkajúcim sa štátnej pomoci sa zjednodušia postupy a znížia náklady. Prostredníctvom neho sa zvýši intenzita podpory pre MSP a uľahčí sa im získavanie prostriedkov na odbornú prípravu, výskum a vývoj, ochranu životného prostredia a iné druhy podpory.
  • 2. Nový štatút európskej súkromnej spoločnosti umožní vytváranie európskych súkromných spoločností (Société privée européenne, SPE), ktoré budú vo všetkých členských štátoch pracovať podľa rovnakých zásad. Tento štatút bol vytvorený vzhľadom na súčasné zaťažujúce povinnosti MSP vykonávajúcich cezhraničnú činnosť, ktoré si v každom členskom štáte, v ktorom chcú podnikať, musia zakladať dcérske spoločnosti s rozdielnou právnou formou. V praxi by európska súkromná spoločnosť znamenala, že MSP si budú môcť založiť spoločnosť s rovnakou právnou formou bez ohľadu na to, či podnikajú vo svojom vlastnom alebo v inom členskom štáte. Ak sa podnikatelia rozhodnú pre európsku súkromnú spoločnosť, ušetrí im to čas a peniaze vynaložené na právne poradenstvo, riadenie a administratívu.
  • 3. Nový návrh DPH ponúkne členským štátom možnosť požiadať o zníženú sadzbu DPH na služby poskytované na miestnej úrovni vrátane služieb s intenzívnym využívaním pracovnej sily, ktoré poskytujú najmä malé a stredné podniky.
  • 4. Zmena smernice o oneskorených platbách plánovaná na rok 2009 pomôže zabezpečiť, aby MSP boli vyplatené v stanovenej 30 dňovej lehote.

Rozvoj a realizácia politických opatrení na úrovni EÚ a členských štátov sa riadi desiatimi zásadami, ako je poskytnutie novej príležitosti zbankrotovaným podnikom, uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom a umožnenie malým a stredným podnikom, aby premenili environmentálne výzvy na obchodné príležitosti.

Okrem naďalej platného záväzku znížiť administratívne zaťaženie do roku 2012 o 25 % by čas potrebný na založenie nového podniku nemal byť dlhší ako jeden týždeň, maximálna lehota na udelenie obchodných licencií a povolení by nemala prekročiť jeden mesiac a mali by existovať jednotné kontaktné miesta na uľahčenie založenia podniku a prijímania zamestnancov.

Tam, kde je to vhodné, Komisia v budúcnosti stanoví konkrétny dátum nadobudnutia účinnosti nariadení/rozhodnutí týkajúcich sa podnikania. Členské štáty sa vyzývajú, aby zvážili podobné opatrenia.

Iniciatíva SBA zahŕňa ambiciózny súbor opatrení, ktoré umožnia MSP plne využívať jednotný trh a rozšíriť svoju činnosť na medzinárodné trhy tým, že budú viac zdrojov smerovať do oblasti financovania, výskumu a vývoja a inovácií malých podnikov. Tieto opatrenia im okrem toho uľahčia účasť na vytváraní noriem, získavaní zmlúv v rámci verejného obstarávania a umožnia im premeniť environmentálne výzvy na obchodné príležitosti.

V rámci iniciatívy SBA sa skúmajú nové spôsoby, akými sa dá vzbudiť záujem o podnikanie a podporiť podnikateľské myslenie najmä u mladých ľudí. Mladí ľudia, ktorí si chcú založiť podnik, môžu teraz získavať skúsenosti pobytom v malom alebo strednom podniku v zahraničí v rámci nedávno začatého programu „Erasmus pre mladých podnikateľov“. Tento program im pomôže rozvíjať zručnosti a prispeje k nadväzovaniu kontaktov medzi MSP v Európe. Podobné programy mobility sa pripravujú aj pre učňov.

SBA je neoddeliteľnou súčasťou stratégie pre rast a zamestnanosť. Členské štáty sa vyzývajú, aby využili príležitosť, ktorú poskytuje aktualizácia lisabonského cyklu v roku 2008, a premietli SBA do svojich národných programov reforiem.

Súvislosti

Hoci 99 % spoločností v EÚ predstavujú MSP (spoločnosti s najviac 250 zamestnancami a maximálnym obratom 50 miliónov EUR), vo väčšine právnych predpisov a administratívnych postupov sa spoločnosti nerozlišujú podľa veľkosti. Výsledkom je, že 23 miliónov MSP musí často plniť rovnaké administratívne požiadavky ako 41 000 veľkých spoločností. V posledných rokoch vytvorili MSP v EÚ 80 % nových pracovných miest.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Správa o konzultáciách Európskej investičnej banky:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar