Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Brussel, 25 juni 2008

Denk eerst klein: een "Small Business Act" voor Europa

In de EU wordt de meeste werkgelegenheid geboden door het midden- en kleinbedrijf (mkb), d.w.z. ondernemingen met ten hoogste 250 personeelsleden. Deze zijn essentieel voor de toekomstige ontwikkeling, maar worden vaak met enorme bureaucratische rompslomp geconfronteerd. Het Europese mkb biedt mogelijkheden voor duurzame groei en meer werkgelegenheid en moet beter geholpen worden om zich volledig te ontplooien. Daartoe heeft de Europese Commissie vandaag de "Small Business Act" voor Europa gepresenteerd. Uitgaande van tien basisbeginselen worden hierin beleidsacties voor de Commissie en de lidstaten voorgesteld.

Commissievoorzitter José Manuel Durão Barroso zei hierover: "De nu gepresenteerde Small Business Act is een stap in de richting van een Europa van ondernemers, waarin wij het leven gemakkelijker maken voor de 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in Europa en de bureaucratie verminderen. Hierdoor kunnen kleine ondernemingen floreren en zullen de beste daarvan de wereldtop bereiken. De Small Business Act is een mijlpaal in de uitvoering van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Dit zal leiden tot een adequater reagerende overheid, minder te laat betaalde rekeningen, betere assistentie bij financiering, innovatie en scholing, een lager btw-tarief voor lokale diensten en betere toegang tot overheidsopdrachten. Ook wordt het statuut van de Europese besloten vennootschap opengesteld voor het mkb om de bureaucratie te beperken en voor meer duidelijkheid te zorgen."

Vicevoorzitter Günter Verheugen, verantwoordelijk voor Ondernemingen en industrie, verklaarde: "Ondernemers en ondernemerschap zijn voor onze samenleving van het grootste belang. Het mkb biedt op dit moment al grote mogelijkheden voor beroepsopleidingen en werkgelegenheid, en dat zal in de toekomst nog sterker het geval zijn. Aandacht voor het mkb betekent dus aandacht voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid in de EU. Het is dan ook de hoogste tijd dat een mkb-vriendelijk beleid in de EU standaard wordt. De Small Business Act gaat uit van het principe "denk eerst klein" en zorgt ervoor dat de EU en haar lidstaten hun volledige steun geven aan kleine bedrijven. Samen kunnen wij tot resultaten komen."

Charlie McCreevy, commissaris van Interne markt en diensten, voegde hieraan toe: "Kleine bedrijven in heel Europa krijgen de beschikking over een nieuw hulpmiddel om op de interne markt zaken te doen. De Europese besloten vennootschap is transparant en flexibel en geldt overal als een sterke referentie. Ik hoop dan ook dat de Raad en het Europees Parlement het snel eens worden over het voorstel van de Commissie."

Philippe Maystadt, de president van de Europese Investeringsbank (EIB), zei vervolgens: "De analyse van de Commissie bevestigt de conclusies van de raadpleging die de EIB gehouden heeft: een gezond, groeiend mkb is de sleutel voor de toekomstige concurrentiekracht van Europa. De markt alleen is niet in staat het mkb voldoende, redelijk geprijsde financiering bieden, met name als het gaat om snel groeiende, innovatieve bedrijven. De EIB-groep zal daarom proberen in deze leemte te voorzien door haar financieringsmogelijkheden te verruimen."
De Commissie stelt een politiek partnerschap tussen de EU en de lidstaten voor, als teken van de politieke bereidheid om te erkennen dat het mkb een centrale plaats in de Europese economie inneemt en voor het eerst een compleet beleidskader voor de EU en haar lidstaten te creëren. Het voorstel voor de Small Business Act sluit aan bij de onlangs aangekondigde plannen van de EIB-groep om het aantal instrumenten ter ondersteuning van het mkb te vereenvoudigen, te moderniseren en te diversifiëren.

Centraal staat de overtuiging dat erkenning van de ondernemers door de samenleving zelf, ook van ambachtelijke bedrijven, micro-ondernemingen, familiebedrijven en ondernemingen in de sociale economie, en het aantrekkelijk maken om een eigen bedrijf te beginnen essentieel zijn om het best mogelijke kader voor het mkb tot stand te brengen. Dat betekent dat de nogal negatieve houding in de EU ten aanzien van ondernemers en het nemen van risico's moet veranderen.

De Europese Small Business Act geeft tien beginselen die op het hoogste politieke niveau moeten worden aanvaard, en een aantal concrete maatregelen om kleine bedrijven het leven makkelijker te maken. Na overleg met bedrijven en hun vertegenwoordigers heeft de Europese Commissie ook besloten nieuwe wetgeving voor te stellen op vier gebieden die voor het mkb van bijzonder belang zijn:

  • ten eerste zullen dankzij een nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun de procedures simpeler worden en de kosten dalen. De steunintensiteit voor het mkb zal toenemen en mkb-ondernemingen zullen makkelijker steun krijgen voor scholing, onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming en andere aspecten;
  • ten tweede komt er een nieuw statuut voor een Europese besloten vennootschap, zodat dergelijke vennootschappen in alle lidstaten volgens dezelfde principes kunnen worden opgericht en geëxploiteerd. Dit moet een oplossing bieden voor de huidige, kostbare verplichtingen voor kleine ondernemingen die de grens over willen en die nu in alle lidstaten waar zij actief willen zijn dochterondernemingen moeten oprichten, met uiteenlopende bedrijfsvormen. In de praktijk kunnen deze ondernemingen straks hun bedrijf als Europese besloten vennootschap opzetten, ongeacht of zij in eigen land of in een andere lidstaat actief zijn. Dit vereist minder juridisch advies, management en administratie en spaart de ondernemer dus tijd en geld;
  • ten derde komt er een nieuw btw-voorstel dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om een lager btw-tarief te rekenen voor lokale diensten, waaronder arbeidsintensieve diensten, die doorgaans door het mkb worden verricht;
  • en ten slotte staat voor 2009 een wijziging van de richtlijn inzake betalingsachterstand gepland om ervoor te zorgen dat kleine ondernemingen binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen worden betaald.

Er worden tien beginselen gegeven voor het opstellen en uitvoeren van beleid door de EU en de lidstaten; zo moet na een faillissement een tweede kans worden gegeven, moet de toegang tot financiering worden vergemakkelijkt en moet het mkb de gelegenheid krijgen om op uitdagingen op milieugebied in te spelen.

Naast de eerdere toezegging om de administratieve lasten in 2012 met 25% te verminderen mag de tijd die nodig is om een nieuw bedrijf op te zetten niet meer dan één week bedragen en de tijd om de nodige vergunningen te krijgen niet meer dan één maand, en moeten er éénloketsystemen komen om assistentie te verlenen bij het starten van een bedrijf en het aantrekken van personeel.

Voor zover mogelijk zal de Commissie voortaan concrete data aangeven waarop verordeningen en beschikkingen met gevolgen voor het bedrijfsleven in werking treden. De lidstaten wordt verzocht soortgelijke maatregelen in overweging te nemen.

De Small Business Act omvat een pakket ambitieuze maatregelen waardoor het mkb ten volle van de interne markt kan profiteren en internationale markten kan betreden, door meer middelen beschikbaar te stellen voor de toegang van kleine bedrijven tot financiering, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie. Daardoor wordt het voor hen ook makkelijker om aan het normalisatieproces deel te nemen, overheidsopdrachten in de wacht te slepen en in te spelen op uitdagingen op milieugebied.

Ten slotte wordt met de Small Business Act naar nieuwe manieren gezocht om de belangstelling voor het ondernemerschap te stimuleren en de ondernemingsgeest te bevorderen, vooral onder jongeren. Jongeren die een eigen bedrijf willen beginnen, kunnen nu ervaring opdoen dankzij het onlangs gelanceerde programma "Erasmus voor jonge ondernemers", waardoor zij enige tijd bij een kleine onderneming in het buitenland door kunnen brengen. Daardoor kunnen zij hun vaardigheden vergroten en bijdragen tot de vorming van netwerken van kleine ondernemingen in Europa. Er wordt gewerkt aan soortgelijke mobiliteitsprogramma's voor leerlingen.

De Small Business Act sluit naadloos aan bij de strategie voor groei en werkgelegenheid. De lidstaten wordt verzocht gebruik te maken van de actualisering van de Lissaboncyclus in 2008 om in hun nationale hervormingsprogramma's met de Small Business Act rekening te houden.

Achtergrond

Hoewel 99% van de bedrijven in de EU tot het mkb behoort (bedrijven met ten hoogste 250 werknemers en een omzet van maximaal 50 miljoen euro) wordt in de wetgeving en de administratieve procedures doorgaans geen rekening gehouden met de bedrijfsgrootte. Dat betekent dat 23 miljoen bedrijven in het mkb aan dezelfde administratieve verplichtingen moeten voldoen als de 41 000 grote bedrijven in Europa. Het mkb heeft de afgelopen jaren 80% van de nieuwe banen in de EU gegenereerd.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Verslag van de raadpleging van de Europese Investeringsbank:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar