Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Briuselis, 2008 m. birželio 25 d.

„Pradėk nuo mažo“: Europos smulkiojo verslo aktas

Europos Sąjungoje daugelis darbo vietų sukuriama mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), kuriose dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų. MVĮ itin svarbios tolesniam vystymuisi, tačiau dažnai susiduria su didžiuliais biurokratiniais suvaržymais ir kliūtimis. Europos MVĮ nusipelnė daugiau paramos, kad galėtų pasinaudoti ilgalaikio tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo galimybėmis. Siekdama šio tikslo, Europos Komisija šiandien pristatė dešimčia pagrindinių principų paremtą Europos smulkiojo verslo aktą (SVA), kuriame tiek Komisijai, tiek valstybėms narėms siūloma imtis tam tikrų politikos priemonių.

Komisijos pirmininkas José Manuelis Durão Barroso teigė: „Šiandienos Smulkiojo verslo aktas – žingsnis arčiau Europos verslininkų, mažinant biurokratiją ir suteikiant daugiau privilegijų 23 mln. Europos MVĮ. Juo siekiama padėti mažosioms įmonėms suklestėti, o geriausioms – tapti pasaulio lyderėmis. Smulkiojo verslo aktas – svarbus žingsnis įgyvendinant Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Viešojo administravimo įstaigos taps lankstesnės, rečiau bus vėluojama apmokėti sąskaitas faktūras, bus teikiama daugiau pagalbos finansų, inovacijų ir mokymo srityse, vietos lygiu teikiamoms paslaugoms bus taikomi mažesni PVM tarifai ir atsiras daugiau galimybių naudotis viešojo pirkimo sutartimis. Priemonių paketas taip pat suteiks mažosioms ir vidutinėms įmonėms galimybę naudotis Europos privačiosios bendrovės statutu, kad jos galėtų mažinti biurokratiją ir siekti daugiau aiškumo.

Anot už įmones ir pramonės politiką atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Günterio Verheugeno, „verslininkai ir verslumas turi didžiulę reikšmę mūsų visuomenėje. Šiandieną mažosios ir vidutinės įmonės siūlo profesinį mokymą ir įdarbinimo galimybes, ir ateityje šią veiklą plės. Todėl rūpindamiesi MVĮ, rūpinamės ir esamomis bei būsimomis darbo vietomis Europos Sąjungoje. Taigi jau laikas, kad į MVĮ orientuota politika taptų pagrindine ES politikos kryptimi. Smulkiojo verslo aktu, pagrįstu principu „pradėk nuo mažo“, išreiškiama visapusiška ES ir jos valstybių narių parama mažosioms įmonėms. Tikslą galime pasiekti tik veikdami kartu.“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy pasakė: „Mažosios įmonės Europoje gali tikėtis naujos priemonės verslui bendrojoje rinkoje plėtoti. Europos privati bendrovė yra skaidri, lanksti ir visur turės gerą reputaciją. Todėl raginu Tarybą ir Europos Parlamentą greitai susitarti dėl Komisijos pasiūlymo.

Europos investicijų banko (EIB) pirmininkas Philippe'as Meistadtas pridūrė: „Komisijos tyrimas patvirtina EIB konsultacijų išvadas: mažųjų ir vidutinių įmonių gerovė ir plėtra bus ypač svarbi Europos konkurencingumui ateityje. Pati rinka viena nesugeba suteikti MVĮ, visų pirma sparčiai augančioms ir inovacijas diegiančioms įmonėms, pakankamai lėšų prieinamomis sąlygomis. Todėl EIB grupė sieks užpildyti rinkos spragas didindama finansavimo mastą.“
Komisija siūlo unikalią ES ir valstybių narių politinę partnerystę, kuri reikštų politinį ryžtą pripažinti, kad MVĮ ES ekonomikoje atlieka svarbiausią vaidmenį, ir pirmą kartą ES ir jos valstybėms narėms nustatyti išsamius politikos metmenis. Smulkiojo verslo akte pateikiamas pasiūlymas papildo neseniai paskelbtus Europos investicijų banko grupės planus paprastinti, modernizuoti ir įvairinti MVĮ paramos priemones.

SVA pagrįstas įsitikinimu, kad geriausių pagrindinių sąlygų mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrinimas visų pirma priklauso nuo to, kiek visuomenė pripažįsta verslininkus, įskaitant amatininkus, labai mažas įmones, šeimoms priklausančias ar socialines įmones, ir ar galimybė imtis nuosavo verslo taps patraukli. Tai reiškia, kad turi keistis gana neigiamas verslininkų vaidmens suvokimas ir požiūris į rizikos prisiėmimą ES.

Europos smulkiojo verslo akte nustatyta 10 principų, kuriuos būtina priimti aukščiausiu politiniu lygmeniu, ir konkrečios priemonės, užtikrinsiančios palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms. Pasikonsultavusi su įmonėmis ir jų atstovais, Europos Komisija taip pat nusprendė pasiūlyti naujus teisės aktus keturiose srityse, kurios turi įtakos MVĮ.

  • Visų pirma, naujas Bendrasis valstybės pagalbos bendrosios išimties reglamentas padės supaprastinti procedūras ir sumažinti išlaidas. Juo bus skiriama intensyvesnė pagalba mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir sudaromos lengvesnės galimybės naudotis mokymams, tyrimams ir plėtrai, aplinkos apsaugai ir kitoms sritims teikiama pagalba.
  • Antra, remiantis naujuoju Europos privačios bendrovės statutu, Europos privati bendrovė (EPB) galės būti steigiama ir veiks pagal visose valstybėse narėse vienodus principus. Šis statutas parengtas siekiant palengvinti tarpvalstybinę veiklą vykdančių MVĮ, kurios turi įsteigti įvairaus tipo patronuojančias bendroves kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jos nori plėtoti verslą, prievolių naštą. Taigi, EPB reiškia, kad mažosios ir vidutinės įmonės gali įsteigti to paties tipo įmonę, nesvarbu, ar jos verslą plėtoja savo valstybėje ar kitoje valstybėje narėje. Pasirinkę įsteigti EBP, verslininkai sutaupys laiko ir pinigų dėl mažesnių išlaidų teisinei pagalbai, valdymui ir administravimui.
  • Trečia, naujas PVM pasiūlymas suteiks valstybėms narėms galimybę vietos lygiu dažniausiai mažųjų ir vidutinių įmonių teikiamoms paslaugoms, įskaitant darbui imlias paslaugas, taikyti lengvatinį PVM tarifą.
  • Galiausiai 2009 m. numatyta iš dalies keisti pavėluotų mokėjimų direktyvą, siekiant užtikrinti, kad MVĮ mokėjimus gautų per nustatytą 30 dienų laikotarpį.

10 principų turės būti vadovaujamasi kuriant ir įgyvendinant politiką ES ir valstybių narių lygiu, pavyzdžiui, suteikiant antrą galimybę žlugus verslui, palengvinant sąlygas gauti finansavimą ir suteikiant MVĮ daugiau galimybių aplinkosaugos problemas paversti privalumais.

Be nuolatinio įsipareigojimo iki 2012 m. 25 % sumažinti administracinę naštą, naujai įmonei įsteigti būtinas laikas turėtų neviršyti vienos savaitės, laikas būtinas verslo liudijimui ir leidimams gauti turėtų neviršyti vieno mėnesio, o siekiant palengvinti verslo pradžią ir darbuotojų priėmimo į darbą tvarką turėtų būti taikomas „vieno langelio“ principas.

Prireikus praktiniais tikslais ateityje Komisija numatys tikslias datas metuose, kada įsigalios su verslu susiję reglamentai ir (arba) sprendimai. Valstybės narės raginamos taip pat apsvarstyti panašias priemones.

Smulkiojo verslo akte numatytos plataus užmojo priemonės, kuriomis, skiriant daugiau išteklių mažųjų įmonių finansavimui, moksliniams tyrimams bei plėtrai ir inovacijoms, MVĮ bus suteikiama galimybė naudotis visais bendrosios rinkos privalumais ir vykdyti plėtrą tarptautinėse rinkose. Įgyvendinus šias priemones mažosioms įmonėms taip pat bus paprasčiau dalyvauti standartizavimo veikloje, jos galės lengviau laimėti viešojo pirkimo konkursuose ir pažvelgti į aplinkosaugos problemas kaip į naujas verslo galimybes.

Galiausiai, SVA ieškoma naujų būdų skatinti domėjimąsi verslumu ir ugdyti verslumu pagrįstą mąstymą, ypač tarp jaunimo. Pradėti verslą norintys jauni žmonės dabar patirties gali semtis užsienyje veikiančioje MVĮ pagal ką tik pradėtą „Erasmus“ programą jauniesiems verslininkams. Tai padės tobulinti jų gebėjimus ir skatins Europoje veikiančių MVĮ tarpusavio ryšius. Panašios judrumo programos rengiamos ir mokiniams.

SVA yra įtraukta į Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Valstybės narės raginamos pasinaudoti Lisabonos strategijos atnaujinimo etapu (2008 m.) ir įtraukti SVA į savo nacionalines reformų programas.

Bendra informacija

Nors 99 % ES įmonių – mažosios ir vidutinės įmonės (įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų ir kurių apyvarta neviršija 50 mln. €), daugelis teisės aktų ir administracinių procedūrų taikomos neatsižvelgiant į įmonės dydį. Dėl to 23 mln. MVĮ dažnai turi laikytis 41 000 didelėms Europos įmonėms taikomų administracinių reikalavimų. Pastaraisiais metais MVĮ sukūrė 80 % naujų darbo vietų ES.

Daugiau informacijos rasite adresu

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Europos investicijų banko konsultacijų ataskaita pateikiama adresu

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar