Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2008

«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»: Ένας νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εταιρείες με προσωπικό έως 250 εργαζομένων. Έχουν κρίσιμη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες και εμπόδια. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αξίζουν περισσότερη βοήθεια για να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη και για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ), ο οποίος βασίζεται σε δέκα κατευθυντήριες γραμμές (βλέπε υπόμνημα) και με τον οποίο προτείνονται πολιτικές ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Durão Barroso, δήλωσε: «Ο σημερινός νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί βήμα προόδου προς την Ευρώπη των επιχειρήσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερες ευκολίες για τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρώπης. Ο νόμος αυτός αποσκοπεί να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να δώσει στις καλύτερες από αυτές ώθηση για να εξελιχθούν σε παγκόσμιες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συνεπάγεται πιο εξυπηρετικές δημόσιες υπηρεσίες, λιγότερες καθυστερήσεις πληρωμών των λογαριασμών, πρόσβαση σε χρηματοδοτική βοήθεια, καινοτομία και κατάρτιση, χαμηλότερο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά και καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Το πακέτο θα προβλέπει επίσης πρόσβαση των ΜΜΕ σε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ιδιωτικών εταιρειών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Günter Verheugen, αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανική Πολιτική είπε: «Οι επιχειρηματίες και η επιχειρηματικότητα έχουν τεράστια σημασία για τις κοινωνίες μας. Σήμερα και, ακόμη περισσότερο, αύριο, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις θα παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης. Η μέριμνα για τις ΜΜΕ σημαίνει επομένως μέριμνα για τη σημερινή και τη μελλοντική απασχόληση στην ΕΕ. Συνεπώς, είναι πλέον καιρός να ενταχθεί στις πολιτικές της ΕΕ μια πολιτική φιλική για τις ΜΜΕ. Ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις διέπεται από την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» και μετατοπίζει ολόκληρο το βάρος της προσοχής της ΕΕ και των κρατών μελών της στις μικρές επιχειρήσεις. Μαζί μπορούμε να αποδώσουμε.»

Ο Επίτροπος ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Charlie McCreevy, είπε: «Οι μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη μπορούν να προσδοκούν ένα νέο μέσο για να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην Ενιαία Αγορά. Ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις είναι διαφανής, εύκαμπτος και θα προσφέρει μεγάλη προβολή παντού. Επομένως, ενθαρρύνω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής.»

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) κ. Philippe Maystadt, πρόσθεσε: «Η ανάλυση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΤΕ: Η ευημερία και η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα είναι το κλειδί για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η αγορά, μόνη της, δεν είναι ικανή να παράσχει επαρκή και κατάλληλη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα για καινοτόμους επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη. Ο όμιλος ΕΤΕ επομένως επιδιώκει να καλύψει τα κενά στην αγορά, διευρύνοντας την εμβέλεια της χρηματοδότησης που παρέχει.»

Η Επιτροπή προτείνει μια γνήσια πολιτική σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών που να εκφράζει την πολιτική προθυμία να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και να καθιερωθεί για πρώτη φορά ένα πλήρες πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η πρόταση για τον ΝΜΕ συμβιβάζεται απόλυτα με τα προσφάτως ανακοινωθέντα σχέδια του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του φάσματος των μέτρων της για την υποστήριξη των ΜΜΕ.

Στο επίκεντρο του ΝΜΕ βρίσκεται η πεποίθηση ότι η επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου πλαισίου προϋποθέσεων για τις ΜΜΕ εξαρτάται πρώτον και κυρίως από την κοινωνική αναγνώριση των επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνών, των μικροεπιχειρηματιών, των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, και την ελκυστικότητα της επιλογής για την έναρξη επιχειρηματικής σταδιοδρομίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η μάλλον αρνητική αντίληψη που επικρατεί στην ΕΕ όσον αφορά το ρόλο των επιχειρηματιών και την ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου.

Ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης θεσπίζει 10 αρχές οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις. Κατόπιν διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να προτείνει νέα νομοθεσία σε τέσσερις τομείς οι οποίοι επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ:

  • Πρώτον, ένα νέο γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές βοήθειες ο οποίος θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα μειώσει το κόστος. Θα καταστήσει πιο εντατική τη βοήθεια για τις ΜΜΕ και θα διευκολύνει τις ΜΜΕ να επωφελούνται από τη βοήθεια για κατάρτιση, έρευνα και ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και άλλα είδη βοήθειας.
  • Δεύτερον, ένα νέο καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία θα επιτρέψει σε μια «ευρωπαϊκή ιδιωτική επιχείρηση» (ΕΙΕ) να συσταθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ίδιες ομοιόμορφες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη. Έχει μελετηθεί για την αντιμετώπιση των σημερινών επαχθών υποχρεώσεων επί των ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και έχουν ανάγκη από τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών διαφόρων μορφών σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Από πρακτική άποψη, ΕΙΕ σημαίνει ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συστήσουν εταιρεία με την ίδια μορφή, ανεξάρτητα από το εάν δραστηριοποιούνται στο δικό τους κράτος μέλος ή σε άλλο. Η επιλογή για ΕΙΕ θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, όσον αφορά τη λήψη νομικών συμβουλών, τη διαχείριση και τη διοίκηση.
  • Τρίτον, μια νέα πρόταση ΦΠΑ θα προσφέρει στα κράτη μέλη την επιλογή να εφαρμόζουν μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, καθώς και για τις υπηρεσίες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίες κυρίως παρέχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Τέλος, το 2009 προβλέπεται τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές, η οποία θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της πληρωμής των ΜΜΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών.

Οι 10 αρχές προβλέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών σε επίπεδα ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και τη χορήγηση μιας δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν για τις επιχειρήσεις οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Εκτός από τη σταθερή δέσμευση μείωσης του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012, ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα και το μέγιστο χρονικό διάστημα για την έκδοση άδειας επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα, ενώ μονοαπευθυντικές υπηρεσίες θα βοηθούν τις διαδικασίες σύστασης επιχείρησης και πρόσληψης προσωπικού.

Εφόσον συντρέχουν πρακτικοί λόγοι, η Επιτροπή σχεδιάζει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους για τη θέση σε ισχύ κανονισμών / αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη καλούνται να μελετήσουν τη λήψη παρόμοιων μέτρων.

Ο ΝΜΕ περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σύνολο μέτρων που επιτρέπουν στις ΜΜΕ να επωφελούνται πλήρως από την Ενιαία Αγορά και να επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές, διοχετεύοντας περισσότερους πόρους για την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και για την καινοτομία. Επίσης, θα καταστεί ευκολότερο γι’ αυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού προτύπων, να επιτυγχάνουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν για τις επιχειρήσεις οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τέλος, ο ΝΜΕ επιδιώκει νέους τρόπους για να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα και να καλλιεργήσει μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία, ειδικά μεταξύ των νέων. Οι νέοι, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, μπορούν πλέον να αποκτούν εμπειρία εργαζόμενοι σε μια ΜΜΕ στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» που προωθήθηκε πρόσφατα. Αυτό θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων τους και θα συμβάλει στη δικτύωση μεταξύ των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Παρόμοια προγράμματα κινητικότητας για μαθητευομένους ευρίσκονται επίσης υπό εξέλιξη.

Ο ΝΜΕ είναι πλήρως ενσωματωμένος στη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη καλούνται να επωφεληθούν από την ενημέρωση του κύκλου της Λισαβόνας 2008 για να εισαγάγουν τον ΝΜΕ στα εθνικά προγράμματά τους μεταρρύθμισης.

Ιστορικό

Παρόλο που το 99% των εταιρειών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ (εταιρείες με μέγιστο αριθμό 250 εργαζομένων και μέγιστο κύκλο εργασιών 50 εκατομμυρίων ευρώ) το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας και οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες δεν προβαίνουν σε διάκριση βάσει του μεγέθους της εταιρείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ έχουν συχνά τις ίδιες διοικητικές απαιτήσεις όπως και οι 41.000 μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών οι ΜΜΕ δημιούργησαν το 80% των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

Περαιτέρω πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Έκθεση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar