Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

V Bruselu dne 25. června 2008

„Mysli nejdříve v malém“: zákon o malých podnicích pro Evropu

Většinu pracovních míst v Evropě vytvářejí malé a střední podniky, tedy firmy s 250 a méně zaměstnanci. Pro další rozvoj mají zásadní význam, velmi často však narážejí na obrovské byrokratické překážky. Evropské malé a střední podniky si zaslouží lepší podporu, aby mohly plně využít svůj potenciál (dlouhodobý udržitelný rozvoj a vytváření více pracovních míst). Evropská komise proto představuje zákon o malých podnicích pro Evropu vycházející z deseti hlavních zásad a navrhující politická opatření, která musí Komise i členské státy přijmout.

Předseda Komise José Manuel Durão Barroso řekl: „Dnes zveřejněný zákon o malých podnicích je krokem k Evropě podnikatelů, který přinese omezení byrokracie a usnadní podnikání pro 23 milionů malých a středních podniků v Evropě. Jeho cílem je pomoci rozvoji malých podniků a nejlepším z nich poskytnout „odrazový můstek“, aby obstály v konkurenci na světových trzích. Zákon o malých podnicích je významným předělem při realizaci Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Bude znamenat vstřícnější veřejnou správu, méně opožděných plateb, přístup k pomoci v oblasti financování, inovací a školení, nižší DPH za místně poskytované služby a lepší přístup ke smlouvám na veřejné zakázky. Balíček také poskytne malým a středním podnikům možnost získání statutu evropské soukromé společnosti, což sníží byrokracii a zajistí vyšší přehlednost.“

Místopředseda Komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku, uvedl: „Podnikatelé a podnikání mají pro naši společnost obrovský význam. Již dnes poskytují malé a střední podniky odborné vzdělávání a vytvářejí pracovní příležitosti. V budoucnosti bude jejich podíl ještě větší. Pečovat o malé a střední podniky tedy znamená pečovat o současná i budoucí pracovní místa v EU. Je proto nejvyšší čas, aby se vstřícnost k malým a středním podnikům stala základem politiky EU. Zákonem o malých podnicích, který je založen na principu „mysli nejdříve v malém“, se EU a členské státy plnou vahou staví za malé podniky. Společně to dokážeme.“

Komisař Charlie McCreevy, odpovědný za vnitřní trh a služby, řekl: „Malé podniky v celé Evropě se mohou těšit na nový nástroj, který usnadní jejich podnikání na jednotném trhu. Institut evropské soukromé společnosti je transparentní, pružný a bude mít všude vysoký kredit. Vyzývám proto Radu a Evropský parlament, aby rychle dosáhly dohody o návrhu Komise.“

Předseda Evropské investiční banky (EIB) Philippe Maystadt dodal: „Analýza Komise potvrzuje závěry konzultací, které provedla EIB: blahobyt a růst malých a středních podniků je klíčem k budoucí konkurenceschopnosti Evropy. Trh sám není schopen poskytnout dostatek finančních prostředků za přiměřených podmínek, zejména ne rychle rostoucím inovativním podnikům. EIB se proto bude snažit vyřešit nedostatky trhu tím, že rozšíří rozsah financování.“

Komise navrhuje skutečné politické partnerství EU a členských států, které bude odrážet jejich politickou vůli uznat zásadní roli malých a středních podniků v ekonomice EU a vytvořit poprvé komplexní politický rámec pro EU a její členské státy. Návrh zákona o malých podnicích jde ruku v ruce s nedávno oznámenými plány skupiny Evropské investiční banky na zjednodušení, modernizaci a diversifikaci jejích nástrojů na podporu malých a středních podniků.

Zákon o malých podnicích vychází z přesvědčení, že to, zda dosáhneme nejlepších možných rámcových podmínek pro malé a střední podniky, závisí v první řadě na tom, že společnost podnikatele, včetně řemeslníků, mikropodniků, rodinných podniků či podniků sociálního hospodářství, uzná a že možnost zahájit vlastní podnikání bude přitažlivá. Znamená to, že se v EU musí změnit poměrně negativní vnímání úlohy podnikatele a přijímání rizika.

Evropský zákon o malých podnicích stanoví deset zásad, které by měly být přijaty na nejvyšší politické úrovni, a konkrétní opatření, která usnadní malým podnikům život. Po konzultaci s podniky a jejich zástupci se Evropská komise rozhodla navrhnout novou legislativu ve čtyřech oblastech, které se malých a středních podniků týkají nejvíce:

  • 1. Obecné nařízení o blokových výjimkách pro státní podporu zjednoduší postupy a sníží náklady. Zvýší míru podpory pro malé a střední podniky a umožní jim získat podporu na vzdělávání, výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí a další formy podpory.
  • 2. Nový statut pro evropskou soukromou společnost umožní vytvořit a provozovat evropské soukromé společnosti (Société privée européenne – SPE) podle jednotných zásad ve všech členských státech. Byl navržen tak, aby řešil současné jednostranně zatěžující povinnosti malých a středních podniků působících přes hranice, které musí vytvářet pobočky jiné právnické formy v každém členském státě, ve kterém chtějí podnikat. V praxi by evropská soukromá společnost znamenala, že malé a střední podniky budou moci založit společnost stejné právnické formy ve svém členském státě jako ve všech ostatních. Rozhodne-li se podnikatel využít institut evropské soukromé společnosti, ušetří mu to čas a peníze na právníky, správu a administrativu.
  • 3. Nový návrh DPH nabídne členským státům možnost žádat o snížené sazby DPH na místně poskytované služby, včetně služeb s vysokým podílem lidské práce, které poskytují především malé a střední podniky.
  • 4. Na rok 2009 se plánuje změna směrnice o opožděných platbách, která pomůže zajistit, aby malé a střední podniky dostaly zaplaceno během stanovené 30denní lhůty.

Koncepce politických opatření a jejich realizace na úrovni EU a členských států se řídí deseti zásadami, jako je poskytnutí nové příležitosti zbankrotovaným podnikům, usnadnění přístupu k finančním prostředkům a umožnění malým a středním podnikům, aby využily problematiku životního prostředí ve svůj prospěch.

Kromě nadále platného závazku snížení administrativní zátěže do roku 2012 o 25 % by čas potřebný k založení nového podniku neměl trvat déle než týden, maximální lhůta pro obdržení obchodních licencí a povolení by neměla překročit měsíc a postupy při zahajování činnosti a náboru zaměstnanců by mělo usnadnit vždy jedno kontaktní místo.

Tam, kde je to vhodné, se Komise chystá v nařízeních a rozhodnutích, týkajících se podnikání, uvádět konkrétní data jejich vstupu v platnost. Členské státy se vyzývají, aby zvážily podobná opatření.

Zákon o malých podnicích zahrnuje značnou řadu opatření, která umožní malým a středním podnikům plně využívat jednotného trhu a expandovat v mezinárodním měřítku, neboť směřuje více zdrojů na přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, výzkumu a vývoji a inovacím. Usnadní jim také účast při vytváření norem, získávání smluv na veřejné zakázky a umožní jim přetvářet environmentální výzvy v obchodní příležitosti.

Zákon o malých podnicích hledá rovněž nové způsoby, jak podporovat zájem o podnikání a pěstovat podnikatelské myšlení především mezi mladými lidmi. Mladí lidé, kteří chtějí zahájit podnikání, mohou nyní získat zkušenosti pobytem v malém nebo středním podniku v zahraničí prostřednictvím právě zahájeného programu „Erasmus pro mladé podnikatele“. Tento program jim pomůže rozvinout dovednosti a přispěje k navazování kontaktů mezi malými a středními podniky v Evropě. Podobné programy mobility se připravují i pro učně.

Zákon o malých podnicích je nedílnou součástí strategie pro růst a zaměstnanost. Členské státy se vyzývají, aby využily příležitosti, kterou skýtá aktualizace lisabonského cyklu v roce 2008, a promítly zákon o malých podnicích do svých národních programů reforem.

Souvislosti

Přestože 99 % společností v EU představují malé a střední podniky (společnosti s nejvýše 250 zaměstnanci a maximálním obratem 50 milionů EUR), většina právních předpisů a správních postupů nerozlišuje společnosti podle velikosti. Výsledkem je, že na 23 milionů malých a středních podniků se často kladou stejné administrativní požadavky, jako na 41 000 velkých společností. Během uplynulých let vytvořily malé a střední podniky v EU 80 % nových pracovních míst.

Více informací naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Zpráva o konzultaci Evropské investiční banky:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar