Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Брюксел, 25 юни 2008 г.

„Мисли първо за малките!“: Законодателен акт за малкия бизнес в Европа

Малките и средни предприятия (МСП), тоест фирмите с 250 или по-малко служители, осигуряват най-много работни места в Европейския съюз. Те имат решаващо значение за бъдещето развитие, но много често се сблъскват с огромни бюрократични пречки и препятствия. Европейските МСП имат пълното право да бъдат по-ефективно подпомагани, за да реализират напълно своя потенциал за дългосрочно устойчиво развитие и създаване на повече работни места. За постигането на тази цел Европейската комисия оповести днес Законодателен акт за малкия бизнес в Европа, който се основава на 10 ръководни принципа и с който се предлагат действия, които да бъдат предприети от Комисията и от държавите-членки в областта на съответната политика.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Предложеният днес Законодателен акт за малкия бизнес е стъпка в посока изграждането на Европа на предприемачите, в която има по-малко забрани и по-голямо зачитане на желанията на 23-те милиона малки и средни предприятия на Европа. С него се цели създаването на необходимата среда за процъфтяване на малкия бизнес, която да послужи и като инкубатор за развитието на световни бизнес шампиони. Законодателният акт за малкия бизнес е решителен етап в изпълнението на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. По-конкретно неговото значение ще се изрази в по-отзивчива към нуждите на бизнеса публична администрация, намален брой закъснели плащания на фактури, по-голям достъп до помощ за финансиране, иновации и обучение, по-нисък ДДС за услуги, доставяни на местно равнище, и по-ефективен достъп до възлагането на обществени поръчки. Пакетът ще позволи също на МСП да получат статут на европейско частно дружество, с цел намаляване на бюрокрацията и по-голяма яснота.“

Заместник-председателят на Комисията Гюнтер Ферхойген, отговарящ за политиката за предприятията и промишлеността, отбеляза следното: „Предприемачите и предприемачеството имат огромно значение за нашите общества. Както днес, така в още по-голяма степен и в бъдеще малките и средните предприятия ще осигуряват професионално обучение и различни форми на заетост. Да полагаме грижи за МСП е равносилно на полагане на грижи за днешните и утрешните работни места в ЕС. Ето защо е назрял моментът сред основните политики на ЕС да заеме място една политика, отговаряща на очакванията и нуждите на МСП. Движещият принцип на Законодателния акт за малкия бизнес е девизът „Мисли първо за малките!“, който мобилизира пълните възможности на ЕС и държавите-членки в подкрепа на малките компании. Заедно можем да постигнем тези цели.

Чарли Маккрийви, комисарят за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Малките дружества в цяла Европа могат да разчитат на нов инструмент в служба на бизнеса на единния пазар. Статутът на европейско частно дружество е прозрачен, гъвкав и ще се ползва с респект навсякъде. Ето защо призовавам Съвета и Европейския парламент да постигнат бързо съгласие по отношение на предложението на Комисията.

Президентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Филип Майстад добави: „Анализът на Комисията потвърждава заключенията на консултациите, проведени от ЕИБ: благосъстоянието и растежът на малките и средни по размер предприятия са ключът към бъдещата конкурентоспособност на Европа. Сам по себе си пазарът е неспособен да осигури достатъчно финансиране на МСП на приемлива цена, особено за бизнес дейности, за които са характерни висок растеж и иновации. Поради това Групата на ЕИБ ще се стреми да запълни съществуващите празнини в пазара, като разшири обхвата на своето финансиране.“
Комисията предлага истинско политическо партньорство между ЕС и държавите-членки, което да отразява политическата воля за признаване на централната роля на МСП за икономиката на ЕС, както и да послужи за създаването за първи път на цялостна политическа рамка за ЕС и държавите-членки. Предложението за Законодателен акт за малкия бизнес е тясно свързано с неотдавна оповестените планове на Групата на ЕИБ да опрости, модернизира и разнообрази гамата от финансови инструменти в подкрепа на МСП.

В основата на Законодателния акт за малкия бизнес е залегнало убеждението, че създаването на възможно най-добри рамкови условия за МСП зависи преди всичко и най-много от общественото признание на предприемачите, включително занаятчийските предприятия, микропредприятията, семейните предприятия и предприятията от областта на социалната икономика, както и от превръщането на възможността за стартиране на собствен бизнес в примамлива алтернатива. Това означава задължителна промяна на преобладаващо негативния начин, по който в ЕС се възприемат ролята на предприемачите и поемането на риск.

Законодателният акт за малкия бизнес определя 10 принципа, които следва да бъдат приети на най-високо политическо ниво, както и конкретни мерки, които ще направят по-лесно съществуването на малкия бизнес. След консултации с предприятия от различни отрасли и техните представители Европейската комисия реши също така да предложи ново законодателство в четири области, които са от особено значение за МСП:

  • На първо място, Общ регламент за групово освобождаване по отношение на държавните помощи ще опрости процедурите и ще намали разходите. В резултат от него ще нарасне интензивността на подпомагането на МСП, като за тях ще стане по-лесно да се възползват от помощи за обучение, изследователска и развойна дейност, защита на околната среда, както и от други видове помощ.
  • На второ място, новият статут на европейско частно дружество ще позволи създаването на „Société privée européenne“ (SPE), което ще действа съобразно едни и същи принципи във всички държави-членки. Този статут се създава за разрешаване на проблемите, свързани с настоящите обременяващи задължения на МСП, които развиват трансгранична дейност и им се налага да учредяват филиали в различна форма във всяка държава-членка, в която искат да правят бизнес. От практическа гледна точка статутът на европейско частно дружество означава, че МСП могат да учредяват тяхно дружество под една и съща форма, без значение дали развиват дейност в собствената или в друга държава-членка. Изборът на статута на европейско частно дружество ще спести на предприемачите време и пари, изразходвани за правни услуги, мениджмънт и административни услуги.
  • На трето място, новото предложение за ДДС ще предостави на държавите-членки възможността да прилагат намалени ставки за ДДС за доставяни местно услуги, включително трудоемки услуги, които се предоставят главно от малки и средни предприятия.
  • На последно място, изменението на директивата за закъснелите плащания, предвидено за 2009 г., ще помогне да се гарантира плащанията към МСП да се извършват в рамките на установения 30-дневен период.

При изграждането на концепцията и прилагането на политиките на равнището на ЕС и на държавите-членки водеща роля е отредена на 10 принципа, като даването на нов шанс на неуспелите първоначално бизнес начинания, улесняването на достъпа до финансиране и създаването на среда, която позволява на МСП да превърнат предизвикателствата на екологията в бизнес възможности.

В допълнение към трайния ангажимент за намаляване на административното бреме с 25 % до 2012 г., необходимото за учредяването на нова фирма време не трябва да надхвърля една седмица, максималният срок за получаване на лицензи и разрешителни за бизнес не трябва да надвишава един месец, а структури, изградени на принципа „пълно обслужване на едно гише“, трябва да способстват за по-лесното учредяване на нови дружества и набиране на персонал от тях.

Когато това е практически възможно, Комисията планира определянето на конкретни дати през дадена година за влизането в сила на регламенти/решения, засягащи бизнеса. Държавите-членки се приканват да разгледат въвеждането на сходни мерки.

Законодателният акт за малкия бизнес включва набор от мерки, израз на амбицията МСП да са в състояние напълно да се възползват от единния пазар и да разширят дейността си и на международните пазари, като повече ресурси се насочат за осигуряване на достъп на малките дружества до финансиране, изследователска и развойна дейност и иновации. Тези мерки ще направят и по-лесно осъществимо участието на МСП в процеса на определяне на стандарти, спечелването на търгове за обществени поръчки и превръщането на предизвикателства на екологията в бизнес възможности.

И на последно място, Законодателният акт за малкия бизнес въплъщава стремежа за намиране на нови начини за стимулиране на интереса към предприемачеството и за развитие, особено сред младите хора, на начин на мислене, характерен за предприемачите. Сега, с помощта на току-що започналата да функционира програма „Еразъм за млади предприемачи“ младежите, които имат желание да започнат някакъв бизнес, могат придобият опит, като прекарат определено време в МСП в чужбина. Това ще спомогне за усъвършенстването на техните умения и ще допринесе за създаването на мрежи на МСП в Европа. Подобна програма за мобилност на обучаващи се нови работници е в процес на организиране.

Законодателният акт за малкия бизнес напълно отговаря на духа и принципите на Стратегията за растеж и заетост. Държавите-членки се приканват да се възползват от актуализирането на Лисабонския цикъл (2008 г.), като Актът намери своето отражение в съответните национални програми за реформа.

Контекст

Макар 90 % от фирмите в Европа да са МСП (фирми с максимум 250 служители и с максимален оборот от 50 милиона евро) законодателството и административните процедури на повечето страни не правят разлика в зависимост от големината на предприятието. В резултат 23 милиона МСП често трябва да отговарят на същите административни изисквания, които са валидни за 41 000 големи европейски предприятия. През последните години МСП са създали 80 % от новите работни места в Европа.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Доклад на ЕИБ за проведените консултации:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar