Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1002

Brussel, 25 juni 2008

De Commissie geeft het startschot voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim II: naar een veiliger, milieuvriendelijker en stipter luchtverkeer

De Europese Commissie heeft vandaag het tweede pakket wetgeving betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim II vastgesteld. Het doel van deze voorstellen is de veiligheid verder te verbeteren, de kosten terug te dringen en de vertragingen te beperken. Dit zal op zijn beurt leiden tot een lager brandstofverbruik, waardoor luchtvaartmaatschappijen tot 16 miljoen ton minder CO2 zullen uitstoten en een jaarlijkse kostenbesparing van twee tot drie miljard euro kunnen verwezenlijken. Deze grondige hervorming van het Europees systeem voor luchtverkeersbeheer is van essentieel belang om de voor 2020 voorspelde verdubbeling van het luchtverkeer te kunnen beheren. Dit levert niet alleen voordelen op voor de passagiersluchtvaart, maar ook voor vrachtvervoerders, de militaire luchtvaartsector en de privéluchtvaart. Dankzij dit pakket zullen nieuwe banen worden gecreëerd in de luchtvaartsector. De Europese industrie, die toonaangevend is op het gebied van technologie voor luchtverkeersbeheer (bv. satellietgebaseerde systemen – Galileo, datalink enz.), zal dankzij dit wetgevingspakket een concurrentievoordeel op de wereldmarkt kunnen verwerven.

"Iedereen heeft baat bij dit pakket: de passagiers, de Europese economie en het milieu. Het Europese luchtruim is nog steeds veel te sterk versnipperd, waardoor vluchten gemiddeld 49 km langer zijn dan noodzakelijk. Ons voorstel heeft tot doel de wachtrijen voor het opstijgen en landen korter te maken en de kans te vergroten dat de passagiers op tijd aankomen. Dit pakket zal de luchtvaart ook veiliger en groener maken, en tegelijk meer capaciteit creëren", aldus Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.

Het pakket wetgeving betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim II is gebaseerd op vier pijlers: bijwerking van de bestaande wetgeving uit 2004; het SESAR ATM (Single European Sky Air Traffic Management Research) masterplan of de 'technologische pijler'; de 'veiligheidspijler' en een actieplan inzake luchthavencapaciteit.

De eerste pijler voorziet in diverse verbeteringen van de oorspronkelijke wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim (zie IP/01/1398), zoals bindende prestatiedoelstellingen voor verleners van luchtvaartnavigatiediensten, een Europese netwerkbeheerfunctie die tot doel heeft de samenhang tussen de nationale netwerken te garanderen, en een definitieve deadline voor het verbeteren van de prestaties van de lidstaten, in de eerste plaats via een grensoverschrijdende benadering die "functionele luchtruimblokken" wordt genoemd.

Door dit nieuwe pakket krijgt het milieu een centrale plaats in het gemeenschappelijk Europees luchtruim; dankzij de verbetering van het luchtverkeersbeheer moet het mogelijk zijn de broeikasgasemissies van de luchtvaart met naar verwachting 10% per vlucht te doen afnemen, wat neerkomt op een emissiebesparing van 16 miljoen ton CO2 per jaar en een jaarlijkse kostenbesparing van 2,4 miljard euro.

Het doel van de technologische pijler is betere technologie te introduceren. Het SESAR-programma brengt alle belanghebbenden uit de luchtvaartsector samen om een Europees systeem voor luchtverkeersbeheer van de nieuwe generatie te ontwikkelen en toe te passen, zodat tegen 2020 het dubbele van het huidige luchtverkeer op veilige, duurzame en kostenefficiënte wijze kan worden afgehandeld.

In het kader van de veiligheidspijler worden de bevoegdheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart uitgebreid. Hierdoor kunnen precieze, uniforme en bindende regels voor de veiligheid van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtnavigatiediensten worden opgesteld, en kan op passende wijze toezicht worden gehouden op de toepassing van deze regels door de lidstaten.

De laatste pijler, die betrekking heeft op de capaciteit van de luchthavens, biedt een oplossing voor het tekort aan start- en landingsbanen en aan luchthavenfaciliteiten, wat een belangrijk knelpunt dreigt te worden. In het kader van dit initiatief zullen de slots waarover de exploitanten van luchtvaartuigen beschikken, beter worden gecoördineerd met maatregelen voor luchtverkeersbeheer, en zal een waarnemingspost voor luchthavencapaciteit worden opgericht teneinde de luchthavens volledig in het luchtvaartnetwerk te integreren.

Voor nadere informatie, zie MEMO/08/432 en http://ec.europa.eu/transport/air_portal/traffic_management/index_en.htm


Side Bar