Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Bryssel den 3 juli 2007

Kommissionen organiserar en offentlig utfrågning om genomförandet av strategin om koldioxid och bilar

Europeiska kommissionen kommer den 11 juli 2007 att ordna en offentlig utfrågning om genomförandet av den nya strategin för att minska utsläppen av koldioxid från nya bilar och lätta nyttofordon som säljs i Europeiska unionen. Den nya strategin, som föreslogs i februari 2007, syftar till att uppnå EU:s mål att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar ska vara högst 120 g/km 2012. Detta ska uppnås genom en integrerad strategi. Genom utfrågningen vill man få in synpunkter och idéer från alla berörda aktörer om tänkbara sätt att utforma de olika rättsliga komponenterna av den integrerade strategin.

Ungefär en femtedel av koldioxidutsläppen inom EU kommer från vägtransporter, och ungefär 12 % kommer från personbilar. Fordonstekniken har förbättrats avsevärt de senaste åren, särskilt i fråga om bränsleeffektivitet, som ger lägre koldioxidutsläpp. Detta har dock inte varit tillräckligt för att uppväga det faktum att trafiken ökat och bilarna blivit allt större. EU-25 minskade sina totala utsläpp av växthusgaser med nästan 5 % mellan 1990 och 2004, men koldioxidutsläppen från vägtransporter ökade med 26 % trots att koldioxidutsläppen från nya bilar i genomsnitt minskade med 12,4 % mellan 1995 och 2004.

Europeiska kommissionen är fast besluten att göra något åt de ökande utsläppen. Därför offentliggjorde man den 7 februari 2007 ett meddelande om den framtida strategin för att minska koldioxidutsläppen från bilar[1] och ett meddelande om det framtida regelverket för fordonssektorn[2]. Såsom anges i dessa meddelanden har kommissionen beslutat sig för att tillämpa en integrerad strategi för att uppnå EU:s mål om 120 g/km i genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar 2012.

Syftet med den här utfrågningen är att få in synpunkter på genomförandet av den strategi som föreslagits av kommissionen och ta del av aktörernas åsikter och idéer om tänkbara sätt att utforma den framtida rättsliga ramen, vilket även omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av de olika alternativen. Ett Internetbaserat offentligt samråd kommer att fortsätta fram till den 15 juli 2007.

Utfrågningen kommer att äga rum i Charlemagne-byggnaden (Alcide de Gasperi-salen) mellan 9.00 och 13.00. Den kommer att ledas och öppnas av kommissionens generalsekreterare, Catherine Day, samt av Generaldirektören för GD Miljö, Mogens Peter Carl, och generaldirektören för GD Företag, Heinz Zourek. Företrädare för fordonssektorn (både tillverkare och leverantörer), icke-statliga organisationer och konsumentorganisationer kommer också att delta. Mötet är öppet för alla ackrediterade pressorgan i Bryssel.

Aktuellt program och uppgifter om hur man anmäler sig finns på:

Den offentliga webbplatsen för samrådet om koldioxid och bilar:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_sv.htm

Ytterligare uppgifter om kommissionens förslag av den 7 februari 2007 finns på:

GD Miljös webbplats om koldioxid och bilar:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

GD Näringslivs webbplats för CARS21:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Resultat av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon, KOM(2007) 19.

[2] Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet, KOM(2007) 22.


Side Bar