Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Brusel 3. júla 2007

Komisia organizuje verejné prerokovanie implementácie stratégie týkajúcej sa CO2 a automobilov

Európska komisia usporiada 11. júla 2007 verejné prerokovanie implementácie svojej novej stratégie na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových osobných a ľahkých úžitkových automobilov, ktoré sa predávajú v Európskej únii. Nová stratégia navrhnutá vo februári 2007 sa prostredníctvom integrovaného prístupu snaží dosiahnuť do roku 2012 cieľ EÚ, a to znížiť priemerné emisie oxidu uhličitého (CO2) z nových automobilov na 120 g/km. Cieľom verejného prerokovania je zhromaždiť názory a stanoviská všetkých zúčastnených strán, ktoré sa týkajú dostupných možností návrhu jednotlivých legislatívnych prvkov integrovaného prístupu.

Cestná doprava vytvára v rámci EÚ približne jednu pätinu emisií CO2, pričom osobné automobily majú na tomto množstve podiel asi 12 %. Hoci sa v posledných rokoch zaznamenalo významné zlepšenie automobilových technológií, najmä pokiaľ ide o palivovú účinnosť, ktorá sa premieta do menších emisií CO2, na vyváženie účinku vyplývajúceho z nárastu počtu vozidiel a hustoty dopravy to nestačilo. Zatiaľ čo v rokoch 1990 až 2004 sa celkové emisie skleníkových plynov v 25 členských štátoch EÚ znížili o takmer 5 %, emisie CO2 z cestnej dopravy vzrástli o 26 % napriek tomu, že v rokoch 1995 až 2004 došlo k priemernému zníženiu emisií CO2 z nových automobilov o 12,4 %.

Európska komisia je odhodlaná riešiť túto problematiku rastúcich emisií. V tejto súvislosti uverejnila 7. februára 2007 dve oznámenia - o budúcej stratégii znižovania emisií CO2 z automobilov[1] a o budúcom regulačnom rámci v automobilovom odvetví[2]. Ako sa uvádza v týchto oznámeniach, Komisia sa rozhodla sledovať integrovaný prístup a dosiahnuť tak do roku 2012 cieľ EÚ, a to znížiť priemerné emisie oxidu uhličitého (CO2) z nových automobilov na 120 g/km.

Verejné prerokovanie umožní stretnutie kľúčových zúčastnených strán s cieľom zhromaždiť názory na implementáciu stratégie, ktorú navrhla Komisia, a získať informácie a myšlienky týkajúce sa dostupných možností navrhnutia budúceho legislatívneho rámca vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov týchto možností. Verejné konzultácie budú pokračovať na internete až do 15. júla 2007.

Stretnutie sa uskutoční v budove Charlemagne (miestnosť Alcide de Gasperi) od 9.00 do 13.00. Stretnutiu bude predsedať a otvorí ho pani Catherine Day, generálna tajomníčka Komisie, pán Mogens Peter Carl, generálny riaditeľ GR pre životné prostredie a pán Heinz Zourek, generálny riaditeľ GR pre podnikanie. Zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia odvetvia automobilového priemyslu (výrobcovia aj dodávatelia), MVO a spotrebiteľských organizácií. Stretnutie je otvorené aj pre akreditovaných novinárov v Bruseli.

Najnovší program spolu s informáciami o registrácii nájdete na internetovej stránke CO2 a automobily: verejná konzultácia:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_sk.htm

Podrobnejšie informácie o návrhu Komisie zo 7. februára 2007 nájdete na:

Internetová stránka GR pre životné prostredie o CO2 v súvislosti s automobilmi:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Internetová stránka GR pre podnikanie a priemysel o CARS21:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel. KOM(2007) 19.

[2] Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie. KOM(2007) 22.


Side Bar