Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Bruksela, 3 lipca 2007 r.

Komisja organizuje debatę publiczną na temat realizacji strategii dotyczącej obniżenia poziomu emisji CO2 pochodzącej z samochodów

W dniu 11 lipca 2007 r. Komisja Europejska przeprowadzi debatę publiczną dotyczącą realizacji jej nowej strategii mającej na celu obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla (CO2) pochodzącej z samochodów osobowych i furgonetek sprzedawanych w Unii Europejskiej. Nowa strategia przedstawiona w lutym 2007 r. zmierza do osiągnięcia celu unijnego polegającego na zmniejszeniu wielkości średniej emisji CO2 pochodzącej z nowych samochodów do 120 g/km do 2012 r. przy pomocy zintegrowanego podejścia. W trakcie debaty Komisja zamierza zapoznać się z uwagami i stanowiskami wszystkich zainteresowanych stron na temat wszystkich możliwych opcji związanych z tworzeniem poszczególnych elementów legislacyjnych zintegrowanego podejścia.

Transport kołowy generuje około 1/5 unijnej emisji CO2, z czego same samochody osobowe generują około 12%. Mimo że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze znacznym ulepszeniem technologii samochodowych – szczególnie jeżeli chodzi o skuteczniejsze wykorzystanie paliwa, co przekłada się na niższą emisję CO2 – nie wystarcza to, żeby zneutralizować efekt powodowany większą liczbą użytkowanych samochodów oraz większymi rozmiarami produkowanych aut. Państwa członkowskie UE obniżyły ogólny poziom emisji gazów cieplarnianych o niemal 5% w latach 1990-2004, jednakże poziom emisji CO2 generowanej przez transport drogowy w latach 1995-2004 wzrósł o 26% pomimo tego, że w tym samych okresie średni poziom emisji CO2 z nowych samochodów udało się obniżyć o 12,4%.

Komisja Europejska jest zdeterminowana rozwiązać problem zwiększającej się emisji dwutlenku węgla. W tym kontekście, w dniu 7 lutego 2007 r., opublikowała ona dwa komunikaty dotyczące przyszłej strategii obniżenia poziomu emisji CO2 pochodzącej z samochodów[1] oraz przyszłych ram prawnych w sektorze motoryzacyjnym[2]. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w tych komunikatach, Komisja podjęła decyzję o realizacji podejścia zintegrowanego, aby osiągnąć do 2012 r. unijny cel wynoszący 120 g/km średniej emisji CO2 pochodzącej z nowych samochodów.

Celem tej debaty publicznej jest zapoznanie się z opiniami wszystkich zainteresowanych stron, dotyczącymi realizacji strategii zaproponowanej przez Komisję oraz zgromadzenie uwag i pomysłów dotyczących możliwych opcji związanych z tworzeniem przyszłych ram prawnych, łącznie z aspektami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi tych opcji. Ponadto do 15 lipca 2007 r. będą prowadzone konsultacje publiczne przy pomocy Internetu.

Debata publiczna odbędzie się w budynku Charlemagne (sala Alcide de Gasperi) w godzinach 9.00-13.00. Spotkanie otworzą i będą mu przewodniczyć Sekretarz Generalny Komisji Catherine Day, Dyrektor Generalny DG ds. Środowiska Mogens Peter Carl oraz Dyrektor Generalny DG ds. Przedsiębiorstw Heinz Zourek. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele sektora motoryzacyjnego (zarówno producenci, jak i dostawcy), organizacji pozarządowych oraz organizacji konsumenckich. W spotkaniu mogą brać udział wszyscy dziennikarze akredytowani w Brukseli.

Najnowszy program spotkania wraz z informacjami na temat rejestracji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej konsultacjom publicznym w sprawie CO2 i samochodów:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_pl.htm

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. można znaleźć na stronie internetowej poświęconej DG ds. Środowiska, CO2 i samochodom: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Strona internetowa poświęcona DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu CARS21: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Wyniki przeglądu strategii wspólnotowej dotyczącej obniżenia poziomu emisji CO2 pochodzącej z samochodów pasażerskich i lekkich ciężarówek. COM(2007) 19.

[2] Ramy prawne dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. COM(2007) 22.


Side Bar