Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Brüssel, 3. juuli 2007

Euroopa Komisjon korraldab avaliku ärakuulamise autode süsinikdioksiidi heidete strateegia rakendamise kohta

Euroopa Komisjon korraldab 11. juulil 2007 avaliku ärakuulamise küsimuses, kuidas rakendada Euroopa Liidus müüdavate uute autode ja väikebusside süsinikdioksiidi (CO2) heidete uut strateegiat. 2007. aasta veebruaris esitatud uues strateegias esitatakse terviklik lähenemisviis, mille abil kavatsetakse saavutada ELi eesmärk vähendada 2012. aastaks uute autode keskmist süsinikdioksiidi heidete kogust 120 grammini kilomeetri kohta. Avaliku ärakuulamise eesmärk on koguda kõikide huvitatud isikute seisukohti ja ideid küsimuses, milliseid võimalusi leidub tervikliku lähenemisviisi koostisosade õiguslikuks reguleerimiseks.

Maanteetranspordi arvele langeb umbes üks viiendik ja sõiduautode arvele umbes 12 % ELi süsinikdioksiidi heidetest. Hoolimata sellest, et sõidukitehnoloogia on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt edasi arenenud ja autod on kütusesäästlikumad, ning seetõttu paisatakse õhku vähem süsinikdioksiidi, ei ole see piisav liikluse tihenemise ja autode mõõtmete suurenemise mõju korvamiseks. Kui 25-liikmeline EL tervikuna on vähendanud kasvuhoonegaaside heiteid ajavahemikul 1990–2004 ligikaudu 5 % võrra, siis maanteetranspordist tulenev süsinikdioksiidiheide on suurenenud 26 % võrra hoolimata sellest, et uute autode keskmine süsinikdioksiidi heidete hulk on aastail 1995–2004 vähenenud 12,4 % võrra.
Euroopa Komisjon kavatseb leevendada heidete koguse suurenemise probleemi. Selleks avaldas ta 7. veebruaril 2007 kaks teatist süsinikdioksiidi heidete vähendamise strateegia kohta. Neist ühes käsitletakse autode süsinikdioksiidi heiteid[1] ja teises autotööstuse õigusraamistikku[2]. Need teatised kajastavad komisjoni terviklikku lähenemisviisi, millega kavatsetakse saavutada, et 2012. aastaks ei oleks uute autode süsinikdioksiidi heide suurem kui keskmiselt 120 grammi kilomeetri kohta.

Avalikule ärakuulamisele kogunevad olulisimad huvitatud isikud. Selle käigus esitatakse arvamusi komisjoni esitatud strateegia kohta ning kogutakse seisukohti ja ideid õigusraamistiku väljatöötamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas tuleks õigusaktides sätestada majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused. Internetipõhine avalik arutelu kestab kuni 15. juulini 2007.

Koosolek toimub Charlemagne hoones Alcide de Gasperi ruumis kella 9.00–12.00 Koosoleku avavad ja seda juhatavad komisjoni peasekretär Catherine Day, keskkonna peadirektoraadi peadirektor Mogens Peter Carl ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi peadirektor Heinz Zourek. Osalevad autotööstuse valdkonna (tootjad ja tarnijad), valitsusväliste organisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide esindajad. Koosolek on avatud Brüsselis akrediteeritud ajakirjanikele.

Programmi ajakohane versioon ning teave registreerimise kohta leidub

süsinikdioksiidi ja autosid käsitleva avaliku arutelu veebilehel:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_et.htm

Täiendavat teavet komisjoni 7. veebruari 2007. aasta ettepanekute kohta on esitatud keskkonna peadirektoraadi süsinikdioksiidi ja autode veebilehel: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi CARS21-teemaline veebileht: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise tulemused. KOM(2007) 19.

[2] 21. sajandi konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik KOM(2007) 22.


Side Bar