Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

V Bruselu dne 3. července 2007

Komise pořádá veřejné slyšení k provádění strategie týkající se CO2 a automobilů

Dne 11. července 2007 uspořádá Evropská komise veřejné slyšení k provádění své nové strategie na snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávaných v Evropské unii. Prostřednictvím integrovaného přístupu má být v rámci této nové strategie, která byla navržena v únoru 2007, dosaženo cíle EU snížit do roku 2012 průměrné emise CO2 z nových automobilů na 120 g/km. Cílem veřejného slyšení je získat názory a stanoviska všech zainteresovaných stran k možným variantám, jak navrhnout jednotlivé právní prvky integrovaného přístupu.

Silniční doprava vytváří zhruba jednu pětinu emisí CO2 v EU, přičemž osobní automobily se na těchto emisích podílejí přibližně 12 %. Přestože v posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti technologií vozidel – zejména ke zvýšení účinnosti paliv, což vede ke snížení emisí CO2 –, nestačilo to k tomu, aby byly neutralizovány následky růstu dopravní zátěže a velikosti vozidel. Zatímco EU-25 snížila celkové emise skleníkových plynů mezi lety 1990 a 2004 téměř o 5 %, emise CO2 ze silniční dopravy se zvýšily o 26 %, a to i přesto, že mezi lety 1995 a 2004 poklesly průměrné emise CO2 z nových automobilů o 12,4 %.

Evropská komise je odhodlána tento problém rostoucích emisí řešit. V této souvislosti zveřejnila 7. února 2007 dvě sdělení – o budoucí strategii na snižování emisí CO2 z automobilů[1] a o budoucím rámci právní úpravy v automobilovém průmyslu[2]. Jak je uvedeno v těchto sděleních, Komise se rozhodla uplatnit integrovaný přístup v zájmu dosažení cíle EU snížit do roku 2012 průměrné emise CO2 z nových automobilů na 120 g/km.

Cílem tohoto veřejného slyšení, kterého se zúčastní hlavní zainteresované strany, je shromáždit názory na provádění navržené strategie Komise a získat příspěvky a stanoviska k možným variantám, jak navrhnout budoucí právní rámec, včetně hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů těchto variant. Až do 15. července 2007 budou pokračovat veřejné konzultace prostřednictvím internetu.

Slyšení se uskuteční v budově Charlemagne (sál Alcide de Gasperi) od 9:00 do 13:00. Jednání povedou a zahájí generální tajemnice Komise Catherine Dayová, generální ředitel GŘ pro životní prostředí Mogens Peter Carl a generální ředitel GŘ pro podniky Heinz Zourek. Mezi účastníky budou zástupci automobilového průmyslu (výrobci i dodavatelé), nevládní organizace a organizace spotřebitelů. Na jednání mají přístup zástupci tisku akreditovaní v Bruselu.

Aktuální program a informace o způsobu registrace jsou dostupné na internetových stránkách k veřejným konzultacím na téma CO2 a automobily:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_cs.htm

Další informace o návrzích Komise ze dne 7. února 2007 lze nalézt na těchto stránkách:

Internetové stránky GŘ pro životní prostředí věnované problematice CO2 a automobilů: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Internetové stránky GŘ pro podniky a průmysl k tématu CARS21: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, KOM(2007) 19.

[2] Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století, KOM(2007) 22.


Side Bar