Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Брюксел, 3 Юли 2007

Комисията организира ход на публично изслушване по прилагането на стратегията за въглеродния двуокис и леките автомобили

На 11 юли 2007 г. Европейската комисия ще проведе публично изслушване по прилагането на нейната нова стратегия за намаляване емисиите на въглероден двуокис (CO2) при новите автомобили и микробусите, продавани в Европейския съюз. Новата стратегия, предложена през февруари 2007 г., цели постигането до 2012 г. на европейската цел от 120 g/km като средна стойност на емисиите на въглероден двуокис (CO2) при новите автомобили, чрез комплексен подход. Публичното изслушване цели събирането на гледни точки и идеи от всички заинтересовани страни относно възможностите за разработването на различните правни елементи на комплексния подход.

Пътният транспорт е в основата на около една пета от емисиите на CO2 в ЕС, като на леките автомобили се падат 12 %. Макар и през последните години да се наблюдава значително подобряване на технологиите за превозните средства, особено що се касае до оптималното използване на горивата, което води до по-малко емисии на въглероден двуокис, това не е достатъчно за компенсиране на ефекта от увеличението в транспортния трафик и броя на автомобилите. Макар и ЕС на 25-те държави-членки да намали общите емисии на газове, предизвикващи парников ефект с почти 5 % между 1990 г. и 2004 г., емисиите на CO2 от пътния транспорт нараснаха с 26 % въпреки средното намаление от 12,4 % на тези емисии при новите автомобили между 1995 г. и 2004 г.

Европейската комисия е решена да разгледа проблема с тези нарастващи емисии. В този контекст, на 7 февруари 2007 г. тя публикува две съобщения относно бъдещата стратегия за намаляване на емисиите на CO2, изпускани от леките автомобили[1] и за бъдещата нормативна рамка в автомобилния отрасъл[2]. Както бе подчертано в тези съобщения, Комисията реши да следва комплексен подход за постигането до 2012 г. на европейската цел от 120 g/km като средна стойност на емисиите на въглероден двуокис (CO2) при новите автомобили. Публичното изслушване ще събере ключовите заинтересовани страни за натрупване на гледни точки относно прилагането на предложената от Комисията стратегия и отговорите и за получаване на идеи относно възможностите за разработването на бъдещата правна рамка, включително икономическите, социални и екологични страни на тези възможности. В Интернет ще продължи провеждането на обществено допитване до 15 юли 2007 г.

Срещата ще се състои в сградата „Шарлеман“ (зала „Алчиде де Гаспери“) от 9:00 до 13:00. Срещата ще бъде председателствана и открита от Катрин Дей, генерален секретар на Комисията, г-н Могенс Петер Карл, генерален директор на ГД „Околна среда“, и г-н Хайнц Цурек, генерален директор на ГД „Предприятия и промишленост“. Ще вземат участие представители на автомобилния сектор (както производители, така и доставчици на производителите), неправителствени организации и организации на потребителите. Срещата е отворена за акредитираните журналисти от печата в Брюксел.

Последната програма, както и информация за записване, са на разположение на:

CO2 и леките автомобили: Интернет страница на общественото допитване:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_bg.htm

Допълнителна информация за предложенията на Комисията от седми февруари 2007 г. може да бъде намерена на:

Интернет страницата на ГД „Околна среда“ относно CO2 и леките автомобили: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Интернет страницата CARS21 на ГД „Околна среда“: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от леките автомобилии леките търговски превозни средства. COM (2007) 19

[2] Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век COM (2007) 22


Side Bar