Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bryssel den 29 juni 2007

Årsrapporten för 2006 om konkurrenspolitiken och dess bidrag till Europeiska unionens politik för tillväxt och sysselsättning

Europeiska kommissionen har antagit sin årsrapport för 2006 om konkurrenspolitiken, där läsaren ges en överblick över huvudlinjerna i konkurrenspolitiken under det gångna året. I rapporten sammanfattas de regeländringar och övriga nyheter som införts inom konkurrensområdet, och det ges också exempel på hur konkurrenspolitiken används för att bidra till en starkare europeisk ekonomi och för att gynna konsumenter och företag.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, framhåller i ett uttalande att "konkurrenspolitiken fortsätter att utvecklas i de europeiska konsumenternas och företagens tjänst". Att trygga och skapa förutsättningar för sund konkurrens är en väsentlig del av att säkerställa den inre marknaden, och i årsrapporten redogörs för hur detta arbete fortlöpte under 2006. Översikten över kampen mot karteller, missbruk av dominerande ställning och olagligt statligt stöd visar de konkreta resultaten av en konkurrenspolitik inriktad på att skapa bättre fungerande marknader för alla Europas medborgare.

Antitrust

Under 2006 fattade kommissionen beslut i fråga om sju karteller, där man bötfällde 41 företag till ett sammanlagt belopp på 1 846 miljoner euro. Dessa kartellers upphörande kommer att göra marknaderna i fråga mer effektiva, och i många fall ge konsumenterna verkliga valmöjligheter och konkurrerande prisalternativ för första gången på många år. Kommissionen har också antagit nya riktlinjer för bötesbelopp, med syftet att göra böterna mer avskräckande (se IP/06/857). Meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (Leniency Notice) har modifierats för att ge bättre vägledning åt företag som lämnar uppgifter om olagligheter (se IP/06/1705) och för att ytterligare bidra till att destabilisera karteller. Ytterligare åtgärder har också vidtagits för att komma till rätta med missbruk av dominerande ställning: ärenden har inletts mot Telefónica och Distrigaz (se MEMO/06/91 och MEMO/06/197), och ett slutgiltigt beslut har fattats mot Tomra-gruppen, där ett bötesbelopp på 24 miljoner euro utdömdes (se IP/06/398). Kommissionens beslut om att göra åtaganden bindande i fallen FA Premier League och REPSOL och i fråga om förlängningen av Cannesavtalet (se IP/06/356, IP/06/495 och IP/06/1311) visar hur denna typ av åtaganden kan fungera som ett effektivt medel mot konkurrensproblem i olika sektorer. Microsoft har vidare dömts att betala ett vite på 280,5 miljoner euro, eftersom företaget inte uppfyllt sina skyldigheter enligt ett tidigare beslut från 2004 (se IP/06/979).

Företagskoncentrationer

Under 2006 fick kommissionen in 356 anmälningar om företagskoncentrationer, vilket är fler än någonsin tidigare. Ingående undersökningar inleddes i 13 ärenden. Det fattades inga beslut om att stoppa koncentrationer, men två planerade koncentrationer övergavs av de anmälande parterna under det att undersökningarna pågick. I 13 fall beslutade man att transaktioner fick fortgå, på villkor att det kunde garanteras att koncentrationerna inte allvarligt skulle skada konkurrensen. I ärendet T-Mobile Austria/tele.ring krävde kommissionen t.ex. korrigerande åtgärder som ska garantera att de österrikiska konsumenterna även fortsättningsvis har tillgång till gynnsamma valmöjligheter när det gäller mobiltelefoni (se IP/06/535).

Statligt stöd

Reformarbetet inom politiken för statligt stöd fortsatte under 2006, och kommissionen gjorde flera viktiga framsteg med genomförandet av 2005 års handlingsplan för statligt stöd (se IP/05/680 och MEMO/05/195). Bland annat har en ny gruppundantagsförordning antagits, med nya förenklade regler för beviljande regionalt investeringsstöd (se IP/06/1453). Man har också fastställt nya ramar för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (se IP/06/1600), liksom nya riktlinjer inom riskkapitalområdet. Dessa två nya regeluppsättningar innebär ett viktigt steg mot att bättre koncentrera offentligt stöd till verkliga fall av marknadsmisslyckande, för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Genom den nya förordningen om stöd av mindre betydelse ("de minimis-stöd") utvidgas undantagen i fråga om mindre omfattande stöd som inte behöver anmälas i förväg till kommissionen. Parallellt med dessa reformer ökade emellertid arbetsbördan när det gäller kontroll av statliga stöd, med hela 921 nya ärenden registrerade.

I årsrapporten diskuteras hur konkurrenspolitiken och andra policyverktyg kombinerats i enskilda sektorer såsom energi, finansiella tjänster och telekommunikationer, med syftet att förbättra marknadens funktion inom dessa för medborgarna viktiga branscher. Genom att undanröja hinder för konkurrens inom dessa områden gynnas tillväxten och sysselsättningen inte bara inom de aktuella sektorerna, utan inom alla industrisektorer som använder sig av dessa strategiska tjänster i sin verksamhet.
Ytterligare information finns tillgänglig i ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar, som bifogas rapporten. Både rapporten och detta arbetsdokument finns att läsa i sin helhet på webbadressen:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar