Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bruselj, 29. junija 2007

Konkurenca: Letno poročilo o politiki konkurence za leto 2006, prispevek k evropski gospodarski politiki za rast in nova delovna mesta

Evropska komisija je sprejela Letno poročilo o politiki konkurence za leto 2006, ki omogoča pregled nad glavnimi dosežki na področju politike konkurence v letu 2006. Poročilo povzema spremembe pravil in politik konkurence ter na podrobnih primerih prikazuje, kako se je z instrumenti politike konkurence zgradilo močnejše evropsko gospodarstvo ter kakšne so bile koristi za potrošnike in podjetja.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Politika konkurence še vedno deluje za evropske potrošnike in podjetja. Varovanje in ustvarjanje razmer za nemoteno konkurenco sta bistven del zagotavljanja enotnega trga. Letno poročilo ponazarja, kako se je to izvajalo v praksi leta 2006. Ta pregled boja proti kartelom, zlorabam prevladujočih položajev in nezakoniti državni pomoči prikazuje oprijemljive rezultate, ki jih je dosegla politika konkurence, zaradi katerih trgi delujejo bolje za vse evropske državljane.“

Protimonopolno delovanje

Komisija je v letu 2006 sprejela odločbe proti 7 kartelom in 41 podjetjem naložila denarne kazni v skupni višini 1 846 milijonov EUR. Razpustitev teh 7 kartelov bo občutno izboljšala delovanje zadevnih trgov, kupcem bodo tako ponekod prvič po več letih ponujene resnična izbira in konkurenčne cene. Da bi povečala odvračajoč učinek svojih kazni, je Komisija sprejela nove smernice o načinu določanja glob (glej IP/06/857). Obvestilo o ugodni obravnavi je bilo popravljeno in zdaj nudi boljše nasvete za tiste, ki opozarjajo na nepravilnosti (glej IP/06/1705) ter še dodatno spodkopava stabilnost kartelov. Sprejeti so bili dodatni ukrepi za kaznovanje zlorabe prevladujočega položaja: začela sta se postopka proti podjetjema Telefónica in Distrigaz (glej MEMO/06/91 in MEMO/06/197) in sprejeta je bila ena končna odločba, s katero je bila podjetju Tomra group naložena kazen v višini 24 milijonov EUR. Odločbe o zavezah v zadevi FA Premier League REPSOL in zadevah iz Sporazuma iz Cannesa o podaljšanju (glej IP/06/356, IP/06/495 in IP/06/1311) kažejo, da zaveze še vedno ostajajo učinkovit način za obravnavanje problemov na področju konkurence. Podjetju Microsoft je bila naložena periodična denarna kazen v višini 280,5 milijona EUR, ker ni upoštevalo obveznosti iz predhodne odločbe iz leta 2004 (glej IP/06/979).

Združitve

Število združitev, priglašenih Komisiji leta 2006, je doseglo rekordno raven 356 primerov. V 13 zadevah so bile sprožene poglobljene preiskave, dve koncentraciji pa so priglasitelji umaknili med poglobljeno preiskavo, zato ni bila izdana nobena odločba o prepovedi. Trinajst transakcij je bilo odobrenih pod pogojem, da koncentracija ni znatno ovirala konkurence. Na primer, protiukrepi, ki jih je Komisija dosegla v zadevi T-Mobile Austria/tele.ring, avstrijskim potrošnikom še naprej omogočajo koriščenje ugodnih ponudb mobilne telefonije (glej IP/06/535).

Državne pomoči

Na področju državnih pomoči je Komisija dosegla pomemben napredek glede posodobitev, ki so bile uvedene z Akcijskim načrtom državnih pomoči leta 2005 (glej IP/05/680 in MEMO/05/195). Uredba o skupinskih izjemah je poenostavila odobritev regionalnih pomoči za naložbe (glej IP/06/1453). Vzpostavljen je bil nov okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (glej IP/06/1600). Sprejete so bile nove smernice za tvegani kapital. Ti dve skupini predpisov pomenita kvalitativen napredek v osredotočanju javnih subvencij na dokazane tržne nepopolnosti, kar omogoča ugodne razmere za gospodarsko rast in nova delovna mesta v Evropi. Nova uredba o pomoči „de minimis“ izvzema pomoči nizkih vrednosti iz obveznosti predhodne odobritve Komisije (glej IP/06/1765). Vzporedno s temi posodobitvami se je z 921 novimi evidentiranimi zadevami precej povečala delovna obremenitev na področju nadzora državne pomoči.

Poročilo obravnava tudi uporabo mešanice politike konkurence in drugih instrumentov v izbranih prednostnih sektorjih, kot so energetika, finančne storitve in telekomunikacije, za izboljšanje delovanja teh trgov, kar vpliva na vsakodnevno življenje potrošnikov po vsej Evropi. Premostitev ovir pri konkurenci v teh sektorjih pospešuje gospodarsko rast in povečuje zaposlovanje v sektorjih samih, pa tudi v vseh industrijskih sektorjih, ki uporabljajo te ključne dejavnike.

Delovni dokument služb Komisije, priložen Poročilu, vsebuje veliko dodatnih informacij. Celotni besedili Poročila in Delovnega dokumenta služb Komisije sta dostopni na:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports


Side Bar