Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Brusel 29. júna 2007

Hospodárska súťaž: Výročná správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2006 – príspevok k európskej hospodárskej politike pre rast a zamestnanosť

Európska komisia prijala Výročnú správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2006, v ktorej načrtáva prehľad najdôležitejších momentov v rámci tejto politiky v uplynulom roku. Správa obsahuje stručný prehľad zmien, ku ktorým došlo v rámci pravidiel a politiky hospodárskej súťaže a pomocou konkrétnych príkladov ilustruje, ako sa tieto nástroje využili, aby napomohli pri budovaní silnejšieho európskeho hospodárstva a boli na osoh spotrebiteľom a aj podnikateľom.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Politika hospodárskej súťaže aj naďalej slúži európskym spotrebiteľom a podnikateľom. Vytváranie podmienok pre ničím nenarušenú hospodársku súťaž a ochrana týchto podmienok sú prvky, ktoré predstavujú pevnú súčasť procesu formovania jednotného trhu. Výročná správa ukazuje praktickú stránku tohto procesu v roku 2006. Tento prehľad krokov v oblasti boja proti kartelom, zneužívaniu dominantného postavenia a nezákonnej štátnej pomoci ukazuje konkrétne výsledky, ktoré sa politikou hospodárskej súťaže dosiahli v rámci úsilia o to, aby všetci európski občania pocítili pozitívne účinky dobrého fungovania trhových mechanizmov.“

Boj proti monopolom

V roku 2006 Komisia prijala 7 rozhodnutí proti kartelom a 41 podnikom uložila pokuty v celkovej výške 1 846 miliónov eur. Zánik týchto 7 kartelov povedie k podstatne lepšiemu fungovaniu dotknutých trhov a v mnohých prípadoch aj k tomu, že spotrebitelia budú mať po mnohých rokoch ozajstnú možnosť výberu a budú môcť využiť výhody, ktoré so sebou prináša skutočná konkurencia v rámci cien. Komisia v záujme posilnenia odstrašujúceho účinku ňou ukladaných pokút prijala nové usmernenia k metóde stanovenia pokút (pozri IP/06/857). V záujme lepšieho usmernenia pre podniky, ktoré spolupracujú pri vyšetrovaniach a s cieľom ešte viac narušiť pozíciu kartelov došlo k prepracovaniu oznámenia Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch (pozri IP/06/1705). Okrem toho pokračovalo aj postihovanie zneužívania dominantného postavenia: začali sa konania proti spoločnostiam Telefónica a Distrigaz (pozri MEMO/06/91MEMO/06/197) a v prípade podnikateľskej skupiny Tomra Group bolo vynesené konečné rozhodnutie, ktorým sa tejto skupine uložila pokuta vo výške 24 miliónov eur (pozri IP/06/398). Komisiou prijaté rozhodnutia, v dôsledku ktorých získali právnu záväznosť jednostranne prijaté záväzky v prípade britskej futbalovej Premier League, v prípade španielskeho REPSOL-u a v prípade predĺženia platnosti podmienok Dohody z Cannes uzavretej medzi hudobným priemyslom a ochrannými organizáciami (pozri IP/06/356, IP/06/495 a IP/06/1311) potvrdili, že takéto záväzky sú aj naďalej účinným prostriedkom na riešenie problémov hospodárskej súťaže. Keďže spoločnosť Microsoft si neplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z rozhodnutia, ktoré Komisia prijala v roku 2004, bolo jej uložené penále vo výške 280,5 milióna eur (pozri IP/06/979).

Fúzie

V roku 2006 bolo Komisii zaslaných rekordných 356 oznámení o zlúčení podnikov. V 13 prípadoch sa začalo podrobné prešetrovanie, v dvoch prípadoch oznamujúce strany vo fáze podrobného prešetrovania od zlúčenia upustili a nebolo prijaté ani jedno rozhodnutie o zákaze koncentrácie. Súhlas so zlúčením sa udelil v 13 prípadoch, s tým, že stranám boli dané podmienky zaručujúce ochranu hospodárskej súťaže pred značným narušením. Ako príklad je možné uviesť zlúčenie rakúskych mobilných operátorov T-Mobile Austria a tele.ring, pri ktorom sa Komisii podarilo zabezpečiť, aby rakúski spotrebitelia aj naďalej mohli využívať výhodné ponuky na trhu mobilných telekomunikačných služieb.

Štátna pomoc

Pokiaľ ide o túto oblasť, Komisia dosiahla výrazný pokrok v rámci realizácie reforiem, ktoré sa začali vyhlásením Akčného plánu štátnej pomoci v roku 2005 (pozri IP/05/680 a MEMO/05/195). Prostredníctvom nového nariadenia o skupinovej výnimke sa zjednodušilo schvaľovanie regionálnej investičnej pomoci (pozri IP/06/1453). Bol prijatý nový rámcový dokument, v ktorom sa objasňujú pravidlá pre štátnu pomoc zameranú na podporu výskumu, vývoja a inovácie (pozri IP/06/1600). Okrem toho došlo k prijatiu nových usmernení pre investície rizikového kapitálu. Tieto nové pravidlá predstavujú významný pokrok pre smerovanie verejných subvencií do oblastí, v ktorých dochádza ku skutočnému zlyhaniu trhu, s cieľom podporiť vytváranie podmienok pre hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Novým nariadením o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis sa z povinnosti vopred získať súhlas Komisie vyňalo viac malých dotácií (pozri IP/06/1765). Súbežne s týmito reformami došlo aj k výraznému nárastu aktivity v oblasti kontroly štátnej pomoci, čomu nasvedčuje aj fakt, že bolo zaevidovaných 921 nových prípadov.

Správa o politike hospodárskej súťaže sa takisto venuje aj spôsobu, akým sa politika hospodárskej súťaže v kombinácii s ďalšími nástrojmi využila na to, aby sa zlepšilo fungovanie trhových mechanizmov v takých prioritných odvetviach ako sú energetika, finančné služby a telekomunikácie, ktoré majú dosah na každodenný život spotrebiteľov v celej Európe. Odstraňovanie prekážok hospodárskej súťaže v týchto odvetviach prispieva k hospodárskemu rastu a zvýšeniu počtu pracovných miest nielen v týchto sektoroch, ale aj v ostatných odvetviach hospodárstva, v ktorých energetika, finančné služby a telekomunikácie zohrávajú zásadnú úlohu.
Ďalšie podstatné informácie sú k dispozícii v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý tvorí prílohu tejto správy. Úplné znenie správy a pracovného dokumentu nájdete na:
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar