Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bruksela, 29 czerwca 2007 r.

Konkurencja: Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 – wkład do europejskiej polityki gospodarczej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006, które zawiera przegląd głównych wydarzeń minionego roku w tym obszarze. Tekst zawiera podsumowanie zmian w przepisach i w polityce konkurencji i pokazuje na konkretnych przykładach, w jaki sposób użycie instrumentów polityki konkurencji przyczynia się do budowy silniejszej gospodarki europejskiej na korzyść zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła, że „polityka konkurencji nadal służy konsumentom i przedsiębiorstwom w Europie. Stwarzanie oraz ochrona warunków niezakłóconej konkurencji przyczynia się do realizacji jednolitego rynku. Sprawozdanie pokazuje, jak dokonywano tego w praktyce w 2006 r. Opis działań w zakresie walki z kartelami, z nadużyciami pozycji dominującej oraz z pomocą państwa niezgodną z prawem pokazuje konkretne osiągnięcia polityki konkurencji w celu usprawnienia wydajności rynku dla wszystkich obywateli Europy.”

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

W 2006 r. Komisja przyjęła decyzje przeciwko 7 kartelom, nakładając na 41 przedsiębiorstw grzywny o łącznej wysokości 1846 mln euro. Likwidacja tych 7 karteli zasadniczo poprawi funkcjonowanie rynków, które często po raz pierwszy od wielu lat będą mogły zaoferować klientom realną konkurencję jakościową i cenową. Aby wzmocnić odstraszający efekt grzywien, Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien (patrz IP/06/857). Poprawiono również zawiadomienie w sprawie łagodzenia sankcji, które zawiera teraz dokładniejsze wskazówki dla osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach (patrz IP/06/1705), i w jeszcze większym stopniu działa na niekorzyść karteli. Podjęto również kolejne działania w zakresie nakładania sankcji na przedsiębiorstwa nadużywające pozycji dominującej: wszczęto sprawy przeciwko spółkom Telefónica i Distrigaz (patrz MEMO/06/91 i MEMO/06/197) oraz przyjęto jedną decyzję ostateczną nakładającą grzywnę w wysokości 24 mln euro na grupę Tomra (patrz IP/06/398). Decyzje w sprawie zobowiązań w sprawach FA Premier League, REPSOL i w sprawie drugiego porozumienia z Cannes (patrz IP/06/356, IP/06/495 i IP/06/1311) świadczą o tym, że zobowiązania nadal stanowią skuteczny sposób rozwiązywania problemów w zakresie konkurencji. Nałożono również okresową karę pieniężną w wysokości 280,5 mln euro na Microsoft za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z poprzedniej decyzji z 2004 r. (patrz IP/06/979).

Łączenie przedsiębiorstw

W 2006 r. zgłoszono Komisji rekordową liczbę 356 połączeń. W 13 sprawach otwarto szczegółowe dochodzenie, w trakcie którego w dwóch przypadkach zgłaszające strony wycofały się z połączenia, nie wydano natomiast żadnej decyzji zakazującej połączenia. Trzynaście transakcji zatwierdzono z zastrzeżeniem pewnych warunków wykluczających znaczne zakłócenie konkurencji. Na przykład środki zaradcze wynegocjowane przez Komisję w sprawie T-Mobile Austria/tele.ring pozwalają konsumentom austriackim nadal korzystać z interesującej oferty w zakresie telefonii komórkowej (patrz IP/06/535).

Pomoc państwa

W dziedzinie pomocy państwa Komisja poczyniła znaczne postępy w reformach zainicjowanych wraz z planem działań w zakresie pomocy państwa przedstawionym przez Komisję w 2005 r. (patrz IP/05/680 i MEMO/05/195). Nowe rozporządzenie o wyłączeniu grupowym uprościło zasady zatwierdzania regionalnej pomocy inwestycyjnej (patrz IP/06/1453). Wprowadzono nowe zasady pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (patrz IP/06/1453). Przyjęto również nowe wytyczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka. Dzięki obu tym instrumentom prawnym dotacje państwowe są skuteczniej wykorzystywane do naprawy udokumentowanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w celu wspierania warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu w Europie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem de minimis zniesiono obowiązek uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję w stosunku do kolejnych niewielkich kwot dotacji (patrz IP/06/1765). Jednocześnie zanotowano znaczny wzrost nakładu pracy związanej z kontrolą pomocy państwa, zarejestrowano bowiem 921 nowych spraw.

Sprawozdanie pokazuje również, w jaki sposób mechanizmy polityki konkurencji i inne instrumenty zostały wspólnie wykorzystane w wybranych sektorach priorytetowych, takich jak energia lub usługi finansowe i telekomunikacyjne, w celu usprawnienia funkcjonowania rynków, które wpływają na codzienne życie konsumentów w całej Europie. Zwalczanie barier dla konkurencji w tych sektorach przyczynia się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia nie tylko w obrębie ich samych, lecz również we wszystkich sektorach przemysłu wykorzystujących towary i usługi pochodzące z sektorów priorytetowych.
Załączony dokument roboczy służb Komisji zawiera istotne informacje dodatkowe. Pełne teksty sprawozdania i dokumentu roboczego służb Komisji są dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar