Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Brussel, 29 juni 2007

Mededinging: Jaarverslag over mededingingsbeleid 2006 - een bijdrage aan het Europese economische beleid voor groei en banen

De Europese Commissie heeft het Verslag over het mededingingsbeleid 2006 goedgekeurd. Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het mededingingsbeleid in 2006. Het bevat een samenvatting van de veranderingen aan de mededingingsregels en het mededingingsbeleid en laat aan de hand van specifieke voorbeelden zien hoe de instrumenten van het mededingingsbeleid worden gebruikt om te bouwen aan een sterkere Europese economie - in het belang van zowel consumenten als bedrijfsleven.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor Concurrentiebeleid: "Het mededingingsbeleid blijft zijn vruchten afwerpen voor Europese consumenten en bedrijfsleven. De voorwaarden voor vrije mededinging creëren en vrijwaren, maakt integrerend deel uit van de voltooiing van de interne markt. Het jaarverslag beschrijft hoe dit in 2006 in zijn werk ging. Dit overzicht van de strijd tegen kartels, misbruik van machtsposities en onrechtmatige staatssteun laat zien welke concrete resultaten het mededingingsbeleid heeft geboekt - om de markten beter te doen functioneren in het belang van alle Europese burgers."

Antitrust

In 2006 gaf de Commissie beschikkingen tegen 7 kartels, waarbij 41 ondernemingen voor in totaal 1 846 miljoen EUR geldboeten kregen opgelegd. Nu deze 7 kartels zijn stopgezet, zullen de betrokken markten veel beter functioneren, waardoor de consumenten echte keuze en prijsconcurrentie krijgen, vaak voor het eerst in jaren. Om de afschrikkende werking van haar geldboeten te versterken, heeft de Commissie nieuwe richtsnoeren boetetoemeting goedgekeurd (zie IP/06/857). De clementieregeling werd herzien, zodat klokkenluiders waaraan zich te houden(zie IP/06/1705) en kartels verder kunnen worden gedestabiliseerd. Daarnaast werden stappen gezet om misbruiken van machtspositie te bestraffen: zo werden er zaken ingeleid tegen Telefónica en Distrigaz (zie MEMO/06/91 en MEMO/06/197) en kreeg de Tomra-groep in een eindbeschikking een geldboete van 24 miljoen EUR opgelegd (zie IP/06/398). De beschikkingen waarbij verbintenissen in de zaken-FA Premier League, REPSOL en Cannes Extension Agreement verbindend werden verklaard (zie IP/06/356, IP/06/495 en IP/06/1311), laten zien dat verbintenissen nog steeds een doeltreffend middel zijn om concurrentieproblemen aan te pakken. Microsoft kreeg een dwangsom van 280,5 miljoen EUR opgelegd omdat het zich niet hield aan de verplichtingen die het kreeg opgelegd door een beschikking uit 2004 (zie IP/06/979)

Concentraties

In 2006 bereikte het aantal bij de Commissie aangemelde concentraties een recordaantal van 356. In 13 zaken werden een grondig onderzoek ingeleid, 2 concentraties werden door de aanmeldende partijen opgegeven tijdens de fase van het grondige onderzoek en er werden geen operaties verboden. 13 operaties kregen groen licht onder voorwaarden; deze moesten ervoor zorgen dat de concentratie de mededinging niet significant belemmerde. Zo verkreeg de Commissie in de zaak-T-Mobile Austria/tele.ring corrigerende maatregelen, waardoor de Oostenrijkse consumenten voordelig mobiel kunnen blijven bellen (zie IP/06/535).

Staatssteun

Wat staatssteun betreft, heeft de Commissie belangrijke vooruitgang geboekt bij de hervorming waartoe in 2005 met het Actieplan Staatssteun de aanzet werd gegeven (zie IP/05/680 en MEMO/05/195). Een nieuwe groepsvrijstellingsverordening maakt het eenvoudiger regionale-investeringssteun goed te keuren (zie IP/06/1453). Er kwam een nieuw steunkader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zie IP/06/1600). Ook werden er nieuwe richtsnoeren risicokapitaalsteun goedgekeurd. Deze nieuwe sets regels zijn een belangrijke kwalitatieve stap voorwaarts om overheidsubsidies in te zetten op bewezen marktfalen en zo in Europa de voorwaarden te helpen creëren voor economische groei en banen. Met de nieuwe de-minimisverordening hoeft een groter aantal kleine subsidies niet langer vooraf door de Commissie te worden goedgekeurd (zie IP/06/1765). Naast deze hervormingen valt een fors toegenomen werklast op het gebied van staatssteuntoezicht te melden, met 921 nieuw geregistreerde zaken.

Het verslag bespreekt ook hoe de mix van mededingingsbeleid en andere instrumenten werd gebruikt in een aantal prioritaire sectoren zoals energie, financiële diensten en telecom, om deze markten, die zo'n grote impact hebben op het dagelijkse leven van consumenten in heel Europa, beter te laten functioneren. De hinderpalen voor concurrentie in deze sectoren opruimen, zorgt niet alleen voor economische groei en meer banen in de betrokken sectoren, maar ook in alle sectoren van het bedrijfsleven die van deze vitale input gebruikmaken.
In een werkdocument van de diensten van de Commissie bij dit verslag is nog veel meer informatie te vinden. De volledige tekst van het verslag en het werkdocument van de diensten van de Commissie is te vinden onder:
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar