Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Briselē 2007. gada 29. jūnijā

Konkurence: 2006. gada ziņojums par konkurences politiku – ieguldījums Eiropas ekonomiskajā politikā izaugsmei un darba vietu izveidei

Eiropas Komisija ir pieņēmusi savu 2006. gada ziņojumu par konkurences politiku, kas sniedz pārskatu par galvenajām norisēm konkurences politikā 2006. gadā. Ziņojums apkopo izmaiņas konkurences noteikumos un konkurences politikā un ar konkrētu piemēru palīdzību rāda, kā tika izmantoti konkurences politikas instrumenti, lai stiprinātu Eiropas ekonomiku un vienlaicīgi sniegtu labumu patērētājiem un uzņēmumiem.

Konkurences komisāre Nēlija Krūsa teica: „Konkurences politika joprojām darbojas Eiropas patērētāju un uzņēmumu labā. Nekropļotas konkurences apstākļu nodrošināšana un izveide ir vienotā tirgus neatņemama sastāvdaļa. Gada ziņojums atspoguļo to, kā šo uzdevumu īstenoja praksē 2006. gadā. Šis pārskats par cīņu pret karteļiem un dominējoša stāvokļa un nelikumīga atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu parāda konkrētos sasniegtos rezultātus konkurences politikā, kuras mērķis ir labāki tirgi visiem Eiropas pilsoņiem.

Pretmonopola politika

2006. gadā Komisija pieņēma lēmumus pret 7 karteļiem, uzliekot 41 uzņēmumam naudas sodus 1,846 miljardu euro kopapjomā. Šo 7 karteļu likvidēšana ļoti būtiski uzlabos attiecīgo tirgu darbību, bieži vien pirmo reizi vairāku gadu laikā sniedzot patērētājiem reālu izvēli un cenu konkurenci. Lai palielinātu naudas sodu efektivitāti, Komisija pieņēma jaunas pamatnostādnes par naudas sodu noteikšanas metodi (skatīt IP/06/857). Lai sniegtu labākus norādījumus tiem uzņēmumiem, kas ziņo par karteļu pastāvēšanu (skatīt IP/06/1705), un karteļus vēl vairāk destabilizētu, tika pārstrādāts Paziņojums par iecietību. Tika veikti turpmāki pasākumi, lai piemērotu sodus par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pret uzņēmumiem Telefónica un Distrigaz ierosināja lietas (skatīt MEMO/06/91 un MEMO/06/197) un, pieņemot galīgo lēmumu, Tomra grupai piemēroja sodu 24 miljonu euro apmērā (skatīt IP/06/398). Saistību lēmumi FA Premier League un REPSOL lietās, kā arī Kannu paplašināšanās nolīgums (skatīt IP/06/356, IP/06/495 un IP/06/1311) rāda, ka saistības joprojām ir efektīvs konkurences problēmu risināšanas līdzeklis. Periodiskus soda maksājumus 280,5 miljonu euro apmērā piemēroja Microsoft par pienākumu neizpildi saskaņā ar 2004. gadā pieņemto lēmumu (skatīt IP/06/979).

Apvienošanās

Komisijai paziņoto apvienošanos skaits 2006. gadā sasniedza rekordu – 356 gadījumus. 13 gadījumos tika uzsākta padziļināta izmeklēšana, divos gadījumos ziņotājas puses atkāpās no koncentrācijas plāniem padziļinātās izmeklēšanas laikā, un aizlieguma lēmumi netika pieņemti. 13 darījumi tika atļauti ar nosacījumiem, lai nodrošinātu to, ka koncentrācija nerada būtiskus konkurences traucējumus. Piemēram, tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kurus Komisija panāca T-Mobile Austria/tele.ring lietā, atļaus Austrijas patērētājiem arī turpmāk izmantot izdevīgus mobilās telefonijas piedāvājumus (skatīt IP/06/535).

Valsts atbalsts

Valsts atbalsta jomā Komisija sasniedza ievērojamus panākumus saistībā ar reformām, kas tika uzsāktas ar 2005. gada Valsts atbalsta rīcības plānu (skatīt IP/05/680 un MEMO/05/195). Jauna grupveida atbrīvojuma regula vienkāršoja reģionālā ieguldījumu atbalsta apstiprināšanu (skatīt IP/06/1453). Tika pieņemta jauna nostādne par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (skatīt IP/06/1600). Bez tam pieņēma jaunas riska kapitāla pamatnostādnes. Šie divi noteikumu kopumi nozīmē kvalitatīvu soli uz priekšu, sabiedriskā sektora piešķīrumus mērķtiecīgāk novirzot pārbaudītām tirgus nepilnībām, lai tādējādi palīdzētu veicināt apstākļus ekonomiskai izaugsmei un jaunu darbavietu radīšanai Eiropā. Jaunā de minimis regula atbrīvo no pienākuma saņemt iepriekšēju atļauju no Komisijas lielākam skaitam mazo subsīdiju (skatīt IP/06/1765). Paralēli šīm reformām ievērojami palielinājās valsts atbalsta kontroles darba slodze – 921 jauna lieta tika reģistrēta.

Ziņojums arī apskatīja jautājumu par to, kā konkurences politikas un citu instrumentu kopumu izmantoja atlasītās prioritārās nozarēs, piemēram, enerģētikas, finanšu pakalpojumu un telekomunikāciju nozarēs, lai uzlabotu šo tirgu, kuri ietekmē patērētāju ikdienas dzīvi visā Eiropā, darbību. Vēršanās pret konkurences šķēršļiem šajās nozarēs veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu ne tikai tur, bet arī visās rūpniecības nozarēs, kas izmanto šo svarīgo ieguldījumu.
Ziņojumam pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments sniedz būtisku papildu informāciju. Pilns ziņojuma teksts un Komisijas dienestu darba dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar