Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Briuselis, 2007 m. birželio 29 d.

Konkurencija: 2006 m. konkurencijos politikos metinė ataskaita – įnašas į Europos ekonomikos politiką, skirtą augimui ir darbo vietų kūrimui

Europos Komisija priėmė 2006 m. metinę konkurencijos politikos ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinių 2006 m. konkurencijos politikos įvykių apžvalga. Joje trumpai apžvelgiami konkurencijos taisyklių bei politikos pakeitimai ir konkrečiais pavyzdžiais parodoma, kaip konkurencijos politikos priemonės buvo naudojamos kuriant stipresnę Europos ekonomiką ir šių priemonių nauda vartotojams bei verslui.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes pasakė: „Konkurencijos politika toliau tarnauja Europos vartotojams ir verslui. Esminė bendrosios rinkos kūrimo dalis yra saugoti ir kurti sąlygas neiškraipytai konkurencijai. Metinėje ataskaitoje parodoma, kaip tai buvo daroma 2006 m. Šioje kovos su karteliais, piktnaudžiavimų dominuojančia padėtimi ir neteisėtos valstybės pagalbos apžvalgoje parodomi konkretūs rezultatai, pasiekti vykdant konkurencijos politiką, kad rinkos veiktų geriau visų Europos piliečių naudai.“

Antimonopolinė politika

2006 m. Komisija priėmė sprendimus prieš 7 kartelius ir 41 įmonei skyrė baudas, kurių bendra suma – 1 846 mln. EUR. Nutraukus šių 7 kartelių veiklą stipriai pagerės susijusių rinkų veikla; daugeliu atvejų vartotojai pirmą kartą per daugelį metų turės realią galimybę rinktis ir naudotis kainų konkurencija. Siekdama užtikrinti didesnį atgrasomąjį skiriamų baudų poveikį Komisija priėmė naujas Baudų apskaičiavimo gaires (žr. IP/06/857). Taip pat buvo pataisytas Pranešimas dėl atleidimo nuo baudų ir baudų sumažinimo, kad būtų pateiktos išsamesnės gairės asmenims, pranešantiems apie pažeidimus (žr. IP/06/1705), ir dar labiau destabilizuoti karteliai. Buvo imtasi tolesnių veiksmų baudžiant už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi: buvo pradėtos bylos prieš Telefónica bei Distrigaz (žr. MEMO/06/91 ir MEMO/06/197) ir buvo priimtas vienas galutinis sprendimas, kuriuo Tomra group buvo skirta 24 mln. EUR bauda (žr. IP/06/398). Iš įsipareigojimų sprendimų FA Premier League, REPSOL ir Papildyto Kanų susitarimo bylose (žr. IP/06/356, IP/06/495 ir IP/06/1311) matyti, kad įsipareigojimai ir toliau yra veiksmingas būdas spręsti konkurencijos problemas. Už įsipareigojimų pagal ankstesnį 2004 m. sprendimą nesilaikymą Microsoft buvo skirta periodinė 280,5 mln. EUR bauda (žr. IP/06/979).

Susijungimai

Susijungimų, apie kuriuos Komisijai pranešta 2006 m., skaičius buvo rekordinis – 356. 13 atvejų buvo pradėti išsamūs tyrimai, dviem atvejais, atlikus išsamius tyrimus, šalys, pranešusios apie koncentraciją, atsisakė savo planų. Draudžiamųjų sprendimų priimta nebuvo. Buvo leista vykdyti 13 sandorių, nustačius sąlygas, kuriomis buvo užtikrinta, kad koncentracija neturėtų didelio neigiamo poveikio konkurencijai. Pavyzdžiui, dėl problemos sprendimų, kuriuos Komisijai pavyko pasiekti T-Mobile Austria/tele.ring byloje, Austrijos vartotojai gali ir toliau naudotis palankiais mobiliosios telefonijos pasiūlymais (žr. IP/06/535).

Valstybės pagalba

Valstybės pagalbos srityje Komisija padarė didelę pažangą įgyvendindama reformas, pradėtas priėmus 2005 m. valstybės pagalbos veiksmų planą (žr. IP/05/680 ir MEMO/05/195). Nauju Bendrosios išimties reglamentu supaprastintas regioninės investicinės pagalbos patvirtinimas (žr. IP/06/1453). Įkurta nauja valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema (žr. IP/06/1600). Priimtos naujos Rizikos kapitalo gairės. Šie du taisyklių rinkiniai yra kokybinis žingsnis į priekį sprendžiant valstybės subsidijų, teikiamų nustatyto rinkos nepakankamumo atvejais, klausimą, kad būtų skatinamos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje sąlygos. Pagal naują de minimis reglamentą didesniam skaičiui mažų subsidijų netaikomas reikalavimas gauti išankstinį Komisijos leidimą (žr. IP/06/1765). Kartu su šiomis reformomis gerokai išaugo valstybės pagalbos kontrolės darbo krūvis – buvo užregistruota 921 naujų atvejų.

Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, kaip konkurencijos politikos ir kitų priemonių junginys buvo naudojamas atrinktuose prioritetiniuose sektoriuose, pvz., energetikos, finansinių paslaugų ir telekomunikacijų, siekiant pagerinti šių rinkų, kurios daro poveikį kasdieniam vartotojų gyvenimui visoje Europoje, veikimą. Sprendžiant konkurencijos kliūčių šiuose sektoriuose klausimą, skatinamas ekonomikos augimas ir spartesnis darbo vietų kūrimas ne tik šiuose sektoriuose, bet ir visuose pramonės sektoriuose, kuriuose naudojami šie labai svarbūs gamybos veiksniai.

Prie ataskaitos pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiama daug papildomos informacijos. Visą ataskaitos tekstą ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą galima rasti tinklavietėje:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.


Side Bar