Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Brüssel, 29. juuni 2007

Konkurents: Konkurentsipoliitika 2006. aasta aruandega edendatakse majanduskasvule ja töökohtade loomisele suunatud Euroopa majanduspoliitikat

Euroopa Komisjon võttis vastu konkurentsipoliitika 2006. aasta aruande, milles esitatakse ülevaade 2006. aasta peamistest sündmustest konkurentsipoliitika valdkonnas. Aruandes antakse ülevaade konkurentsieeskirjades ja poliitikas tehtud muudatustest ning tuuakse konkreetseid näiteid sellest, kuidas konkurentsipoliitika vahendeid on kasutatud Euroopa majanduse tugevdamiseks ning millist kasu on see toonud tarbijaile ja ettevõtetele.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles: „Konkurentsipoliitika eesmärk on jätkuvalt aidata Euroopa tarbijaid ja ettevõtteid. Ühtse turu lahutamatu koostisosa on moonutamata konkurentsi tagamine ja selleks tingimuste loomine. Aastaaruandes käsitletakse 2006. aasta praktilist tegevust. See on ülevaade võitlusest kartellide, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja ebaseadusliku riigiabi andmise vastu ning konkurentsipoliitika valdkonnas saavutatud konkreetsetest tulemustest, mis parandavad turgude toimimist Euroopa kodanike seisukohalt.“

Võitlus monopolide vastu

2006. aastal võttis komisjon vastu otsuse seitsme kartelli kohta ja määras 41 ettevõttele trahve kokku 1846 miljoni euro suuruses summas. Kartellide tegevuse lõpetamine parandab märkimisväärselt nendega seotud turgude toimimist, kuna paljudel juhtudel tekib üle mitme aasta taas hinnakonkurents ja tarbija saab tegeliku valikuvõimaluse. Karistuste ennetava mõju suurendamiseks võttis komisjon vastu uued trahvide arvutamise meetodit käsitlevad suunised (vt IP/06/857). Väärkäitumisest teatamise juhiste täpsustamiseks ja kartellide nõrgestamiseks täiendati leebema kohtlemise teatist (vt IP/06/1705). Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise karistamiseks astuti ka muid samme: algatati menetlus ettevõtete Telefónica ja Distrigaz suhtes (vt MEMO/06/91 ja MEMO/06/197) ning ühe juhtumi puhul võeti vastu lõppotsus, millega määrati 24 miljoni euro suurune trahv Tomra kontsernile (vt IP/06/398). Seda, et kohustuste võtmisega saab tõhusalt lahendada konkurentsiprobleeme, tõestasid lahendused, mis saavutati seoses juhtumitega FA Premier League, REPSOL ja Cannes'i pikendamiskokkulepe (vt IP/06/356, IP/06/495 ja IP/06/1311). Microsoftile määrati 280,5 miljoni euro suurune karistusmakse, kuna ta ei täitnud eelmise, 2004. aasta otsusega (vt IP/06/979) võetud kohustusi.

Ühinemised

Komisjonile teatati 2006. aastal 356 ühinemisest, mis on uus rekord. 13 juhtumi suhtes algatati põhjalikum uurimine. Kahe kavandatava koondumise osalised loobusid uurimise ajal oma kavast; keelavaid otsuseid ei tehtud. 13 koondumist kiideti heaks teatavate tingimustega, millega tagatakse, et koondumine ei kahjusta märkimisväärselt konkurentsi. Näiteks juhtumi T-Mobile Austria / tele.ring puhul võetud meetmetega tagatakse, et mobiiltelefoniside valdkonnas pakutakse Austria tarbijaile ka edaspidi soodsaid tingimusi (vt IP/06/535).

Riigiabi

Komisjon tegi suuri edusamme riigiabi valdkonna ümberkorraldamisel vastavalt 2005. aastal algatatud riigiabi tegevuskavale (vt IP/05/680 ja MEMO/05/195). Uue grupierandi määrusega lihtsustati investeeringuteks ettenähtud regionaalabi andmise korda (vt IP/06/1453). Kehtestati uus teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistik (vt IP/06/1600). Võeti vastu uued riskikapitali käsitlevad suunised. Nimetatud suunistega reguleeritakse oluliselt paremini riigi toetuse andmist väljaselgitatud turuprobleemide lahendamiseks, et parandada majanduskasvu ja uute töökohtade loomise tingimusi. Vastavalt uuele vähese tähtsusega abi käsitlevale määrusele võib senisest rohkem väiketoetusi anda ilma komisjoni eelneva heakskiiduta (vt IP/06/1765). Hoolimata nimetatud ümberkorraldustest suurenes märgatavalt vajadus kontrollida riigiabi andmist, kuna teatati 921 uuest abiandmise juhtumist.

Aruandes on esitatud ülevaade ka sellest, kuidas konkurentsipoliitika meetmeid ja muid vahendeid kasutati energia-, finantsteenuste ja telekommunikatsiooniturgude toimimise parandamiseks. Need turud on eriti tähtsad, kuna nad mõjutavad Euroopa tarbijate igapäevaelu. Neis sektorites esinevate konkurentsitakistuste kõrvaldamisega soodustatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist mitte üksnes kõnealustes sektorites, vaid kõikides valdkondades, millele kõnealused sektorid on elutähtsad.
Olulist lisateavet võib leida aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis. Aruanne ja komisjoni talituste töödokument on kättesaadavad aadressil

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar