Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2007

Ανταγωνισμός: Ετήσια έκθεση του 2006 για την πολιτική ανταγωνισμού, συμβολή σε μια ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεση του 2006 για την πολιτική ανταγωνισμού, η οποία παρέχει επισκόπηση των κυριότερων εξελίξεων που σημειώθηκαν στον τομέα το 2006. Η έκθεση συνοψίζει τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους κανόνες και στην πολιτική ανταγωνισμού και δείχνει, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Η Επίτροπος ανταγωνισμού Neelie Kroes δήλωσε σχετικά «Η πολιτική ανταγωνισμού εξακολουθεί να βρίσκεται στην υπηρεσία των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η δημιουργία και η διαφύλαξη των όρων ανόθευτου ανταγωνισμού είναι «εκ των ων ουκ άνευ» για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Η ετήσια έκθεση δείχνει με ποιο τρόπο πραγματώθηκε ο στόχος αυτός το 2006. Η παρούσα επισκόπηση των προσπαθειών καταπολέμησης των καρτέλ, των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης και των παράνομων κρατικών ενισχύσεων παρουσιάζει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επέφερε η πολιτική ανταγωνισμού, η οποία επιδιώκει τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών.»

Αντιμονοπωλιακή πολιτική

Το 2006 η Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις κατά 7 καρτέλ και επέβαλε σε 41 επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 1.846 εκατ. ευρώ. Η διάλυση των 7 αυτών καρτέλ θα βελτιώσει εντυπωσιακά τη λειτουργία των επίμαχων αγορών, παρέχοντας συχνά στους καταναλωτές, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, γνήσια επιλογή και πραγματικό ανταγωνισμό τιμών. Για να αυξήσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των προστίμων που επιβάλλει, η Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού τους (βλ. IP/06/857). Η ανακοίνωση περί επιείκειας αναθεωρήθηκε ώστε να παρέχει περισσότερες οδηγίες στις επιχειρήσεις που καταγγέλλουν τα καρτέλ (βλ. IP/06/1705) και να τα αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο. Ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης: κινήθηκε η διαδικασία κατά των εταιρειών Telefónica και Distrigaz (βλ. MEMO/06/91 και MEMO/06/197) και εκδόθηκε οριστική απόφαση με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 24 εκατ. ευρώ στον όμιλο Tomra (βλ. IP/06/398). Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάληψη δεσμεύσεων στις υποθέσεις FA Premier League, REPSOL και παράταση της συμφωνίας των Καννών (βλ. IP/06/356, IP/06/495 και IP/06/1311) φανερώνουν ότι οι δεσμεύσεις παραμένουν αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων ανταγωνισμού. Χρηματική ποινή ύψους 280,5 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στη Microsoft για μη τήρηση των υποχρεώσεών της βάσει προηγούμενης απόφασης του 2004 (βλ. IP/06/979).

Συγκεντρώσεις

Ο αριθμός των συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν το 2006 στην Επιτροπή έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 356. Σε 13 περιπτώσεις κινήθηκε διαδικασία εμπεριστατωμένης έρευνας, σε δύο περιπτώσεις τα κοινοποιούντα μέρη εγκατέλειψαν την πράξη συγκέντρωσης κατά την εμπεριστατωμένη έρευνα, ενώ δεν εκδόθηκαν απαγορευτικές αποφάσεις. 13 συναλλαγές εγκρίθηκαν υπό όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση δεν νοθεύει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή στην υπόθεση T-Mobile Austria/tele.ring επιτρέπουν στους αυστριακούς καταναλωτές να συνεχίσουν να επωφελούνται από ευνοϊκές προσφορές στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας (βλ. IP/06/535).

Κρατικές ενισχύσεις

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή προχώρησε σημαντικά τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν με το σχέδιο δράσης του 2005 για τις κρατικές ενισχύσεις (βλ. IP/05/680 και MEMO/05/195). Ένας νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία απλοποίησε την έγκριση των επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (βλ. IP/06/1453). Θεσπίστηκε νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (βλ. IP/06/1600). Εγκρίθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτές οι δύο δέσμες κανόνων φανερώνουν ποιοτική πρόοδο που επιτρέπει τον καλύτερο χειρισμό των δημόσιων επιδοτήσεων που χορηγούνται για την αντιμετώπιση αποδεδειγμένων ελλείψεων της αγοράς και για συμβολή στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ο νέος κανονισμός «de minimis» προβλέπει ότι οι χαμηλές σχετικά επιδοτήσεις δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων για έγκριση από την Επιτροπή (βλ. IP/06/1765). Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, με την καταχώριση 921 νέων υποθέσεων.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ανταγωνισμού συνδυάστηκε με άλλα μέσα σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών αυτών οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα των καταναλωτών στην Ευρώπη. Η άρση των φραγμών όσον αφορά τον ανταγωνισμό στους εν λόγω τομείς ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και τονώνει την απασχόληση όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς που χρησιμοποιούν αυτούς τους βασικούς συντελεστές παραγωγής.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην έκθεση, παρέχει ουσιαστικές συμπληρωματικές πληροφορίες. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης και του εγγράφου εργασίας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar