Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bruxelles, den 29. juni 2007

Konkurrence: Årsberetningen for 2006 om konkurrencepolitikken og dens bidrag til en vækst- og beskæftigelsesfremmende økonomisk politik i EU

Europa-Kommissionen har netop vedtaget sin årsberetning om konkurrencepolitikken for 2006, der giver et overblik over udviklingen i konkurrencepolitikken i 2006. Den opsummerer de ændringer, der er sket i konkurrencereglerne og viser gennem konkrete eksempler, hvordan de konkurrencepolitiske virkemidler blev brugt til at styrke EU's økonomi til gavn for såvel forbrugerne som erhvervslivet.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "konkurrencepolitikken arbejder fortsat til gavn for forbrugerne og erhvervslivet i EU. At skabe forudsætningerne for en ufordrejet konkurrence og værne om denne konkurrence indgår som et integreret led i skabelsen af det indre marked. Den årsberetning, der netop er udsendt, illustrerer, hvordan det blev gjort i praksis i 2006. Denne oversigt over den indsats, der er gjort for at bekæmpe karteller, misbrug af dominerende stillinger og ulovlig statsstøtte, viser, hvordan konkurrencepolitikken helt konkret har fået markederne til at fungere bedre for alle borgere i EU".

Karteller og monopoler

Kommissionen har i 2006 vedtaget beslutninger i 7 kartelsager og pålagt 41 virksomheder bøder på i alt 1,846 mia. EUR. Dens indgreb over for disse 7 karteller har fået de berørte markeder til at fungere markant bedre og har i mange tilfælde betydet, at kunderne nu for første gang i mange år har fået reelle valgmuligheder og kan drage nytte af priskonkurrence. For at øge den afskrækkende virkning af sine bødepålæg har Kommissionen vedtaget nye retningslinjer for bødeudmåling (se IP/06/857). Samarbejdsmeddelelsen er blevet revideret for at give karteldeltagere, der hjælper Kommissionen med at afsløre karteller, en bedre vejledning (se IP/06/1705) og destabilisere kartellerne yderligere. Der er i flere tilfældet skredet ind over for misbrug af dominerende stilling, bl.a. blev der grebet ind overfor Telefónica og Distrigaz (se MEMO/06/91 og MEMO/06/197), og der blev truffet en endelig beslutning med et bødepålæg på 24 mio. EUR til Tomra-koncernen (se IP/06/398). Tilsagnsbeslutningerne i sagerne om FA Premier League, REPSOL og Cannes Extension Agreement (se IP/06/356, IP/06/495 og IP/06/1311) viser, at afkrævelse af tilsagn fra parterne stadigvæk er et effektivt middel til at løse konkurrenceproblemer. Desuden blev Microsoft idømt en tvangsbøde på 280,5 mio. EUR for ikke at have efterkommet de påbud, virksomheden fik pålagt ved en tidligere beslutning fra 2004 (se IP/06/979).

Fusioner

Antallet af fusionssager slog alle rekorder i 2006, hvor Kommissionen fik anmeldt i alt 356 fusioner. I 13 af sagerne blev der indledt tilbundsgående undersøgelse, to fusioner blev opgivet af de anmeldende parter under den tilbundsgående undersøgelse, og der blev ikke nedlagt forbud mod nogen fusion. 13 fusioner blev godkendt på betingelser, der skal sikre, at de ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. I sagen om T-Mobile Austria/tele.ring vil de tilsagn, Kommissionen opnåede fra parterne, sikre, at de østrigske kunder fortsat vil nyde godt af favorable mobiltelefontilbud (se IP/06/535).

Statsstøtte

På statsstøtteområdet er Kommissionen nået et godt stykke videre med de reformer, der blev sat i gang med den handlingsplan på statsstøtteområdet, den vedtog i 2005 (se IP/05/680 og MEMO/05/195). Godkendelsen af regional investeringsstøtte er blevet forenklet med vedtagelsen af en ny gruppefritagelsesforordning (se IP/06/1453). Der er indført nye rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (se IP/06/1600). Desuden er der vedtaget nye retningslinjer for risikokapital. Disse to sæt regler vil fremme en bedre målretning af de offentlige midler, således at de sættes ind på at afhjælpe dokumenterede markedssvigt for derigennem at skabe bedre forudsætninger for økonomisk vækst og flere arbejdspladser i EU. Den nye de minimis-forordning, der er vedtaget, indebærer, at der nu er færre tilfælde, hvor bagatelstøtte skal forhåndsgodkendes af Kommissionen (se IP/06/1765). Sideløbende med disse reformer er arbejdsbyrden på statsstøtteområdet steget betydeligt, idet der blev registreret 921 nye sager.

Beretningen indeholder tillige en gennemgang af, hvordan konkurrencepolitikken blev kombineret med andre virkemidler i udvalgte, prioriterede sektorer såsom energisektoren, finanssektoren og telesektoren med det formål at bringe disse markeder, som har stor betydning for alle forbrugerne i EU i deres dagligdag, til at fungere bedre. Eliminering af de hindringer, der findes for fri konkurrence i disse sektorer, kan fremme den økonomiske vækst og skabe flere arbejdspladser, ikke blot i selve disse sektorer, men også i alle de industrisektorer, der bruger deres vigtige inputs.
I bilaget til beretningen findes et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der indeholder en mængde yderligere oplysninger. Hele beretningen og arbejdsdokumentet kan findes på:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar