Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

V Bruselu dne 29. června 2007

Hospodářská soutěž: Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006, příspěvek k evropské hospodářské politice zaměřené na růst a zaměstnanost

Evropská komise přijala svou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a shrnula v ní hlavní události, k nimž v této oblasti došlo v minulém roce. Zpráva obsahuje informace o změnách pravidel a politiky hospodářské soutěže a na konkrétních příkladech ukazuje, jak využívání nástrojů hospodářské politiky posilovalo evropské hospodářství a přinášelo prospěch spotřebitelům i podnikům.

Neelie Kroesová, komisařka pro hospodářskou soutěž, uvedla: „Politika hospodářské soutěže slouží evropským spotřebitelům a podnikům. Vytváření a zachovávání podmínek nerušené hospodářské soutěže je nedílnou součástí úsilí o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Výroční zpráva ukazuje, jak byl tento úkol prakticky naplňován v roce 2006. Předkládá konkrétní výsledky, kterých politika hospodářské soutěže dosáhla v oblasti boje proti kartelům, zneužívání dominantního postavení a nezákonnému poskytování státní podpory ve snaze zlepšit fungování trhů v zájmu všech evropských občanů.“

Antimonopolní opatření

V roce 2006 Komise rozhodla ve věci 7 kartelů a uložila přitom 41 podnikům pokuty v celkové výši 1 846 milionů EUR. Zánik těchto kartelů výrazně zlepší fungování příslušných trhů, v mnoha případech zákazníkům poskytne skutečnou možnost volby a poprvé za dlouhá léta umožní skutečnou cenovou soutěž. Komise rovněž přijala nové pokyny k metodě vyměřování pokut (viz IP/06/857), aby zvýšila odstrašující účinek pokut, které ukládá. Přepracovala oznámení o shovívavosti, aby poskytla jasnější informace podnikům, které chtějí upozornit na protiprávní jednání (viz IP/06/1705), a tím dále přispěla k destabilizaci kartelů. Přijala rovněž nová opatření v oblasti sankcí za zneužívání dominantního postavení: zahájila řízení s podniky Telefónica a Distrigaz (viz MEMO/06/91 a MEMO/06/197) a přijala konečné rozhodnutí ve věci skupiny Tomra, v němž této skupině uložila pokutu 24 milionů EUR (viz IP/06/398). Rozhodnutí o závazcích ve věcech FA Premier League, REPSOL a Úmluva o prodloužení dohody z Cannes (Cannes Extension Agreement) (viz IP/06/356, IP/06/495 a IP/06/1311) ukazují, že závazky i nadále zůstávají účinným prostředkem řešení problémů hospodářské soutěže. Za nedodržení závazků uvedených v rozhodnutí z roku 2004 bylo společnosti Microsoft uloženo penále ve výši 280,5 milionů EUR (viz IP/06/979).

Spojování podniků

Počet spojování podniků ohlášených Komisi dosáhl v roce 2006 rekordního počtu 356. Ve 13 případech bylo zahájeno podrobné šetření, ve dvou případech oznamující strany během podrobného šetření od spojení odstoupily a v žádném případě nebylo vydáno rozhodnutí o zákazu spojení. Třináct transakcí bylo povoleno s určitými podmínkami, které zajistily, že spojení podniků výrazně nepoškodí hospodářskou soutěž. Například nápravná opatření, která Komise vymohla ve věci T-Mobile Austria/tele.ring, umožnila rakouským spotřebitelům dále při telefonování využívat cenově příznivé nabídky (viz IP/06/535).

Státní podpora

V oblasti státní podpory Komise výrazně pokročila při provádění reforem zahájených akčním plánem pro státní podporu v roce 2005 (viz IP/05/680 a MEMO/05/195). Nové nařízení o blokových výjimkách zjednodušilo schvalování regionální investiční podpory (viz IP/06/1453). Byl zaveden nový rámec pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace (viz IP/06/1600). Byly přijaty nové pokyny pro rizikový kapitál. Zveřejnění těchto dvou souborů pravidel představuje kvalitativní posun v úsilí o zaměření veřejných dotací na prokázaná selhání trhu, jež by zlepšilo podmínky pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Díky novému nařízení de minimis byla další skupina menších dotací osvobozena od požadavku předchozího schválení Komisí (viz IP/06/1765). Souběžně s těmito reformami došlo k výraznému nárůstu pracovního zatížení souvisejícího se státními podporami, bylo zaevidováno 921 nových případů.

Zpráva rovněž pojednává o paralelním využití politiky hospodářské soutěže a dalších nástrojů ve vybraných prioritních oblastech, např. energetice, finančních službách a telekomunikacích, s cílem zlepšit fungování trhů v těchto oblastech, které ovlivňují každodenní život spotřebitelů v Evropě. Odstraňování překážek, které v těchto odvětvích brání účinné hospodářské soutěži přispívá k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst nejen v těchto odvětvích, ale i ve všech průmyslových odvětvích používajících jejich mimořádně významné produkty.
Ke zprávě je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje podstatné dodatečné informace. Úplné znění zprávy a pracovního dokumentu útvarů Komise je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar