Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Брюксел, 29 юни 2007 г.

Конкуренция: Годишен доклад за 2006 г. относно политиката за конкуренция, принос към европейската икономическа политика за растеж и работни места

Европейската комисия прие годишния си доклад за 2006 г. относно политиката за конкуренция, в който се прави преглед на основните тенденции в развоя на тази политика през 2006 г. Докладът обобщава промените в правилата и политиката за конкуренция и чрез конкретни примери показва как са били използвани инструментите на политиката за конкуренция за укрепването на европейската икономика и в услуга както на потребителите, така и на деловите среди.

Комисарят по конкуренция Нели Крус заяви: „Политиката за конкуренция продължава да служи на европейските потребители и делови среди.“ Създаването и гарантирането на условия, в които да не се нарушава конкуренцията, са ключови за функционирането на вътрешния пазар. Годишният доклад илюстрира как това е било постигнато на практика през 2006 г. Прегледът на борбата с картелите, със злоупотребите с господстващо положение и с незаконната държавна помощ разкрива конкретните резултати, постигнати от политиката за конкуренция, благодарение на които има по-добри пазарни условия за всички европейски граждани.

Антитръстова политика

През 2006 г. Комисията е приела решения срещу 7 картела и е наложила глоби на 41 предприятия за общо 1 846 млн. EUR. Преустановяването на дейността на тези 7 картела ще подобри решително функционирането на съответните пазари, като често и за първи път от години насам потребителите ще се радват на истински избор и ценова конкуренция. За да подсили възпиращия ефект на наложените от нея глоби, Комисията е приела нови насоки относно метода за определяне на глобите (вж. IP/06/857). Обявлението за освобождаване или намаляване на глоби (за т.нар. „снизходителност“) е ревизирано с цел да се дадат повече указания на лицата, които съобщават за нарушения (вж. IP/06/1705) и още повече да се дестабилизират картелите. Предприети са нови стъпки за санкциониране на злоупотребите с господстващо положение: заведени са дела срещу Telefónica и Distrigaz (вж. MEMO/06/91 и MEMO/06/197) и е прието едно окончателно решение за налагане на глоба от 24 млн. EUR на Tomra group. Решенията за поемане на ангажименти по делата за FA Premier League, REPSOL и споразумението за разширяване на Cannes (вж. IP/06/356, IP/06/495 и IP/06/1311) показват, че поемането на ангажименти продължава да е ефективен начин за справяне с проблеми в сферата на конкуренцията. На Microsoft е наложено периодично санкционно плащане от 280,5 млн. EUR за неспазване на задълженията на компанията по предишното решение от 2004 г. (вж. IP/06/979).

Сливания

През 2006 г. оповестените на Комисията сливания достигат рекордния брой 356. По 13 случая са открити задълбочени разследвания, оповестяващите страни са се отказали от две концентрации по време на разследвания, няма решения за забрана. 13 операции са разрешени при определени условия, които гарантират, че концентрацията няма съществено да затрудни конкуренцията. Например, благодарение на принудителните мерки, постигнати от Комисията по делото T-Mobile Austria/tele.ring, австрийските потребители ще продължат да се възползват от изгодни оферти за мобилни телефонни услуги (вж. IP/06/535).

Държавни помощи

В сферата на държавните помощи Комисията е постигнала значителен напредък в реформите, започнати с Плана за действие относно държавните помощи от 2005 г. (вж. IP/05/680 и MEMO/05/195). Нов регламент за групово освобождаване опростява процедурата за одобряване на регионални инвестиционни помощи (вж. IP/06/1453). Въведена е нова рамка за държавната помощ за научноизследователска дейност, развитие и иновации (вж. IP/06/1600). Приети са нови насоки за рисковия капитал. Тези два комплекта от правила бележат качествена стъпка напред по отношение на държавните субсидии за доказали пазарната си неефективност предприятия, като благоприятстват условията за икономически растеж и работни места в Европа. Новият регламент 'de minimis' освобождава по-малките субсидии от задължителното предварително разрешение от Комисията (вж. IP/06/1765). Паралелно с тези реформи, с регистрираните 921 дела, значително е нараснал обемът на работата по контрола на държавните помощи.

Докладът разглежда също как е било използвано съчетанието от политика за конкуренция и други инструменти в подбрани приоритетни сектори като енергетика, финансови услуги и телекомуникации, за да се подобри функциониране на тези пазари, които засягат ежедневието на потребителите в цяла Европа. Овладяването на препятствията пред конкуренцията в тези сектори насърчава икономическия растеж и заетостта не само в самите сектори, но и във всички производствени сектори, които използват тези ключови ресурси и средства.
Работен документ на службите на Комисията, приложен към доклада, съдържа съществена допълнителна информация. Пълният текст на доклада и на работния документ са на разположение тук:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar