Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/970

Βρυξέλλες/Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2007

Περιβάλλον: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις συμφωνίες που επετεύχθησαν στο Συμβούλιο

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που επετεύχθησαν σήμερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση της βασικής κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα, για τον περιορισμό των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών στα ύδατα και για την απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου από την ΕΕ. Ο Επίτροπος κ.Δήμας εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα ώθηση που θα πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και τη μείωση των εκπομπών CO2 στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ο Επίτροπος κ.Δήμας ανέφερε τα εξής: «Συγχαίρω τη γερμανική προεδρία για την πολύ παραγωγική σύνοδο και για την επιτυχία με την οποία ολοκληρώθηκε η προεδρία όσον αφορά το περιβάλλον. Οι σημερινές πολιτικές συμφωνίες για τα απόβλητα, για τις εκπομπές στα ύδατα και για τον υδράργυρο αποτελούν σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής προστασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Τα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο αποτελούν για μας στέρεα βάση για την επιτέλεση του έργου μας σε πολλούς τομείς κατά το επόμενο έτος.»

Οδηγία- πλαίσιο για τα απόβλητα

Η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη κατά την πρώτη ανάγνωση της αναθεώρησης της οδηγίας- πλαισίου για τα απόβλητα αφορά πολλές από τις αλλαγές που υπέβαλε η Επιτροπή με την πρότασή της το Δεκέμβριο του 2005 (βλ IP/05/1673). Οι κυριότερες πτυχές της συμφωνίας αυτής είναι οι εξής:

  • Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, με τη δέσμευση από πλευράς κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και να αξιολογούν συγκριτικά την πρόοδο που σημειώνουν.
  • Μια σαφής «ιεράρχηση» των πέντε εναλλακτικών δυνατοτήτων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Βάσει της «ιεράρχησης» αυτής η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων είναι η πιο ικανοποιητική από περιβαλλοντικής απόψεως δυνατότητα, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, την ανακύκλωση/λιπασματοποίηση, την ανάκτηση ενεργειακών πόρων μέσω της αποτέφρωσης και τέλος από τη διάθεσή τους σε χώρους ταφής απορριμάτων, ως την λιγότερο κακή εναλλακτική δυνατότητα. Η ιεράρχηση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται ευέλικτα ώστε να αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντικής άποψης.
  • Οι βελτιώσεις του ορισμού των αποβλήτων, ώστε να καταστεί πιο σαφής και να είναι πιο εύκολη η χρησιμοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ιδίως ένας νέος μηχανισμός για τον καθορισμό κριτηρίων ώστε να προσδιοριστεί πότε ορισμένα απόβλητα, όπως είναι το λίπασμα ή τα λιθώδη υλικά κατασκευής και τα οικοδομικά απόβλητα, παύουν να θεωρούνται απόβλητα.

Η νέα οδηγία θα ανικαταστήσει τρεις άλλες οδηγίες: την υφιστάμενη οδηγία- πλαίσιο για τα απόβλητα, την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα και την οδηγία για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Είναι διατυπωμένη κατά τρόπο ουσιαστικά απλούστερο και σαφέστερο σε σχέση με τις υφιστάμενες οδηγίες, καταργεί μια σειρά περιττών διατάξεων ενώ βελτιώνει άρθρα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική προστασία.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι επετεύχθη συμφωνία στο δύσκολο θέμα της ταξινόμησης των αποτεφρωτήρων δημοτικών αποβλήτων.

Πρότυπα ποιότητας των υδάτων

Η Επιτροπή εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της σχετικά με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας των υδάτων η οποία θα βελτιώσει την οδηγία- πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία τους. Η συμφωνία αφορά τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής (βλ. IP/06/1007), δηλαδή τα περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα και τη βαθμιαία κατάργηση ορισμένων ουσιών. Βάσει της νέας οδηγίας θα καθορίζονται τα όρια για τις συγκεντρώσεις ουσιών όπως είναι τα φυτοφάρμακα, τα βαρέα μέταλλα και τα βιοκτόνα τα οποία εντοπίζονται στα επιφανειακά ύδατα.

Το Συμβούλιο καθιέρωσε μια εναλλακτική μέθοδο για την παρακολούθηση των προτύπων ποιότητας των υδάτων η οποία περιλαμβάνει τη μέτρηση της συγκέντρωσης ουσιών οι οποίες εντοπίζονται στα ιζήματα καθώς και στα φυτά και στους οργανισμούς που αναπτύσσονται μέσα στο νερό. Η μέθοδος αυτή προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας και τις ίδιες διασφαλίσεις με τη μέθοδο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων που πρότεινε η Επιτροπή.

Υδράργυρος

Πολιτική συμφωνία επετεύχθη επίσης σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού για την απαγόρευση της εξαγωγής υδραργύρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία διατηρεί το αρχικό πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής (βλ. IP/06/1481) και προβλέπει την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πλέον στους τομείς παραγωγής χλωρίου-αλκαλίων και μη σιδηρούχων μετάλλων καθώς και στον καθαρισμό του φυσικού αερίου, όταν αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση της εξαγωγής τον Ιούλιο του 2011.

Η Επιτροπή επιδιώκει να αναπτύξει τρόπους για την οριστική αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου σε προσαρμοσμένα ορυχεία άλατος και σε πετρώδεις σχηματισμούς σε μεγάλο βάθος. Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη αποθήκευση του υδραργύρου με ασφάλεια υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ότι θα προβλέπονται αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας.


Side Bar