Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/966

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2007

Έλεγχοι της ασφάλειας των τροφίμων: οι μισές σχεδόν από τις κοινοποιήσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης αφορούν εισαγωγές που δεν επετράπησαν στα σύνορα της ΕΕ

Το 45% περίπου των κοινοποιήσεων που έγιναν το 2006 στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές στην ΕΕ αφορούσε προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία είχαν αποκλεισθεί στα σύνορα από τις ελεγκτικές αρχές της ΕΕ λόγω εντοπισμού κινδύνων. Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Υγείας, κ. Μάρκος Κυπριανού, επισκέφθηκε σήμερα το συνοριακό σταθμό ελέγχου της Αμβέρσας θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία των ελέγχων της ασφάλειας των τροφίμων και την συμβολή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για την εγγύηση της ασφάλειας αυτής. Ο κ. Κυπριανού παρουσίασε την ετήσια έκθεση του 2006 σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία οι κοινοποιήσεις επικίνδυνων τροφίμων μειώθηκαν κατά 5% το 2006 σε σχέση με το 2005. Είναι η πρώτη φορά μετά τη θέσπιση αυτού του μέσου προστασίας της ασφάλειας των τροφίμων που σημειώθηκε μείωση του αριθμού των κοινοποιήσεων. Η μείωση είναι δυνατόν να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελεσματικά μέτρα κατά των παράνομων χρωστικών ουσιών και στην εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών κριτηρίων για ορισμένα παθογόνα μικρόβια. Τα κριτήρια αυτά αντικατέστησαν τα διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά κριτήρια που ίσχυαν πρωτύτερα. Το περασμένο έτος παραλήφθηκαν συνολικά μέσω του RASFF 6.840 κοινοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους από τρόφιμα και ζωοτροφές σε σύγκριση με τις 7.170 κοινοποιήσεις το 2005. Οι περισσότερες κοινοποιήσεις αφορούσαν προϊόντα αλιείας (21%) και ακολουθούσαν το κρέας και τα προϊόντα κρέατος (13%) καθώς και τα δημητριακά και προϊόντα αρτοποιίας (12%). Η έκθεση του 2006 για το RASFF εξετάζει επίσης ορισμένα από τα σημαντικότερα συμβάντα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων κατά το έτος αυτό και παραθέτει τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος για την Υγεία, δήλωσε: «Το γεγονός ότι οι μισές σχεδόν από τις κοινοποιήσεις ασφάλειας τροφίμων στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης αφορούν εισαγωγές που δεν επετράπησαν στα σύνορα της ΕΕ, δείχνει την σημασία και την αποτελεσματικότητα των συνοριακών μας ελέγχων. Το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές παίζει σημαντικό ρόλο στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας τροφίμων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε κρίσεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε αρχικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούνται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία. Κάθε χρόνο που περνάει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ γίνεται ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο και συνιστά υπόδειγμα για άλλες χώρες που αναζητούν τρόπους αύξησης του επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών. »

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) είναι ένα μέσο γρήγορης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου στην ανθρώπινη ή ζωική τροφική αλυσίδα. Όλα τα μέλη του RASFF (ΕΕ-27, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία) διαθέτουν μια 24-ωρη υπηρεσία που εξασφαλίζει την αποστολή, παραλαβή και διεκπεραίωση των επειγουσών κοινοποιήσεων στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Χάρη στο RASFF αποφεύχθηκαν πολλοί διατροφικοί κίνδυνοι προτού αυτοί βλάψουν τους καταναλωτές.

Προειδοποιήσεις και πληροφόρηση

Η έκθεση κατανέμει το συνολικό αριθμό κοινοποιήσεων το 2006 σε κοινοποιήσεις προειδοποίησης (934) και σε κοινοποιήσεις πληροφόρησης (1.989). Οι κοινοποιήσεις προειδοποίησης αποστέλλονται όταν το επικίνδυνο τρόφιμο ή ζωοτροφή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά και απαιτείται άμεση δράση. Στην πλειονότητά τους (62%) οι κοινοποιήσεις προειδοποίησης το 2006 αφορούσαν προϊόντα καταγωγής ΕΕ και τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα εντοπίσθηκαν από ελέγχους που διεξήχθησαν στην αγορά. Όσον αφορά τις κατηγορίες κινδύνων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις αφορούσαν πιθανούς παθογόνους μικροοργανισμούς, βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρος στα ψάρια) και μυκοτοξίνες.

Οι κοινοποιήσεις πληροφόρησης αποστέλλονται όταν εντοπίζεται κάποιος κίνδυνος αλλά δεν απαιτείται άμεση δράση από άλλο κράτος μέλος, δεδομένου ότι το προϊόν δεν έχει διατεθεί στην αγορά του, π.χ. αποστολές εμπορευμάτων οι οποίες σταμάτησαν στα σύνορα. Οι περισσότερες κοινοποιήσεις πληροφόρησης (75%) αφορούσαν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και το 40% των εν λόγω κοινοποιήσεων αφορούσαν μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες σε ξηρούς καρπούς).

Ασφαλείς εισαγωγές

Οι μισές περίπου από όλες τις κοινοποιήσεις μέσω του RASFF το 2006 αφορούσαν προϊόντα η εισαγωγή των οποίων δεν είχε επιτραπεί στα σύνορα της ΕΕ λόγω της επικινδυνότητας που διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν. Όποτε εντοπίζεται ένα τέτοιο προϊόν, το RASFF ενημερώνει την τρίτη χώρα προκειμένου να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του προβλήματος. Το 2006 απεστάλησαν 1.959 ενημερωτικά σημειώματα σε τρίτες χώρες για επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονταν από τις χώρες αυτές. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρού και επίμονου προβλήματος, η Επιτροπή αποστέλλει επιστολή στις εθνικές αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας έτσι ώστε να θέσουν σε εφαρμογή διορθωτικά μέτρα, όπως διαγραφή εγκαταστάσεων από τους σχετικούς καταλόγους, απαγόρευση εξαγωγών ή εντατικοποίηση ελέγχων.

Διάδοση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο

Η έκθεση για το RASFF παρουσιάζει επίσης τις μελλοντικές ενέργειες που προγραμματίζονται στον τομέα αυτό. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται ένα σχέδιο προώθησης της ιδέας ενός παγκόσμιου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων. Σε πρώτο στάδιο, η Επιτροπή θα συνδράμει τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ώστε να καταρτίσουν εθνικό σύστημα βελτίωσης της προστασίας των καταναλωτών.

Για το σκοπό αυτό, έχουν προγραμματισθεί τρία σεμινάρια κατάρτισης το 2007 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». Απώτερος στόχος είναι η συνένωση όλων αυτών των εθνικών συστημάτων σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συστημάτων προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων.

Για περαιτέρω πληροφορίες. : http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm


Side Bar