Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Brusel 25. januára 2007

Príležitosť pre Európu – štúdia Komisie predpovedá 400% rast kreatívneho online obsahu

Podľa novej štúdie vypracovanej pre Európsku komisiu dosiahnu výnosy z online obsahu v Európe do roku 2010 výšku 8,3 miliardy EUR, čo predstavuje 400 % nárast v priebehu piatich rokov. V prípade väčšiny pokrokových sektorov bude mať online obsah významný podiel na celkových výnosoch: asi 20 % za hudbu a 33 % za videohry. Zo štúdie vyplýva, že vďaka rozšíreniu širokopásmových služieb, zavádzaniu pokrokových mobilných sietí a hromadnému prijatiu digitálnych zariadení sa distribúcia online obsahu na masovom trhu stáva skutočnosťou a vytvára pre Európu jedinečné príležitosti.

Podľa slov Viviane Redingovej, komisárky pre informačnú spoločnosť a médiá „dlho očakávaná digitálna konvergencia sa stáva hospodárskou realitou a vytvára veľké príležitosti pre európskych spotrebiteľov, poskytovateľov obsahu a technologických priemyselných odvetví." „Využitie týchto príležitostí si môže vyžadovať prehodnotenie technických a právnych otázok, pre ktoré by modernizovaná a trhovo orientovaná koncepcia mohla predstavovať pridanú hodnotu európskeho obsahu. Keďže na druhú polovicu roka 2007 pripravujem svoj balíček „Online obsah na jednotnom európskom trhu“, nová štúdia bude veľmi užitočná.

V tejto novej štúdii na tému „Interaktívny obsah a konvergencia: dôsledky pre informačnú spoločnosť“ („Interactive Content and Convergence: Implications for the Information Society“) sa posúdil potenciál nového trhu s kreatívnym online obsahom. Hoci trh neustále rastie, podľa štúdie je potrebné riešiť technické, ekonomické a právne problémy – najmä v oblasti práv duševného vlastníctva a interoperability – aby Európa mohla rýchlejšie uvádzať produkty na trh. Zo štúdie vyplýva aj to, že Európa zaostáva za Spojenými štátmi v oblasti vývoja interaktívnych pevných širokopásmových služieb a za Japonskom a Kóreou v oblasti mobilných služieb.

Na základe rozsiahlych konzultácií sa uvádza 36 prekážok, ktoré brzdia vývoj online obsahu a posudzuje sa ich vplyv na trh až do roku 2010.

Najzrejmejšou prekážkou súčasnosti je prepojenie/konektivita. Hoci širokopásmové služby sa šíria rýchlo a spotrebitelia ich prijímajú s nadšením, existuje riziko, že medzi členskými štátmi EÚ budú aj naďalej veľké rozdiely. V prípade mobilných služieb patrí k prekážkam pomalé zavádzanie 3G v Európe a niekedy zmätočné stanovovanie cien a zostavovanie poplatkov/štruktúra dátových taríf.

Mnohí účastníci trhu sa ešte neprispôsobili novým distribučným technológiám, ktoré prekračujú štátne hranice a tradične samostatné/oddelené sektory. To predstavuje obrovskú prekážku rozvoja online obsahu; inovatívne a kolaboratívne riešenia na využívanie online obsahu sú však na ceste.

Pirátstvo odčerpáva potenciálne výnosy a zabraňuje mediálnym spoločnostiam uverejňovať obsah na internete. Na bezpečné a udržateľné rozšírenie digitálnej distribúcie sú potrebné efektívne systémy správy digitálnych práv (DRM, Efficient Digital Rights Management) určené na správu a ochranu digitálneho obsahu. Obavy z nedostatočnej interoperability alebo štandardizácie DRM môžu z dlhodobého hľadiska pôsobiť ako brzda v oblasti služieb a zariadení digitálneho obsahu.

Významný vplyv na trh má aj prijatie nových služieb obsahu zo strany spotrebiteľov, nedostatok špecializácie v mediálnych spoločnostiach, ako aj náklady na digitalizáciu obsahu.

Kým niektoré prekážky sú celosvetové, niektoré sú spôsobené európskym trhovým a právnym rámcom a môžu značne spomaliť rast a konkurencieschopnosť. Ako sa trh rozvíja, niektoré prekážky sa odstránia vďaka novým obchodným praktikám, kým iné si môžu vyžadovať opatrenia zo strany priemyslu a právnych predpisov EÚ v záujme zabezpečenia právnej istoty pre spotrebiteľov, poskytovateľov obsahu a hardvérový priemysel.

Štúdia bude dôležitým inšpiračným zdrojom pre návrhy Komisie o online obsahu na európskom jednotnom trhu, ktorých predloženie sa plánuje na druhú polovicu roku 2007. Výsledkom verejnej konzultačnej ankety o online obsahu na európskom jednotnom trhu (28. júl až 13. október 2006) a verejného prerokovania z 11. októbra 2006 bolo viac ako 75 písomných príspevkov, ktoré sa v súčasnosti analyzujú z hľadiska užitočnosti pre návrhy. Vyše 160 príspevkov bolo zaslaných elektronickou poštou.

Ďalšie informácie:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar