Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Bruksela, dnia 25 stycznia 2007 r.

Szansa dla Europy – badanie przeprowadzone dla Komisji przewiduje wzrost o ponad 400 % kreatywnych treści online

Z analizy przeprowadzonej na zlecenie Komisji wynika, że przychody uzyskiwane z treści online wyniosą w Europie 8,3 miliardów dolarów do 2010 r., co oznacza wzrost o ponad 400 % w ciągu pięciu lat. W przypadku najbardziej zaawansowanych sektorów treści internetowe będą stanowiły znaczną część całkowitych przychodów, tzn. około 20 % przychodów w sektorze muzyki i 33 % w sektorze gier wideo. Badanie pokazuje, że dzięki rozpowszechnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu, rozwojowi zaawansowanych sieci telefonii komórkowej oraz powszechnemu stosowaniu urządzeń cyfrowych masowa dystrybucja treści online staje się rzeczywistością, stwarzając wyjątkowe szanse dla Europy.

„Długo oczekiwana konwergencja cyfrowa staje się rzeczywistością gospodarczą, otwierając szereg możliwości dla konsumentów, dostawców treści i sektorowa technologii” – stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Dla ich wykorzystania konieczne mogą być nowe rozwiązania techniczne i prawne, tam gdzie nowoczesne i zorientowane na rynek wewnętrzny podejście miałoby pozytywny wpływ na treści europejskie. Przedstawione dzisiaj wyniki badania będą bardzo przydatne dla pakietu „Treści internetowe na jednolitym rynku europejskim”, który przygotowujemy na drugą połowę 2007 r.”

W tym nowym badaniu „Interaktywne treści i konwergencja: znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego" oceniono potencjał powstającego rynku kreatywnych treści internetowych. Z badania wynika, że mimo stałego rozwoju rynku konieczne jest rozwiązanie problemów technologicznych, gospodarczych i prawnych, szczególnie tych dotyczących praw własności intelektualnej i interoperacyjności, tak by przyspieszyć wprowadzanie nowości technologicznych na europejski rynek. Badanie świadczy o tym, że Europa nadrabia zaległości w stosunku do USA, będących liderem w dziedzinie rozwoju interaktywnych usług stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także w stosunku do Japonii i Korei w zakresie usług telefonii komórkowej.

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji wyodrębniono 36 przeszkód utrudniających rozwój treści internetowych oraz oceniono ich wpływ na rynek do 2010 r.

Obecnie najczęstszą przeszkodą jest zdolność przyłączeniowa. Mimo że szerokopasmowy dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy, a klienci z entuzjazmem wykorzystują tę technologię, istnieje ryzyko, że pozostaną znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. W odniesieniu do telefonii komórkowej utrudnienie stanowi wolne tempo przechodzenia w Europie na usług 3G oraz, w niektórych przypadkach, niejasny sposób ustalania cen i struktura opłat za transmisję danych.

Wielu uczestników rynku musi się dopiero dostosować do nowych technologii dystrybucyjnych, które mają charakter transgraniczny i łączą tradycyjnie niezwiązane ze sobą branże. Stanowi to wciąż najważniejsze utrudnienie dla rozwoju treści internetowych. Jednakże pojawiają się oparte na innowacjach i współpracy rozwiązania służące wykorzystaniu treści online.

Piractwo prowadzi do utraty potencjalnych dochodów i powoduje, że przedsiębiorstwa z sektora mediów nie publikują treści online. Dążąc do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju dystrybucji cyfrowej należy wprowadzić efektywne systemy zarządzania prawami do zasobów cyfrowych (digital rights management, DRM), służące zarządzaniu treściami internetowymi i ich ochronie. Jednakże obawy związane z brakiem interoperacyjności lub standaryzacji DRM mogą w dłuższym okresie utrudnić rozwój usług i urządzeń związanych z treściami cyfrowymi.

Znaczny wpływ na rynek mają również: akceptacja ze strony konsumentów nowych usług, brak specjalistycznych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora mediów oraz koszty digitalizacji treści.

Podczas gdy niektóre z przeszkód mają charakter globalny, inne dotyczą wyłącznie rynku europejskiego i europejskich ram prawnych. Mogą one w znaczny sposób zmniejszyć tempo wzrostu i ograniczyć konkurencyjność. Ponieważ rynek dojrzewa, kształtujące się praktyki gospodarcze doprowadzą do eliminacji niektórych przeszkód, jednak do usunięcia innych konieczne będą działania podejmowane na poziomie przemysłu i prawodawstwa unijnego, tak by stworzyć pewność prawną dla konsumentów, dostawców treści i producentów urządzeń.

Badanie wniesie ważny wkład do wniosków Komisji dotyczących pakietu „Treści internetowe na jednolitym rynku europejskim”, które zostaną przedłożone w drugiej połowie 2007 r. W ramach publicznych konsultacji w sprawie pakietu „Treści internetowe na jednolitym rynku europejskim” przeprowadzonych w dniach od 28 lipca do 13 października 2006 oraz otwartego posiedzenia, które odbyło się dnia 11 października 2006, uzyskano ponad 175 pisemnych uwag, które dla uwzględnienia ich we wnioskach są obecnie analizowane. Ponad 160 uwag przesłano pocztą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar