Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Brussel, 25 januari 2007

Meer dan 400% groei voor creatieve inhoud online, voorspelt een studie van de Commissie – een kans voor Europa

De inkomsten uit online-inhoud zullen tegen 2010 in Europa 8,3 miljard euro bedragen, hetgeen neerkomt op een groei met meer dan 400% in vijf jaar; dat blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Commissie. Voor de meest geavanceerde sectoren zal online-inhoud een aanzienlijk aandeel van de totale inkomsten vertegenwoordigen: ongeveer 20% voor muziek en 33% voor videogames. Dankzij de verspreiding van de breedbandtechnologie, de ontwikkeling van geavanceerde mobiele netwerken en de massale toepassing van digitale apparatuur wordt de grootschalige distributie van online-inhoud een realiteit die voor Europa unieke kansen schept, zo blijkt uit de studie.

"De lang verwachte digitale convergentie wordt een economische realiteit die voor de Europese consumenten, aanbieders van inhoud en technologiebedrijven belangrijke kansen creëert, zei Viviane Reding, EU-Commissaris met bevoegdheid voor informatiemaatschappij en media."Willen wij hiervan profiteren dan moeten de technische en juridische kwesties opnieuw worden bekeken; een gemoderniseerde en op de interne markt gerichte aanpak zou in dat verband voor Europese inhoud een meerwaarde betekenen. De nieuwe studie zal zeer nuttig blijken want momenteel ben ik bezig met de voorbereiding van mijn pakket "Online-inhoud voor de Europese interne markt" tegen de tweede helft van 2007.

In de nieuwe studie "Interactieve inhoud en convergentie: implicaties voor de informatiemaatschappij" werden de mogelijkheden geëvalueerd van de opkomende online-markt voor creatieve inhoud. In de studie werd vastgesteld dat, niettegenstaande de markt geleidelijk groeit, technologische, economische en juridische kwesties – met name intellectuele-eigendomsrechten en interoperabiliteit – moeten worden aangepakt zodat de marktrijpheid voor Europa wordt versneld. In de studie werd vastgesteld dat Europa achterligt bij de VS wat de ontwikkeling van interactieve breedbanddiensten betreft en bij Japan en Korea wat de ontwikkeling van mobiele diensten betreft.

Na uitvoerige raadplegingen werden 36 belemmeringen voor de ontwikkeling van online-inhoud geïdentificeerd en de gevolgen daarvan voor de markt tot 2010 geëvalueerd.

De meest evidente belemmering is connectiviteit. Hoewel breedband momenteel een snelle verspreiding kent en de consument er enthousiast gebruik van maakt, riskeren de verschillen tussen de lidstaten van de EU groot te blijven. Voor mobiele diensten is één van de belemmeringen de traagheid waarmee 3G in Europa ingang vindt en de soms verwarrende prijsbepaling en -structuur van de tarieven voor gegevensverwerking.

Vele marktspelers moeten zich nog aanpassen aan de nieuwe distributietechnologieën die grensoverschrijdend zijn en sectoren doorbreken die van oudsher gescheiden zijn. Dit is nog steeds een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van online-inhoud. Er wordt evenwel gewerkt aan innovatieve en gezamenlijke oplossingen om van online-inhoud gebruik te maken.

Piraterij doet mogelijke inkomsten verloren gaan en houdt mediabedrijven ervan af online-inhoud aan te bieden. Systemen voor een efficiënt beheer van digitale rechten (Digital Rights Management: DRM) om digitale inhoud te beheren en te beschermen zijn nodig voor een veilige en duurzame ontwikkeling van de digitale distributie op grote schaal. Het gebrek aan interoperabiliteit of standaardisering op het gebied van DRM kan evenwel de dienstverlening met betrekking tot digitale inhouden en de ontwikkeling van digitale apparatuur op de lange termijn in de weg staan.

Het al dan niet aanvaarden door de consument van nieuwe diensten op het gebied van inhoud, het gebrek aan gespecialiseerde vaardigheden bij de mediabedrijven of de kosten van de digitalisering van inhoud hebben ook belangrijke gevolgen voor de markt.

Sommige van deze obstakels zijn universeel maar andere zijn het gevolg van de Europese markt en het Europese juridische kader. Laatstgenoemde obstakels kunnen de groei en het concurrentievermogen ernstig in het gedrang brengen. Naarmate de markt rijper wordt, zullen sommige obstakels door nieuwe handelspraktijken uit de weg worden geruimd maar voor andere obstakels zullen maatregelen van het bedrijfsleven en EU-wetgeving nodig zijn om consumenten, aanbieders van inhoud en leveranciers van hardware zekerheid te bieden.

De studie zal voor een belangrijke inbreng zorgen in de voorstellen van de Commissie met betrekking tot "online-inhoud voor de Europese interne markt" die in de tweede helft van 2007 kenbaar zullen worden gemaakt. De vragenlijst in het kader van de openbare raadpleging over "online-inhoud voor de interne markt" (28 juni-13 oktober 2006) en de openbare hoorzitting van 11 oktober 2006 hebben tot meer dan 175 schriftelijke bijdragen geleid die momenteel met het oog op de voorstellen worden onderzocht. Meer dan 160 bijdragen werden online verzonden.

Voor verdere informatie:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar