Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Brüssel, 25. jaanuar 2007

Komisjoni uurimusega ennustatakse Interneti-põhise loomingulise sisuga materjali 400% kasvu – võimalus Euroopa jaoks

Euroopa Komisjoni uuest uurimusest nähtub, et Interneti-põhisest infosisust saadav tulu Euroopas ulatub 2010. aastaks 8,3 miljardi euroni, mis tähendab rohkem kui 400% kasvu viie aasta jooksul. Kõige arenenumate sektorite jaoks moodustab Interneti-põhine infosisu märkimisväärse osa kogutulust: ligikaudu 20% muusika- ja 33% videomängutööstuses. Uurimusest ilmneb, et tänu lairiba levikule ja kaasaegsete mobiilsidevõrkude väljaarendamisele ning digitaalseadmete ulatuslikule kasutamisele on Internetipõhise infosisu masstoodete levik muutumas reaalsuseks, luues Euroopa jaoks ainulaadseid võimalusi.

„Kauaoodatud digitaalne konvergents on muutumas majanduslikuks tegelikkuseks, luues võimalusi Euroopa tarbijatele, infosisu pakkujatele ja tehnoloogiatööstustele,“ ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Kasu saamiseks võib olla vajalik värske pilgu heitmine nii tehnikaalastele kui õiguslikele küsimustele, kus uuendatud ja siseturule suunatud lähenemisviis lisaks väärtust Euroopa päritoluga infosisule.“ Kõnealusest uurimusest on palju kasu, kuna koostan praegu paketti „Interneti-põhine infosisu Euroopa ühtsel turul“ 2007. aasta teiseks poolaastaks.“

Uues uurimuses „Interaktiivne infosisu ja konvergents: kuidas need mõjutavad infoühiskonda" hinnati kujuneva Interneti-põhise loomingulise sisuga materjali turu võimalusi. Leiti, et kuigi turg kasvab pidevalt, on Euroopa turu kiiremaks arenemiseks vaja tegelda tehnoloogiliste, majanduslike ja õiguslike – eelkõige intellektuaalomandi õiguste ja koostalitlusvõime alaste – probleemidega. Uurimusest ilmnes, et Euroopa järgneb interaktiivsete fikseeritud lairibateenuste arendamises juhtpositsioonil olevale USA-le ning mobiilsideteenuste alal Koreale ja Jaapanile.

Pärast laialdast arutelu määratleti uurimuses Interneti-põhise infosisu arendamise 36 takistavat asjaolu ning hinnati nende mõju turule kuni aastani 2010.

Praegu on kõige ilmsem takistus ühenduvus. Kuigi lairiba kasutus levib kiiresti ja tarbijad sellega innukalt tegelevad, on erinevused ELi liikmesriikide vahel jätkuvalt suured. Mobiilsideteenuste alased takistused on seotud mobiilside kolmanda põlvkonna aeglase kasutuselevõtuga Euroopas ning mõnikord segadusttekitava andmetariifide struktuuri ja hinnakujundusega.

Paljud turul tegutsejad peavad endiselt kohanema uue levitehnoloogiaga, mis ulatub riigipiiridest ja tavapäraselt eraldatud sektoritest kaugemale. See on Interneti-põhise infosisu arendamisel endiselt peamine takistus. Interneti-põhise infosisu kasutamiseks on siiski leitud uuenduslikke ja koostöö-alaseid lahendusi.
Piraatlus vähendab võimalikke tulusid ja seetõttu ei taha meediaettevõtted infosisu Internetti üles panna.

Tõhusad digitaalõiguste haldamise (DRM) süsteemid on digitaalse infosisu haldamiseks ja kaitsmiseks vajalikud, et tagada digitaallevi ohutu ja jätkusuutlik areng. Pikemas perspektiivis võib mure digitaalõiguste haldamises puuduva koostalitlusvõime või standardimise pärast osutuda takistuseks digitaalsete infosisuteenuste ja seadmete kasutamisel. Uute infosisuteenuste vastuvõtt tarbijate poolt, erioskuste puudumine meediaettevõtetes ja infosisu digitaliseerimise kulud mõjutavad ka turgu olulisel määral.

Kui ühed takistused on ülemaailmsed, siis teised on tingitud Euroopa turust ja õiguslikust raamistikust. Need võivad märkimisväärselt pidurdada majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Turu arenedes kõrvaldatakse ühed takistused äritavade kujunemise käigus, kuid teiste jaoks on tööstuses ja ELi õigusaktidega vaja võtta meetmed, et tarbijatele, infosisu pakkujatele ja riistvaratööstusele oleks tagatud õiguskindlus.

Eespool nimetatud uurimus on oluline panus komisjoni ettepanekutesse, mis käsitlevad Interneti-põhist infosisu Euroopa ühtsel turul ja mida tõenäoliselt esitletakse 2007. aasta teisel poolaastal. Avaliku küsitluse „Interneti-põhine infosisu Euroopa ühtsel turul“ (28. juuli – 13. oktoober 2006) ja 11. oktoobril 2006 läbiviidud avaliku arutelu tulemusena laekus rohkem kui 175 kirjalikku arvamust, mida praegu ettepanekute jaoks läbi töötatakse. Rohkem kui 160 arvamust on Internetti üles pandud.

Lisateave:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar