Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2007

Μελέτη της Επιτροπής προβλέπει αύξηση άνω του 400% για το δημιουργικό επιγραμμικό περιεχόμενο – μια ευκαιρία για την Ευρώπη

Σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, τα έσοδα από το επιγραμμικό περιεχόμενο θα ανέλθουν σε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2010, δηλαδή θα σημειωθεί αύξηση άνω του 400% σε πέντε χρόνια. Για τους πιο προηγμένους τομείς, το επιγραμμικό περιεχόμενο θα αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των συνολικών εσόδων: 20% περίπου για μουσική και 33% για βιντεοπαιχνίδια. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η μαζική διανομή επιγραμμικού περιεχομένου στην αγορά γίνεται πραγματικότητα χάρη στη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην εξάπλωση προηγμένων δικτύων κινητών επικοινωνιών και στη μαζική χρήση ψηφιακών συσκευών, δημιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη.

"Η από καιρό αναμενόμενη ψηφιακή σύγκλιση γίνεται οικονομική πραγματικότητα , δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους παρόχους περιεχομένου και τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης," δήλωσε η Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. "Για να επωφεληθούμε από την κατάσταση αυτή ίσως χρειαστεί να εξετάσουμε από μια νέα σκοπιά τα τεχνικά και νομικά θέματα, υιοθετώντας μια σύγχρονη και προσανατολισμένη στην εσωτερική αγορά προσέγγιση που θα πρόσθετε αξία στο ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Καθώς προετοιμάζω τη δέσμη μέτρων 'Επιγραμμικό περιεχόμενο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά' για το δεύτερο εξάμηνο του 2007, η παρούσα μελέτη θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη."

Στη νέα αυτή μελέτη με τίτλο 'Διαλογικό περιεχόμενο και σύγκλιση: συνέπειες για την κοινωνία της πληροφορίας' αξιολογήθηκε το δυναμικό της αναδυόμενης αγοράς δημιουργικού επιγραμμικού περιεχομένου και διαπιστώθηκε ότι παρά τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς, χρειάζεται να δοθεί απάντηση σε τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές προκλήσεις – κυρίως σε θέματα που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και διαλειτουργικότητα – προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να καταλάβει ταχύτερα θέση στην αγορά. Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ στην ανάπτυξη διαλογικών σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών και έναντι της Ιαπωνίας και της Κορέας στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Μετά από ευρείες διαβουλεύσεις, εντοπίστηκαν 36 εμπόδια στην ανάπτυξη επιγραμμικού περιεχομένου και εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην αγορά μέχρι το 2010.

Η συνδετικότητα αποτελεί σήμερα τον προφανέστερο ανασταλτικό παράγοντα. Παρά την ταχεία διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και την θερμή υποδοχή που αυτές τυγχάνουν από τους καταναλωτές, υπάρχει κίνδυνος οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών να παραμείνουν σημαντικές. Για τις κινητές υπηρεσίες, μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων συγκαταλέγονται ο αργός ρυθμός καθιέρωσης των 3G στην Ευρώπη και η πρόκληση σύγχυσης ορισμένες φορές όσον αφορά τις τιμολογιακές πολιτικές και τη διάρθρωση των τιμών για την επικοινωνία δεδομένων.

Πολλοί παράγοντες της αγοράς χρειάζεται να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες διανομής οι οποίες διαπερνούν εθνικά σύνορα και παραδοσιακά ανεξάρτητους τομείς. Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη επιγραμμικού περιεχομένου. Ωστόσο, βρίσκονται καινοτόμες και συνεργατικές λύσεις για την εκμετάλλευση του επιγραμμικού περιεχομένου.

Η πειρατεία στερεί δυνητικά έσοδα και αποτρέπει τις εταιρίες οπτικοακουστικών μέσων από τη διάθεση επιγραμμικού περιεχομένου. Για την ασφαλή και βιώσιμη εξάπλωση της ψηφιακής διανομής απαιτούνται αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM) για τη διαχείριση και προστασία του ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, οι ανησυχίες που εκφράζονται για την έλλειψη διαλειτουργικότητας ή την τυποποίηση στη DRM μπορεί να εμποδίσουν μακροπρόθεσμα τη διάδοση υπηρεσιών και συσκευών ψηφιακού περιεχομένου.

Σημαντική επίπτωση στην αγορά έχουν επίσης η αποδοχή των νέων υπηρεσιών περιεχομένου από τους καταναλωτές, η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις του τομέα των μέσων επικοινωνίας, ή το κόστος ψηφιακοποίησης του περιεχομένου.

Ενώ ορισμένα από τα εμπόδια έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, άλλα οφείλονται στην αγορά και στο νομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Τα εμπόδια αυτά είναι δυνατό να επιβραδύνουν σημαντικά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Με την ωρίμανση της αγοράς, οι εξελισσόμενες επιχειρηματικές πρακτικές θα εξαλείψουν μερικά εμπόδια, για άλλα όμως θα απαιτηθεί η λήψη μέτρων από τον σχετικό κλάδο και η θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να παρασχεθεί η αναγκαία ασφάλεια του δικαίου στους καταναλωτές, στους παρόχους περιεχομένου και στη βιομηχανία παραγωγής υλισμικού.

Η μελέτη θα συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση των προτάσεων της Επιτροπής για το 'Επιγραμμικό περιεχόμενο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης' που αναμένεται να παρουσιαστούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Το ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το 'Επιγραμμικό περιεχόμενο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης' (28 Ιουλίου-13 Οκτωβρίου 2006) και η δημόσια ακρόαση στις 11 Οκτωβρίου 2006 απέφεραν περισσότερες από 175 γραπτές εισηγήσεις, οι οποίες αναλύονται ενόψει των επικείμενων προτάσεων. Περισσότερες από 160 εισηγήσεις εστάλησαν επιγραμμικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar