Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL

IP/07/949

Bryssel den 27 juni 2007

Stärkt demokrati, ökad politisk debatt och fler som röstar i valen till Europaparlamentet

Kommissionen antog idag ett förslag om att göra det tillåtet att inrätta europeiska politiska stiftelser. Förslaget kommer att skapa nya möjligheter att öka debatten om aktuella och framtida EU-frågor.

Förslaget bör ses mot bakgrund av slutsatserna från den debatt som ägde rum under perioden för eftertanke. ”Plan D” illustrerade att det både finns efterfrågan och möjligheter att vidta åtgärder för att stärka och utvidga den politiska dialogen. Dessutom läggs förslaget fram nu, så att det kan träda ikraft i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2009, då ett av de viktigaste målen kommer att vara att öka valdeltagandet.

Margot Wallström, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för kontakterna mellan institutionerna och kommunikationsstrategi, kommenterar det nya förslaget med följande ord: ”Jag är övertygad om att kommunikation, dialog och aktiva medborgare är av avgörande betydelse för om EU ska kunna uppnå sina mål och föra en bra politik. Politiska partier och stiftelser på EU-nivå har en viktig roll när det gäller att bygga broar mellan europeisk och nationell politik. EU har många viktiga politiska utmaningar och händelser framför sig under de närmaste månaderna och åren, t.ex. regeringskonferensen och valet till Europaparlamentet 2009. Mot bakgrund av detta är det ytterst viktigt att få medborgarna att delta i en kontinuerlig, genuin och väl underbyggd politisk dialog. Vi måste göra det klart för medborgarna att deras politiska val betyder något och att ett aktivt engagemang i EU-frågor påverkar deras vardag”.

Förslaget ändrar den nuvarande förordningen om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå som antogs 2003. I förslaget, som är baserat på artikel 191 i EG-fördraget, erkänns att politiska partier på EU-nivå är en viktig integrationsfaktor, att de bidrar till att uttrycka EU-medborgarnas vilja och till att medborgarna engagerar sig i EU-frågorna.

Information till redaktörerna

Den nuvarande förordningen (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå antogs 2003.

Sammanlagt får tio politiska partier på EU-nivå ekonomiskt stöd genom förordningen, administrerat av Europaparlamentet. Budgeten för stöd till politiska partier på EU-nivå är 10,4 miljoner euro för 2007.


Side Bar