Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PL

IP/07/949

Brussel, 27 juni 2007

Versterking Europese democratie, politiek debat en opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

De Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd om de oprichting van Europese politieke stichtingen toe te staan. Het voorstel zal nieuwe mogelijkheden scheppen om een sterker inhoudelijk debat te voeren over de huidige en toekomstige Europese vraagstukken.

Het voorstel moet in de context worden gezien van de conclusies die zijn getrokken naar aanleiding van het debat dat gedurende de bezinningsperiode plaatsvond. "Plan D" toonde aan dat er onmiskenbaar behoefte is aan en mogelijkheden zijn voor maatregelen om de politieke dialoog te versterken en te verbreden. Bovendien wordt het voorstel juist nu ingediend zodat het nog vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009 kan worden goedgekeurd en in werking kan treden, met het oog op het streven naar een grotere verkiezingsopkomst.

Na de goedkeuring van het voorstel zei Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor institutionele betrekkingen en communicatiestrategie: "Ik ben ervan overtuigd dat communicatie, dialoog en een actieve betrokkenheid van de burgers essentieel zijn, wil de EU haar doelstellingen kunnen verwezenlijken en een goed beleid kunnen voeren. De Europese politieke partijen en stichtingen spelen een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen de Europese en de nationale politiek. De komende maanden en jaren krijgt Europa te maken met belangrijke politieke uitdagingen en evenementen, waaronder de IGC en de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009. In deze context is het des te belangrijker om de burgers bij een permanente, reële en inhoudelijke politieke dialoog te betrekken. Wij moeten de burgers duidelijk maken dat hun politieke keuze belangrijk is en dat zij door actief bij Europese vraagstukken betrokken te zijn invloed kunnen uitoefenen op hun dagelijks leven".

Het voorstel wijzigt de bestaande verordening van 2003 over politieke partijen en de financiering daarvan. Het is gebaseerd op artikel 191 van het EG-Verdrag, waarin erkend wordt dat politieke partijen een belangrijke factor voor integratie zijn en dat zij bijdragen tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie.

Noot voor de redacteuren

De huidige Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau is in 2003 goedgekeurd.

In totaal ontvangen tien politieke partijen op Europees niveau via de verordening financiering, die door het Europees Parlement wordt beheerd. De begroting voor de activiteiten van de politieke partijen op Europees niveau is in 2007 vastgesteld op 10,4 miljoen euro.


Side Bar