Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL

IP/07/940

Bruksela, 27 czerwca 2007 r.

Ocena bezpieczeństwa statków powietrznych krajów trzecich: Komisja przekazuje Polsce uzasadnioną opinię i wszczyna postępowanie przeciwko czterem państwom członkowskim

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii, a także o przekazaniu spraw dotyczących Grecji, Irlandii, Włoch i Luksemburga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Państwa te nie powiadomiły Komisji o krajowych środkach wykonawczych mających na celu transpozycję dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych krajów trzecich korzystających z portów lotniczych Wspólnoty[1]. Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć dyrektywę do dnia 30 kwietnia 2006 r., a po upływie tego terminu spoczywał na nich obowiązek poinformowania Komisji o ustanowionych na poziomie krajowym przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających na celu dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy.

Dyrektywa ta ujednolica zasady i procedury kontroli na ziemi statków powietrznych krajów trzecich lądujących na lotniskach znajdujących się w państwach członkowskich, co ma zagwarantować wysoki i jednolity poziom bezpieczeństwa europejskiego lotnictwa cywilnego. Przewiduje ona również podjęcie przez dane państwo członkowskie ewentualnych środków prawnych przeciwko statkom powietrznym i/lub ich operatorom, w przypadku których kontrole mogą wykazać, że stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponadto, dyrektywa przewiduje ujednolicenie zasad gromadzenia, wymiany, ochrony i rozpowszechniania informacji uzyskanych w ramach takich kontroli.

Przesłanie Polsce uzasadnionej opinii stanowi drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma od władz zainteresowanego państwa członkowskiego satysfakcjonującej odpowiedzi, może złożyć formalną skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co miało miejsce w przypadku Grecji, Irlandii, Włoch i Luksemburga.

Skierowanie sprawy o naruszenie przepisów do Trybunału Sprawiedliwości może prowadzić do wydania orzeczenia, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z obowiązku wynikającego z Traktatu WE, a w przypadku gdy naruszenie nie zostanie usunięte, do nałożenia na nie sankcji finansowych w postaci kwoty ryczałtowej bądź kary pieniężnej.


[1] Dyrektywa 2004/36/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 46).


Side Bar