Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/07/934

Brüssel, 27. juuni 2007

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmed sadamates: komisjon kaebab Saksamaa, Hispaania ja Eesti Euroopa Kohtusse

Euroopa Komisjon on otsustanud alustada menetlust Saksamaa, Hispaania ja Eesti vastu sadamate laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete paremat kättesaadavust ja kasutamist käsitlevate ühenduse õigusaktide täitmata jätmise tõttu.

2000. aastal vastu võetud direktiivi[1] eesmärk on vähendada ühenduse sadamaid kasutavate laevade heitmete ja lastijäätmete merrejuhtimist. Sel eesmärgil tagab direktiiv asjaomaste heitmete ja jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise seadmete parema kättesaadavuse ja kasutamise, tõhustades merekeskkonna kaitset.

Kõigil kolmel juhul oli komisjoni tegutsemine ajendatud kõiki riiklikke sadamaid (sealhulgas kala- ning jahisadamad) hõlmavate heitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavade koostamise, heakskiitmise ja elluviimise kohustuse ebapiisavast täitmisest. Need kavad peavad aitama tagada, et sadamate vastuvõtmise seadmed vastavad tavaliselt sadamat külastavate laevade vajadustele. Kavad on vajalikud ka direktiivi muude oluliste põhimõtete järgimise tagamiseks, eelkõige selleks, et kohaldatavad tasud oleksid õiglased, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad.

Liikmesriigid oleksid pidanud kõigi oma sadamate jaoks heitmete vastuvõtmise- ja käitlemise kavad välja töötama 27. detsembriks 2002.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81).


Side Bar