Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL PT FI

IP/07/932

Bryssel den 27 juni 2007

Utbildning för yrkesförare: kommissionen skickar motiverade yttranden till tio medlemsstater

EU-kommissionen har i dag skickat motiverade yttranden till tio medlemsstater som inte har anmält några bestämmelser som införlivar direktivet om utbildning för yrkesförare i nationell lagstiftning. Genom direktivet ställs krav på både grundläggande kompetens och fortbildning för yrkesförare av vissa fordon för gods- eller persontransport. Syftet är att förbättra både trafiksäkerheten och säkerheten för förarna själva.

Direktivet om utbildning av yrkesförare[1] skulle ha införlivats i medlemsstaternas lagstiftning före den 10 september 2006. De tio länder som ännu inte har infört de bestämmelser som krävs är Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige. Dessa medlemsstater har inte heller reagerat på kommissionens formella uppmaningar av den 27 november 2006.

I direktiv 2003/59 fastställs minimikrav för den grundläggande utbildningen och fortbildningen när det gäller trafiksäkerhetsregler. Medlemsstaterna ska utfärda ett yrkeskompetensbevis för förarna som intygar deras grundläggande kompetens eller fortbildning.

Blott och bart ett körkort räcker inte för att bli yrkesförare. Det krävs också

- en grundläggande utbildning på normalt 280 timmar och

- en fortbildning på 35 timmar vart femte år för att regelbundet uppdatera förarnas kunskaper och kompetens.


[1] Direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG.


Side Bar