Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

IP/07/929

Bruksela, 27 czerwca 2007 r.

System monitorowania i informacji o ruchu statków: postępowanie Komisji przeciwko Polsce i Malcie

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przekazała Polsce i Malcie uzasadnioną opinię w związku z niewłaściwą transpozycją do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu monitorowania i informacji o ruchu statków na wodach europejskich.

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce i Malcie w związku z niewłaściwą transpozycją przepisów unijnych w sprawie żeglugi morskiej.

Przedmiotowa dyrektywa[1] zwiększa bezpieczeństwo ruchu morskiego poprzez poprawę skuteczności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie na morzu. W ten sposób dyrektywa przyczynia się do zapobiegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki.

Dyrektywa jest kluczowym elementem drugiego pakietu morskiego przyjętego przez Wspólnotę w związku z katastrofą tankowca Erika. Ponadto dyrektywa nakłada obowiązek informowania władz morskich, w szczególności w przypadku, gdy statek przewozi ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające. Dyrektywa przewiduje również procedurę interwencji w przypadku wypadków na morzu. W tym zakresie dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia planów przyjęcia zagrożonych statków na ich wodach przybrzeżnych. Przedmiotowe dwa państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji dyrektywy do dnia ich przystąpienia do Unii Europejskiej, tj. do dnia 1 maja 2004 r.

Komisja stwierdziła nieprawidłowości w maltańskich przepisach w sprawie obowiązku wyposażenia statków w takie urządzenia jak automatyczne rozpoznawanie statków (AIS) oraz systemy rejestrowania przebiegu podróży (VDR), a krytyka skierowana przeciwko Polsce dotyczy m.in. przepisów dotyczących zgłaszania wypadków lub kolizji na morzu oraz informowania o ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.


[1] Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 10)


Side Bar