Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/ 919

Brusel , 27 júna 2007

Flexiistota: dobré pracovné miesta pre väčší počet ľudí

Komisia dnes navrhuje ustanovenie spoločných zásad flexiistoty na podporu konkurencieschopnosti, zamestnanosti a spokojnosti so zamestnaním spojením flexibility a istoty pre pracovníkov a spoločnosti. Stratégie flexiistoty môžu pomôcť modernizovať európske trhy práce a lepšie reagovať na výzvy a príležitosti spojené s globalizáciou. Zahŕňajú flexibilné a spoľahlivé zmluvné záväzky, politiky v oblasti aktívneho trhu práce, komplexné stratégie celoživotného vzdelávania a moderné systémy sociálnej ochrany poskytujúce primeranú podporu príjmu počas obdobia nezamestnanosti. Komisia tiež stanovuje niekoľko typických prístupov s cieľom pomôcť členským štátom navrhnúť svoje vlastné národné stratégie flexiistoty a učiť sa navzájom zo skúseností a osvedčených postupov. V súlade s európskou Lisabonskou stratégiou rastu a zamestnanosti je cieľom spoločných zásad flexiistoty zabezpečiť, aby viac Európanov v čo najväčšej miere čerpalo výhody z dnešnej rýchlo sa meniacej globálnej ekonomiky.

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla uviedol: „ Flexiistota je najlepší spôsob ako zabezpečiť, aby európski občania mohli čerpať výhody z vysokej úrovne istoty zamestnania, aby si mohli nájsť dobré zamestnanie v každej etape svojho aktívneho života a mali vyhliadky na dobrý kariérny rast v rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí . Dodal: „Flexiistota poskytuje rovnováhu medzi právami a povinnosťami, ako pre pracovníkov a spoločnosti, tak i pre verejné orgány. Všetci sú povinní byť prínosom pre zamestnanosť, spoločnosť a trvalo udržateľný rast. Prístup k flexiistote neznamená zobrať istotu jednej skupine a poskytnúť ju inej, ale využívať pozitívnu súčinnosť medzi flexibilitou a istotou. Teraz je potrebné, aby zúčastnené strany spolu pracovali na tom, aby zabezpečili, že to bude najlepšie riešenie pre európske ekonomiky, pracovníkov a podniky.”

Európa potrebuje nájsť nové spôsoby vytvárania flexibilnejšíc h trhov práce a zároveň poskytnutia istoty zamestnania. Flexiistota je všeobecný prístup k politike v oblasti trhu práce, ktorý je spojením dostatočnej flexibility v zmluvných záväzkoch – s cieľom umožniť firmám a zamestnancom prispôsobovať sa zmene – a poskytnutia istoty pracovníkom, že nestratia zamestnanie alebo si budú môcť rýchlo nájsť nové, ako aj zabezpečenia primeraného príjmu vo fáze medzi dvoma zamestnaniami. V oznámení sa zdôrazňuje, že to môže byť pozitívne pre pracovníkov aj pre spoločnosti. Flexibilita vytvára istotu, že pracovníci môžu ľahko nastúpiť do zamestnania a meniť zamestnanie. Týka sa to externej a internej flexiistoty v rámci tej istej spoločnosti. Istota nie je len pre pracovníkov ale aj pre podniky: zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov tiež poskytuje dodatočnú istotu a prínos pre zamestnávateľa. Flexibilita a istota sa môžu vzájomne posilňovať.

V oznámení založenom na rozsiahlych konzultáciách s hlavnými zúčastnenými stranami sa stanovujú hlavné oblasti, v ktorých sa bude uplatňovať politika flexiistoty (zložky flexiistoty), a osem spoločných zásad flexiistoty. Tieto zásady sú referenčnými bodmi, na ktorých by sa mali dohodnúť členské štáty. Zahŕňajú:

  • posilňovanie implementácie stratégie EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti a  upevňovanie európskeho sociálneho modelu;

  • dosiahnutie rovnováhy medzi právami a povinnosťami;

  • prispôsobenie flexiistoty rôznym situáciám, potrebám a výzvam členských štátov;

  • zmenšenie priepasti medzi tými, ktorí majú neštandardné, niekedy neisté zmluvné záväzky na jednej strane (tzv. „outsideri“) a tými, ktorí majú stále zamestnanie na plný úväzok na strane druhej (tzv. „insideri“);

  • rozvoj internej a externej flexiistoty tým, že sa pomôže zamestnancom postupovať po kariérnom rebríčku (interná), ako aj v rámci trhu práce (externá);

  • presadzovanie rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých;

  • tvorba vyvážených komplexných politík na vytváranie situácie, z ktorej majú úžitok všetky zúčastnené strany, a posilňovanie dôvery medzi sociálnymi partnermi, verejnými orgánmi a ostatnými zúčastnenými stranami;

  • zabezpečenie spravodlivého rozdelenia nákladov a prínosov v súvislosti s politikami flexiistoty a príspevku na riadne a finančne trvaloudržateľné rozpočtové politiky.

V oznámení sú tiež uvedené štyri typické prístupy pre členské štáty na rozvoj ich vlastných stratégií flexiistoty prispôsobených ich vnútroštátnym výzvam. Zjavne neexistuje univerzálne riešenie pre všetkých – situácia na trhoch práce je v rámci EÚ rôzna. Napríklad v niektorých krajinách sa úsilie môže zameriavať na riešenia v rámci spoločností, v iných by sa pozornosť mohla viac venovať prechodu z jedného zamestnania do druhého. Tieto prístupy sú navrhnuté na základe aktuálnej, reálnej situácie a politík členských štátov, ktoré analyzovala skupina expertov pre flexiistotu a jej hovorca profesor Ton Wilthagen.

Samostatné politické aspekty týkajúce sa flexiistoty a jej zložiek nie sú nové, ale stratégie flexiisototy predstavujú nový, integrovaný prístup, kde sa môžu rôzne prvky vzájomne podporovať.

Finančné nástroje EÚ pre kohéziu, najmä Európsky sociálny fond na programové obdobie 2007 – 2013, môžu v značnej miere prispieť k rozpočtovým aspektom flexiistoty, napríklad prostredníctvom odbornej prípravy na úrovni spoločností, programov celoživotného vzdelávania alebo podpory podnikania.

Nedávny prieskum Eurobarometer (jeseň 2006) ukázal, že európski občania chápu a prijímajú potrebu prispôsobenia a zmeny, ktorá charakterizuje flexiistotu: 72 % si myslí, že pracovné zmluvy by mali byť flexibilnejšie, aby sa vytvorilo viac pracovných miest; 76 % verí, že zotrvanie v jednom zamestnaní celý život je minulosťou, a 88 % zastáva názor, že celoživotné vzdelávanie zlepšuje vyhliadky na rýchle nájdenie si zamestnania.

Flexiistota má dôležité miesto v integrovaných usmerneniach, ktoré schválili jednohlasne členské štáty a ktoré zdôrazňujú implementáciu Lisabonskej stratégie rastu a zamestnanosti na európskej i vnútroštátnej úrovni. Flexibilita môže byť úspešná len s účasťou všetkých zúčastnených strán. Komisia povzbudzuje členské štáty k spolupráci so sociálnymi partnermi s cieľom začleniť ich prístupy k flexiistote do ich národných reformných programov v rámci uvedenej stratégie.

Ďalšie informácie nájdete na:

Link na oznámenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Link na odbornú správu, ktorá obsahuje príklady flexiistoty v 27 členských štátoch

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Súvislosti:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Konferencia zúčastnených strán o flexiistote, 20. apríl 2007:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


Side Bar