Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/919

Briuselis, 2007 m. birželio .27 d.

Lankstumo ir užimtumo garantijos užtikrins geras darbo vietas didesniam skaičiui žmonių

Norėdama didinti konkurencingumą, užimtumą ir pasitenkinimą darbu, šiandien Komisija siūlo nustatyti bendruosius lankstumo ir užimtumo garantijų principus. To bus siekiama derinant lankstumo bei užimtumo garantijas tiek darbuotojų, tiek bendrovių labui. Taikant lankstumo ir užimtumo garantijų strategijas bus galima modernizuoti Europos darbo rinkas ir geriau atsižvelgti į globalizacijos problemas bei galimybes. Šias strategijas sudaro lanksčios ir patikimos sutarčių sąlygos, aktyvi darbo rinkos politika, visapusės mokymosi visą gyvenimą strategijos ir šiuolaikinės socialinės apsaugos sistemos, užtikrinančios tinkamas pajamas nedarbo laikotarpiu. Be to, Komisija pateikia kelis tipinius įgyvendinimo planus, kad valstybės narės galėtų parengti nacionalines lankstumo ir užimtumo garantijų strategijas ir pasimokyti iš kitų valstybių narių gerosios bei kitokios patirties. Kaip numatyta ES užimtumo ir augimo strategijoje, taikant lankstumo ir užimtumo garantijų principus siekiama, kad daugiau europiečių turėtų galimybę pasinaudoti šiuo metu sparčiai kintančios pasaulio ekonomikos pranašumais.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas ES Komisijos narys Vladimíras Špidla sakė: „Lankstumo ir užimtumo garantijos – geriausia priemonė užtikrinti Europos piliečiams teisę gauti aukšto lygio užimtumo garantijas, kad bet kuriuo aktyvaus gyvenimo etapu jie galėtų gauti gerą darbą. Tai leistų jiems tikėtis geros karjeros sparčiai kintant ekonomikai. Lankstumo ir užimtumo garantijomis siekiama darbuotojų, bendrovių ir valdžios institucijų teisių bei pareigų pusiausvyros. Visų jų pareiga – skatinti užimtumą, visuomeninę veiklą ir tvarų augimą. Lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia ne tai, kad iš vienos grupės užimtumo garantijos atimamos ir atiduodamos kitai. Tai greičiau teigiamos lankstumo ir užimtumo tarpusavio sąveikos išnaudojimas. Kad tai pavyktų ir atneštų naudos Europos ekonomikai, darbuotojams ir įmonėms, dabar suinteresuotosioms šalims būtina veikti išvien.“

Europoje būtina imtis naujų veiksmų, kad darbo rinkos taptų lankstesnės, o darbuotojams būtų suteikta užimtumo garantijų. Lankstumo ir užimtumo garantijos – visapusiškas darbo rinkos politikos metodas, kuriuo siekiama pakankamo sutarčių sąlygų lankstumo (kad įmonės ir darbuotojai galėtų prisitaikyti prie pokyčių) ir darbo vietų saugumo (kad darbuotojai galėtų išsaugoti savo darbo vietas arba kad galėtų greitai susirasti naują darbą, o nedarbo laikotarpiu gautų pakankamas išmokas). Komunikate pabrėžiama, kad teigiamą poveikį pajustų tiek darbuotojai, tiek darbdaviai. Lankstumo ir užimtumo garantijomis darbuotojams užtikrinama galimybė lengvai įsidarbinti ir keisti darbo vietą. Garantijos yra išorinės ir vidinės (suteikiamos bendrovėje). Saugumas reikalingas ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams: darbuotojams tobulinant savo įgūdžius darbdavio saugumas bei gaunama nauda taip pat didėja. Lankstumo ir užimtumo aspektai gali papildyti vienas kitą.

Komunikatas parengtas remiantis išsamių konsultacijų su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis rezultatais. Jame nustatomos pagrindinės lankstumo ir užimtumo politikos sritys (lankstumo ir užimtumo garantijų komponentai) ir siūlomi aštuoni bendrieji lankstumo ir užimtumo garantijų principai. Principai yra orientacinio pobūdžio, todėl valstybės narės turės priimti bendrą sprendimą. Jie yra šie:

  • veiksmingiau įgyvendinti ES užimtumo ir augimo strategiją ir stiprinti europietišką socialinės gerovės modelį;

  • išlaikyti teisių ir pareigų pusiausvyrą;

  • lankstumo ir užimtumo garantijas pritaikyti prie skirtingų valstybių narių atvejų, poreikių ir problemų;

  • mažinti atotrūkį tarp „pašaliečių“ ir „saviškių“, t. y. tarp dirbančių pagal nestandartinius susitarimus, kartais nepagrįstai nustatytomis sąlygomis, ir tų, kurie dirba pagal neterminuotas darbo sutartis visą darbo dieną;

  • didinti vidines ir išorines lankstumo ir užimtumo garantijas padedant darbuotojams daryti karjerą (vi dinės garantijos) ir veikti darbo rinkoje (išorinės garantijos);

  • remti lyčių lygybę ir skatinti visų lygias galimybes;

  • parengti suderintus politikos priemonių rinkinius, kuriais būtų puoselėjamas socialinių partnerių, valdžios institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių tarpusavio pasitikėjimas.

  • užtikrinti, kad įgyvendinant lankstumo ir užimtumo garantijų politiką patirtos išlaidos ir gauta nauda būtų paskirstytos tolygiai ir kad būtų remiama patikima bei finansiškai tvari biudžeto politika.

Komunikate pateikiami keturi tipiniai planai, kaip valstybės narės galėtų parengti prie savo nacionalinių problemų pritaikytas lankstumo ir užimtumo garantijų strategijas. Situacija ES darbo rinkose labai skiriasi, todėl aišku, kad nėra vieno visoms šalims tinkančio metodo. Pavyzdžiui, kai kurių šalių veiksmai gali būti sutelkti sprendimų paieškai bendrovėse, kitose šalyse didesnis dėmesys gali būti skiriamas perėjimui į kitą darbo vietą. Šie planai parengti remiantis tikra valstybių narių patirtimi ir vykdoma politika, kurią aptarė Lankstumo ir užimtumo garantijų ekspertų grupė ir jos pranešėjas prof. Tonis Wilthagenas.

Atskiri politikos aspektai, kuriems taikomos lankstumo ir užimtumo garantijos bei jų komponentai, nėra nauji, bet jiems suteikia integruotumo – skirtingi elementai gali papildyti vienas kitą.

Finansinės ES sanglaudos rėmimo priemonės, visų pirma Europos socialinio fondo 2007–2013 m. numatyta programa, gali atlikti svarbų vaidmenį remiant lankstumo ir užimtumo garantijų biudžetą: pavyzdžiui, galima skirti lėšų mokymui bendrovėse, rengiant mokymosi visą gyvenimą programas ir skatinant verslumą.

Neseniai (2006 m. rudenį) atliktas „Eurobarometro“ tyrimas tyrimas parodė, jog Europos piliečiai suvokia būtinybę prisitaikyti ir keistis (tai būdinga lankstumo ir užimtumo garantijoms) bei jai pritaria: 72 % europiečių mano, kad siekiant sukurti daugiau darbo vietų reikia lankstesnių darbo sutarčių, 76 % laikosi nuomonės, kad viena darbo vieta visam gyvenimui – praeities dalykas, o 88 % sutinka, kad mokantis visą gyvenimą atsiranda daugiau galimybių greitai susirasti darbą.

Lankstumo ir užimtumo garantijos užima svarbią vietą valstybių narių vienbalsiai priimtose Integruotose gairėse, kuriose raginama įgyvendinti Lisabonos strategiją ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu. Sėkmingo lankstumo ir užimtumo garantijų taikymo sąlyga – visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Komisija ragina valstybes nares bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kad pagal šią strategiją rengiant nacionalines reformų programas būtų atsižvelgta į jų pastabas.

Daugiau informacijos:

Komunikatą galima rasti:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Ekspertų ataskaitą, kurioje pateikiami lankstumo ir užimtumo garantijų taikymo pavyzdžiai 27 valstybėse narėse, galima rasti:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Pagrindinė informacija:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

2007 m. balandžio 20 d. suinteresuotųjų šalių konferencija apie lankstumo ir užimtumo garantijas:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


Side Bar