Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 07/919

Bryssel 27. kesäkuuta 2007

Joustoturvan avulla useammalle hyvä työpaikka

Komissio ehdottaa tänään joustoturvaa koskevien yhteisten periaatteiden vahvistamista kilpailukyvyn, työllisyyden ja työtyytyväisyyden edistämiseksi. Tähän pyritään yhdistämällä joustavuus ja turva niin työntekijöiden kuin yritysten hyväksi. Joustoturvan mukaisilla strategioilla voidaan nykyaikaistaa Euroopan työmarkkinoita ja vastata paremmin globalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Strategioihin kuuluvat samanaikaisesti joustavat ja luotettavat sopimusjärjestelyt, aktiivinen työvoimapolitiikka, kattavat elinikäisen oppimisen strategiat ja nykyaikaiset sosiaaliturvajärjestelmät, joilla tarjotaan riittävä toimeentulo työttömyyskausien aikana. Komissio esittää myös useita tyypillisiä toteutustapoja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat laatia omat kansalliset joustoturvan strategiansa ja oppia toistensa kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista. Kasvuun ja työllisyyteen tähtäävän EU:n Lissabonin strategian mukaisesti joustoturvan yhteisillä periaatteilla pyritään varmistamaan, että useammat eurooppalaiset hyötyvät nykyisestä nopeasti muuttuvasta globaalista taloudesta.

Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla totesi, että "joustoturva on paras keino varmistaa, että eurooppalaiset voivat nauttia korkeatasoisesta työllisyysturvasta ja löytää hyvän työpaikan jokaisessa aktiivisen elämänsä vaiheessa. Sen ansiosta heillä on myös toivoa hyvästä urakehityksestä nopeasti muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä." Hän lisäsi vielä, että "joustoturvalla saavutetaan tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä niin työntekijöiden ja yritysten kuin viranomaisten kannalta: kaikilla on velvollisuus edistää työllisyyttä, yhteiskunnan toimintaa ja kestävää kasvua. Joustoturvassa ei ole kyse siitä, että otettaisiin yhdeltä ryhmältä turva ja annettaisiin se toiselle, vaan siitä, että hyödynnetään jouston ja turvan positiivista vuorovaikutusta. Sidosryhmien on nyt työskenneltävä yhdessä, jotta tämä onnistuu ja hyödyttää Euroopan talouksia, työntekijöitä ja yrityksiä."

Eurooppa tarvitsee uusia keinoja, joilla sen työmarkkinoista tehdään joustavammat siten, että samalla huolehditaan työllisyysturvasta . Joustoturva on kattava tapa lähestyä työvoimapolitiikkaa, jossa yhdistyvät riittävä joustavuus ja sopimusjärjestelyt – joiden ansiosta yritykset ja työntekijät voivat selviytyä muutoksista – sekä turvan tarjoaminen työntekijöille, jotta he voivat jatkaa työpaikoissaan tai kykenevät löytämään nopeasti uuden työpaikan ja voivat olla varmoja riittävästä toimeentulosta työsuhteiden välillä. Tiedonannossa korostetaan, että joustoturva voi olla myönteistä sekä työntekijöille että yrityksille. Joustavuudessa on kyse siitä, että varmistetaan työntekijöiden mahdollisuus siirtyä helposti työsuhteeseen ja työsuhteesta toiseen: se kattaa ulkoisen ja sisäisen joustoturvan samassa yrityksessä. Turvakaan ei koske pelkästään työntekijöitä vaan myös yrityksiä: työntekijöiden ammattitaidon parantaminen lisää myös työnantajan turvaa ja hyötyjä. Joustavuus ja turva voivat vahvistaa toisiaan.

Tiedonanto perustuu keskeisten sidosryhmien laajaan kuulemiseen, ja siinä luetellaan tärkeimmät joustoturvapolitiikan osa-alueet (joustoturvan osatekijät) ja esitetään ehdotukset kahdeksaksi yhteiseksi joustoturvan periaatteeksi. Nämä periaatteet toimivat viitteinä, joista jäsenvaltioiden olisi sovittava. Ne ovat seuraavat:

  • V ahvistetaan kasvuun ja työllisyyteen tähtäävän EU-strategian täytäntöönpanoa ja eurooppalaista yhteiskuntamallia.

  • L öydetään tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä.

  • M ukautetaan joustoturvaa jäsenvaltioiden erilaisiin olosuhteisiin, tarpeisiin ja haasteisiin.

  • P ienennetään kuilua epätyypillisten, joissain tapauksissa epävarmojen sopimusjärjestelyjen mukaan työskentelevien ("ulkopuoliset") ja pysyvissä, kokoaikaisissa työsuhteissa työskentelevien ("sisäpiiriläiset") välillä.

  • K ehitetään sisäistä ja ulkoista joustoturvaa auttamalla työntekijöitä etenemään urallaan (sisäinen) ja työmarkkinoilla (ulkoinen).

  • T uetaan sukupuolten tasa-arvoa ja edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille.

  • L aaditaan tasapainoisia toimenpidepaketteja, joilla edistetään luottamuksen ilmapiiriä työmarkkinaosapuolten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä.

  • Varmistetaan joustoturvapolitiikan kustannusten ja hyötyjen tasapuolinen jakautuminen ja osuus terveeseen ja taloudellisesti kestävään budjettipolitiikkaan.

Tiedonannossa esitetään myös neljä tyypillistä toteutustapaa, jotta jäsenvaltiot voivat laatia omat joustoturvastrategiansa kansallisten haasteidensa mukaisesti. Yksi malli ei selvästikään sovi kaikille – työmarkkinoiden tilanne vaihtelee suuresti eri puolilla EU:ta. Esimerkiksi joissain maissa ponnistelut voidaan kohdistaa ratkaisujen löytämiseen yrityksissä, ja toisissa voidaan keskittyä siirtymisiin työpaikasta toiseen. Nämä toteutustavat on laadittu jäsenvaltioissa saatujen käytännön kokemusten ja toteutettujen toimien perusteella, jotka joustoturvan asiantuntijaryhmä ja sen esittelijä professori Ton Wilthagen analysoivat.

Joustoturvan ja sen osatekijöiden kattamat toiminnan osa-alueet eivät ole uusia, mutta joustoturvaan perustuvat strategiat tuovat uuden, yhdennetyn lähestymistavan, jossa eri osatekijät voivat tukea toisiaan.

Yhteenkuuluvuutta edistävät EU:n rahoitusvälineet – ja erityisesti Euroopan sosiaalirahasto ohjelmakaudella 2007–2013 – voivat osallistua merkittävästi joustoturvan vaatimaan budjettirahoitukseen, esimerkiksi tarjoamalla koulutusta yritysten tasolla ja elinikäisen oppimisen ohjelmia tai edistämällä yrittäjyyttä.

Äskettäinen Eurobarometri-tutkimus (syksy 2006) osoitti, että eurooppalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät tarpeen mukautumiseen ja muutokseen, joka on ominaista joustoturvalle: 72 prosenttia katsoo, että työsopimusten olisi oltava joustavampia, jotta luotaisiin lisää työpaikkoja; 76 prosenttia uskoo, että elinikäinen työpaikka on mennyttä aikaa; 88 prosenttia on samaa mieltä siitä, että elinikäinen oppiminen parantaa mahdollisuuksia löytää työpaikka nopeasti .

Joustoturvalla on tärkeä asema jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymissä kasvun ja työllisyyden yhdennetyissä suuntaviivoissa, joiden pohjalta kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä Lissabonin strategia pannaan täytäntöön niin Euroopan kuin jäsenvaltioiden tasolla. Joustoturvan onnistumisen edellytyksenä on kaikkien sidosryhmien osallistuminen. Komissio kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta niiden joustoturvaratkaisut sisällytettäisiin strategian mukaisiin kansallisiin uudistusohjelmiin.

Lisätietoja:

Tiedonanto

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Asiantuntijaraportti, jossa on esimerkkejä joustoturvasta 27 jäsenvaltiossa

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Taustaa :

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Sidosryhmien konferenssi joustoturvasta, 20. huhtikuuta 2007:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


Side Bar