Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/919

Brüssel, 27juuni 2007

Paindlikkus ja turvalisus: rohkem paremaid töökohti

Komisjon teeb täna ettepaneku kehtestada paindlikkuse ja turvalisuse ühised põhimõtted, et edendada konkurentsivõimet, tööhõivet ning tööalast rahulolu. Uue ettepaneku eesmärk on tõhustada paindlikkust ja turvalisust nii töötajate kui ka ettevõtjate jaoks. Paindlikkuse ja turvalisuse strateegia aitab kaasajastada Euroopa tööturgu ning paremini reageerida üleilmastumisega kaasnevatele probleemidele ja võimalustele. Strateegias on ühendatud paindlikud ja usaldusväärsed lepingutingimused, aktiivsed tööturumeetmed, terviklikud elukestva õppe strateegiad ning kaasaegsed sotsiaalkaitsesüsteemid, millega tagatakse piisav sissetulek töötuse perioodidel. Komisjon tõstab esile mitmeid tüüpilisi tegevussuundi, et aidata liikmesriikidel koostada paindlikkuse ja turvalisuse suurendamise riiklikke strateegiaid ning õppida üksteise kogemustest ning parimatest tavadest. Kooskõlas ELi tööhõive ja majanduskasvu Lissaboni strateegiaga aitavad paindlikkuse ja turvalisuse ühised põhimõtted tagada, et üha enam eurooplasi saab kasu kaasaegsest kiiresti arenevast globaalsest majandusest.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla märkis: „Paindlikkuse ja turvalisuse strateegia on parim viis tagada Euroopa kodanikele tööhõive turvalisus, et neil oleks igas eas võimalik leida hea töökoht, ning lootus tööalaseks arenguks kiiresti muutuva majanduskeskkonna tingimustes." Ta lisas: „Paindlikkus ja turvalisus loob tasakaalu õiguste ja kohustuste vahel nii töötajate, ettevõtete kui ka ametiasutuste jaoks, neil kõigil on kohustus anda oma panus tööhõive, ühiskonna ja jätkusuutliku arengu edendamisse. Paindlikkuse ja turvalisuse lähenemisviisi eesmärk ei ole ära võtta ühe rühma turvalisus ja anda see teisele, vaid pigem kasutada ära paindlikkuse ja turvalisuse omavahelisi positiivseid seoseid. Sidusrühmad peavad töötama koos selle nimel, et sellest lähenemisviisist võidaksid nii Euroopa majandus, töötajad kui ka ettevõtted."

Euroopa peab leidma uusi teid muutmaks tööturgu paindlikumaks, tagades samal ajal tööhõive turvalisuse. Paindlikkus ja turvalisus on tööturupoliitika terviklik lähenemisviis, milles on ühendatud paindlikud lepingutingimused, mis võimaldavad ettevõtetel ja töötajatel muutustega hakkama saada ning samas on töötajatele tagatud töökoha turvalisus või võimalus uue töö leidmiseks koos piisava sissetulekuga töötuse perioodidel. Teatises tõstetakse esile asjaolu, et strateegia on kasulik nii töötajate kui ka ettevõtete seisukohalt. Paindlikkuse eesmärk on tagada, et töö alustamine ja töökoha vahetus oleks sujuv. See hõlmab välist ja sisemist paindlikkust ja turvalisust ühe ja sama ettevõtte raames. Turvalisus ei ole vaid töötajate jaoks, see on kasulik ka ettevõtetele: töötajate oskuste parandamine loob lisakaitse ka tööandja jaoks. Paindlikkus ja turvalisus võivad teineteist vastastikku tugevdada.

Teatis tugineb ulatuslikele peamiste sidusrühmadega peetud konsultatsioonidele, selles määratletakse paindlikkuse ja turvalisuse poliitika peamised valdkonnad (koostisosad) ning tehakse ettepanek kaheksa ühispõhimõtte kohta. Need põhimõtted moodustavad ühise võrdlusaluse, milles liikmesriigid peaksid kokkuleppele jõudma:

  • tõhustada ELi tööhõive ja majanduskasvu strateegia rakendamist ja tugevdada Euroopa sotsiaalset mudelit;

  • saavutada tasakaal õiguste ja kohustuste vahel;

  • kohandada paindlikkuse ja turvalisuse strateegiat vastavalt liikmesriikide tingimustele, vajadustele ja nende ees seisvatele probleemidele;

  • vähendada lõhet standardile mittevastava ebakindla töölepingu alusel töötavate töötajate ning alalisel töökohal täistööajaga töötavate inimeste vahel;

  • arendada sisemist ja välist paindlikkust ja turvalisust, toetades töötajate liikumist karjääriredelil (sisemine) ning ka töökoha vahetamist (väline);

  • toetada soolist võrdõiguslikkust ning luua võrdseid võimalusi kõigile;

  • töötada välja tasakaalustatud meetmepaketid, et toetada usaldusliku õhkkonna loomist tööturu osapoolte, ametiasutuste ja muude sidusrühmade vahel;

  • tagada paindlikkuse ja turvalisuse poliitika kulude ja tulude võrdne jaotamine ning panus usaldusväärsesse ja majanduslikult jätkusuutlikusse eelarvepoliitikasse.

Teatises esitatakse neli tüüpilist tegevussuunda, mille alusel liikmesriigid saavad koostada oma paindlikkuse ja turvalisuse strateegia, mis vastab nende ees seisvatele probleemidele. On selge, et ei ole kõigile ühtmoodi sobivat mudelit, tööturu olukord on ELi liikmesriikides erinev. Mõnes riigis tuleb jõupingutused keskendada ettevõttesiseste lahenduste leidmiseks, teisal tuleb keskenduda ühelt töökohalt teisele liikumisele. Kõnealused tegevussuunad on kujundatud liikmesriikide tegeliku kogemuse ja poliitika alusel, mida on analüüsinud paindlikkuse ja turvalisuse ekspertrühm ja selle ettekandja prof Ton Wilthagen.

Paindlikkuse ja turvalisuse ning selle koostisosade polii tikaaspektid ei ole uued, kuid strateegia esitab uue ühendatud lähenemisviisi, mille erinevad elemendid teineteist vastastikku toetavad.

Ühtekuuluvust edendavate ELi rahaliste vahendite, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi 2007.–2013. aasta programmiperioodi vahendite abil saab märkimisväärselt toetada paindlikkuse ja turvalisuse eelarvet, pakkudes näiteks ettevõtte tasandi koolitust, koostades elukestva õppe programme või innustades ettevõtlust.

Hiljutine Eurobaromeetri uuring (2006. aasta sügisel) näitas, et Euroopa kodanikud mõistavad ning tunnustavad paindlikkuse ja turvalisuse strateegiale iseloomulikku vajadust kohaneda ja muutuda. 72% küsitletutest arvas, et töölepingud peaksid olema paindlikumad, et luua rohkem töökohti; 76% arvas, et kogu elu ühel töökohal töötamine on jäänud minevikku; ning 88% vastanutest olid kindlad, et elukestev õpe suurendab võimalusi kiireks tööleidmiseks.

Paindlikkusel ja turvalisusel on keskne roll liikmesriikide poolt ühehäälselt vastu võetud ühtsetes suunistes, mis on aluseks tööhõive ja majanduskasvu Lissaboni strateegia rakendamisele nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. Paindlikkuse ja turvalisuse strateegia õnnestumise eelduseks on kõigi sidusrühmade osalemine. Komisjon kutsub liikmesriike tegema koostööd tööturu osapooltega, et võtta strateegia raames koostatavates riiklikes reformikavades arvesse ka nende seisukohti paindlikkuse ja turvalisuse küsimustes.

Lisateave:

Teatis:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Ekspertrühma aruanne, kus esitatakse näiteid paindlikkuse ja turvalisuse kohta 27 liikmesriigist:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Taust:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Sidusrühmade konverents paindlikkuse ja turvalisuse küsimuses, 20. aprill 2007:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


Side Bar