Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/ 919

V Bruselu dne 27 června 2007

Spojení flexibility a jistoty: dobrá práce pro více lidí

Komise dnes navrhla zavedení společných zásad tzv. flexikurity, jejichž úkolem je podpora konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a spokojenosti s vykonávanou prací prostřednictvím spojení flexibility a jistoty pro pracovníky a společnosti. Strategie flexikurity mohou napomoci modernizovat evropské trhy práce a lépe se vyrovnat s úkoly a využít příležitostí, které přináší globalizace. Jde o kombinaci pružných a spolehlivých smluvních ujednání, aktivní politiky trhu práce, komplexní strategie celoživotního učení a moderních systémů sociální ochrany poskytujících přiměřený příjem v období nezaměstnanosti. Komise rovněž předkládá několik typických způsobů, které členským státům umožní vypracovat vnitrostátní strategie flexikurity a poučit se ze zkušeností a osvědčených postupů ostatních. V souladu s Lisabonskou strategií EU pro růst a zaměstnanost je cílem společných zásad flexikurity zaručit více Evropanům co největší přínos z dnešního rychle se měnícího globálního hospodářství.

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl: „Flexikurita je nejlepší způsob, jak evropským občanům zajistit vysokou úroveň jistoty zaměstnání, aby mohli najít dobrou práci v jakékoli fázi aktivního života,naději na profesní rozvoj v rychle se měnícím hospodářském prostředí.“ Dále dodal: „Flexikurita vytváří rovnováhu mezi právy a povinnostmi, a to jak pro zaměstnance a zaměstnavatele, tak pro veřejné orgány: všichni mají povinnost přispívat k zaměstnanosti a udržitelnému růstu a být prospěšní pro společnost. Přístup založený na flexikuritě nemá jedné skupině občanů jistoty odebrat a jiné je dát. Hodlá spíše využít pozitivní souhry mezi flexibilitou a jistotou. Nyní je třeba, aby zúčastněné strany spolupracovaly na tom, aby flexikurita přinesla úspěch evropskému hospodářství, pracovníkům a podnikům.“

Evropa musí hledat nové způsoby, jak napomoci pracovnímu trhu k větší flexibilitě a jak současně zajistit bezpečnost zaměstnání. Flexikurita je komplexní přístup k politice pracovního trhu kombinující dostatečnou flexibilitu ve smluvních ujednáních (aby firmy a zaměstnanci mohli reagovat na změny) s jistotou pro pracovníky, že nepřijdou o své pracovní místo, nebo že si rychle najdou místo nové a že v období nezaměstnanosti budou mít zajištěn přiměřený příjem. Komise ve svém sdělení zdůrazňuje, že tato opatření mohou být přínosná jak pro pracovníky, tak pro společnosti. Flexibilita má zaručit, že lidé mohou bez problémů začít pracovat v novém zaměstnání nebo snadno přecházet mezi různými pracovními místy; zahrnuje externí a interní flexikuritu v rámci jedné společnosti. Jistota není míněna pouze pro pracovníky, ale také pro podniky: zvyšování kvalifikace pracovníků nabízí dodatečnou jistotu a přínos také pro zaměstnavatele. Flexibilita a jistota se mohou vzájemně posilovat.

Sdělení se zakládá na rozsáhlých konzultacích s nejdůležitějšími zúčastněnými stranami, vymezuje hlavní oblasti politiky flexikurity (složky fl exikurity) a navrhuje osm obecných zásad flexikurity. Tyto zásady jsou referenčními body, na nichž by se měly členské státy shodnout. Patří mezi ně:

  • podpora provádění strategie EU pro zaměstnanost a růst a posílení evropského sociálního modelu;

  • hledání rov nováhy mezi právy a povinnostmi;

  • přizpůsobení flexikurity různým okolnostem, potřebám a výzvám, jimž členské státy čelí;

  • vyrovnání rozdílu mezi pracovníky s nestandardními, někdy nejistými smluvními ujednáními na jedné straně (tzv. outsidery) a pracovníky s trvalým zaměstnáním na plný úvazek na straně druhé (tzv. insidery);

  • rozvoj interní a externí flexikurity prostřednictvím pomoci zaměstnancům v postupu na kariérním žebříčku (interní) a na trhu práce (externí);

  • podpora rovnosti žen a mužů a podpora rovných příležitostí pro všechny;

  • vytváření vyvážených politik, jež mají podporovat atmosféru důvěry mezi sociálními partnery, veřejnými orgány a jinými zúčastněnými stranami;

  • zajištění spravedlivého rozdělení nákladů a přínosů politik flexikurity a přínosu pro spolehlivé a finančně udržitelné rozpočtové politiky.

Ve sdělení se rovněž uvádějí čtyři typické způsoby, jimiž mohou členské státy vypracovat své strategie flexikurity přizpůsobené vnitrostátním podmínkám. Je zřejmé, že v tomto ohledu neexistuje univerzální postup – situace na trhu práce je v jednotlivých členských státech velmi odlišná. Například v některých zemích se úsilí soustředí na řešení v rámci firem, jinde kladou větší důraz na fázi přechodu mezi zaměstnáními. Tyto způsoby vycházejí ze stávajících praktických zkušeností a politik členských států, jež analyzovala skupina odborníků na flexikuritu a její zpravodaj profesor Ton Wilthagen.

Jednotlivé strategické aspekty zahrnuté ve flexikuritě a její složky nejsou nic nového, avšak politika flexikurity je novým integrovaným přístupem, díky němuž se různé prvky vzájemně podporují.

Finanční nástroje EU pro soudržnost – a zejména Evropský sociální fond na programové období 2007–2013 – mohou výrazně pomoci s rozpočtovými hledisky flexikurity, například prostřednictvím podpory podnikového vzdělávání, programů celoživotního učení nebo podpory podnikání.

Nedávný průzkum Eurobarometr (podzim 2006) ukázal, že Evropané chápou a přijímají potřebu přizpůsobení a změny, které jsou pro flexikuritu charakteristické. Podle názoru 72 % by měly být pracovní smlouvy flexibilnější, aby vznikalo více pracovních míst, 76 % se domnívá, že jedno zaměstnání na celý život je věcí minulosti,88 % si myslí, že celoživotní učení zvyšuje šance na rychlé nalezení práce.

Flexikurita zaujímá hlavní místo mezi integrovanými hlavními směry, na nichž se jednomyslně shodly členské státy a jež podporují provádění Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Flexikurita může mít úspěch pouze tehdy, zapojí-li se všechny zúčastněné strany. Komise vyzývá členské státy, aby spolupracovaly se sociálními partnery a výsledně zahrnuly přístupy k flexikuritě do vnitrostátních reformních programů v rámci strategie.

Další informace viz:

Odkaz na sdělení

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Odkaz na zprávu odborníků, kde se uvádějí příklady flexikurity ve 27 členských státech:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Souvislosti:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Konference zúčastněných stran o flexikuritě dne 20. dubna 2007:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


Side Bar