Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/919

Брюксел, 27 юни 2007 г.

Гъвкавата сигурност: добри работни места за повече хора

Днес Комисията предлага изграждането на общи принципи за гъвкава сигурност за насърчаване на конкурентоспособността, заетостта и удовлетвореността от работата чрез съчетаване на гъвкавост и сигурност за работници и фирми. Стратегиите за гъвкава сигурност могат да подпомогнат модернизирането на Европейските трудови пазари и по-доброто справяне с предизвикателствата и възможностите, които глобализацията предлага. Те предлагат едновременно гъвкави и надеждни договорни отношения, активни политики на пазара на труда, всестранни стратегии за обучение през целия живот и модерни системи за социална закрила, осигурявайки адекватна издръжка за периода на безработица. Комисията също така очертава няколко примерни пътеки в подпомагането на държавите-членки при съставянето на техните собствени национални стратегии за гъвкава сигурност и заимстването на опит и добри практики една от друга. В съответствие с Лисабонската стратегия на ЕС за растеж и заетост, общите принципи на гъвкава сигурност целят да гарантират, че повече европейци извличат максимума от днешната бързопроменяща се глобална икономика.

Владимир Шпидла, комисарят по заетостта, социалните въпроси и равните възможности заяви: „Подходът за гъвкава сигурност е най-добрият начин за гарантиране на високо ниво на сигурност на работните места на европейските граждани, така че те да намират подходяща работа на всеки етап от активния си живот; както и да имат надежда за добро професионално развитие в бързо променяща се икономическа среда.“ И добави: „Гъвкавата сигурност предвижда баланс между права и задължения, както за работници и за дружества, така и за държавните органи: те имат задължението да дадат своя принос към трудовата заетост, обществото и трайния растеж. Подходът на гъвкавата сигурност не се състои в отнемане на сигурността от една група, за да бъде предоставена на друга, а в разработване на възможностите за положително взаимодействие между гъвкавост и сигурност. Сега има нужда заинтересованите страни да работят заедно, за да гарантират, че той е печеливш за европейските икономики, работници и предприятия.“

Европа трябва да намери нови пътища към постигането на по-голяма гъвкавост на трудовия си пазар, като в същото време предоставя сигурност на заетостта. Гъвкавата сигурност е комплексен подход към политиката на трудовия пазар, който съчетава достатъчната гъвкавост на договорните отношения, която да позволи на фирмите и работниците да се справят с промяната, с предоставянето на сигурни работни места на работниците или с възможността за бързо намиране на нови, като при това им се предостави адекватна издръжка за времето на междинния период. В съобщението се подчертава, че това е от еднаква полза за работници и дружества. Гъвкавостта осигурява плавния преход на работниците към намиране на нова работа и справяне с междинния период; тя обхваща външната и вътрешната гъвкава сигурност в рамките на същото дружество. Сигурността не се ограничава до кръга на работещите, а е насочена и към предприятията: подобряването на уменията на работниците подсигурява допълнителни гаранции и ползи за работодателя. Гъвкавост и сигурност биха могли да вървят ръка за ръка.

Съобщението, базирано на продължителни консултации със заинтересованите страни, посочва главните области в политиките на гъвкава сигурност (компоненти на гъвкавата сигурност) и съдържа предложения за установяването на осем общи принципа на гъвкавата сигурност. Тези принципи са отправни точки, по отношение на които държавите-членки трябва да постигнат съгласие и включват:

  • Засилено прилагане на стратегията на ЕС за заетост и растеж и заздравяване на европейския социален модел;

  • Постигане на баланс между права и задължения;

  • Приспособяване на гъвкавата сигурност към различни обстоятелства, нужди и предизвикателства пред държавите-членки;

  • Намаляване на разликата между работещите в нерегламентирани, понякога рискови договорни отношения (така нар. „неприобщени“) и работещите на постоянни работни места на пълен работен ден („приобщените“);

  • Разработването на вътрешна и външна гъвкава сигурност чрез подпомагане на работниците в тяхното кариерно развитие (вътрешна), както и по отношение на целия трудов пазар (външна);

  • Подкрепа за равенството на половете и равните възможности за всички;

  • Създаването на балансирани пакети в политиките, за насърчаването на климат на взаимно доверие между социалните партньори, държавните органи и други заинтересовани страни;

  • Гарантиране на честно разпределяне на разходите и приходите в резултат на политиките на гъвкава сигурност и приноса към разумни и финансово оправдани бюджетни политики.

Съобщението представя и четири типични пътеки, по които държавите-членки да развиват собствените си стратегии за гъвкава сигурност, пригодени към техните национални предизвикателства. Универсално решение несъмнено е невъзможно — трудовите пазари в различните части на ЕС разкриват огромни разлики. Например в някои държави усилията са насочени към търсене на решения във фирмите, в други пък фокусът попада върху процеса на смяна на работата. Тези пътеки са проектирани на базата на реален опит и политики на държавите-членки, които бяха изследвани от експертна работна група по гъвкава сигурност и техния докладчик - професор Тон Вилтхаген.

Отделните аспекти на политиката, обхванати от гъвкавата сигурност и нейните компоненти, не са нови – стратегиите за гъвкава сигурност обаче представят нов, интегриран подход, в който отделните елементи се подкрепят взаимно.

Европейските финансови инструменти за сближаване - и по-специално Европейският социален фонд за програмния период 2007-2013 г. – може значително да допринесе към бюджетните аспекти на гъвкавата сигурност, например чрез обучение на фирмено ниво, програми за обучение през целия живот или насърчаване на предприемачеството.

Скорошно проучване на Евробарометър (от есента на 2006 г.) показа, че европейските граждани разбират и приемат нуждата от приспособяване и промяна, които характеризират гъвкавата сигурност: 72% считат, че договорите за наемане трябва да бъдат по-гъвкави, за да се създадат повече работни места; 76% считат, че запазването на едно работно място до пенсиониране принадлежи на миналото; а 88% споделят схващането, че обучението през целия живот увеличава шансовете за бързо намиране на работа.

Гъвкавата сигурност заема централно място в интегрираните насоки, единодушно приети от държавите-членки и които са поставени в основата на прилагането на европейско и национално равнище на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. Гъвкавата сигурност може да бъде успешна само при участието на заинтересованите страни. Комисията насърчава държавите-членки да работят със социалните партньори, вземайки предвид включването на техните подходи към гъвкавата сигурност в Националните програми за реформа съгласно Стратегията.

За повече информация:

Линк към съобщени е

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0359:EN:NOT

Линк към доклада на експертите, който съдържа примери за гъвкава сигурност в 27-те държави-членки.

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Контекст:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Конференция на заинтересованите страни относно гъвкавата сигурност от 20 април 2007 г.:

http :// ec . europa . eu / employment _ social / employment _ strategy / flex _ stakeholderconference _ en . htm


Side Bar